หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับสู่ TDC
ติดตามTDC ผ่าน twitter PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 09:59 น.

   ท่านผู้สนใจสามารถติดตามรายการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ผ่าน twitter  ที่  http://twitter.com/thaidc

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:09 น.
 
แผนการดำเนินการพัฒนาระบบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม   
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 23:50 น.

แผนการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection)
    
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันส่วนกลาง (Thai Library Network – Metropolitan : ThailiNet ) เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : PuliNet) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าด้วยกันบนเครือข่าย UniNet เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรและพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งเป็นการประหยัด และก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของห้องสมุดอุดมศึกษา และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาสนับสนุนและพัฒนาให้เป็นระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้า วิจัย สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา

    โดยในระยะเริ่มต้น ได้้ริเริ่มโครงการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยขึ้น 3 โครงการ คือ

 • โครงการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Reference Database
 • โครงการสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ( Union Catalog)
 • โครงการฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ( Digital Collection)

ในส่วนของโครงการฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ดังนี้
วัตถุประสงค์
     เพื่อสร้างฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร หนังสือหายาก ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริการให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัยของประเทศชาติ

เป้าหมายการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2547

 • ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย ฉบับเต็มในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบัน รวม 19 แห่ง
 • ให้บริการฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12,000 รายการ

    งบประมาณ

 • ค่าตอบแทนสนับสนุนการจัดทำข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 19 แห่ง อัตราเล่มละ 200 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,400,000.- บาท


ปีงบประมาณ 2548

 • ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร ฉบับเต็มในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยสงฆ์ รวม 70 แห่ง
 • ให้บริการฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 53,038 รายการ

    งบประมาณ

 • ค่าตอบแทนสนับสนุนการจัดทำข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัย/สถาบัน อัตราเล่มละ 200 บาท บทความวารสาร อัตราเล่มละ 50 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 53,038 รายการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,512,250.- บาท

ปีงบประมาณ 2549

 • ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร ฉบับเต็มในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยสงฆ์ รวม 71 แห่ง
 • ให้บริการฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 39,857 รายการ

    งบประมาณ

 • ค่าตอบแทนสนับสนุนการจัดทำข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัย/สถาบัน อัตราเล่มละ 250 บาท หนังสือหายาก อัตราเล่มละ 500 บาท และบทความวารสาร อัตราเล่มละ 50 บาทรใช้งบประมาณทั้งสิ้น 9,222,300.- บาท
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:01 น.
 
สิทธ์การเข้าใช้งาน TDC PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม   
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2008 เวลา 17:11 น.

TDC เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ ความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยในช่วงแรกจะให้สิทธิ์เข้าใช้เฉพาะสมาชิกของโครงการซึ่งนำข้อมูลเข้ามาใช้ร่วมกันเท่านั้น ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกาอุดมศึกษามีนโยบายให้เผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนคนไทย สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการ อย่างไรก็ตาม สมาชิกผู้ใช้ทั่วไป จะถูกจำกัดด้วยจำนวนรายชื่อต่อวันที่อนุญาตให้ download ได้  สำหรับการใช้งานภายในองค์ที่เข้าร่วมโครงการนั้น ไม่มีการจำกัดแต่อย่าง ใด

เงื่อนไขการใช้งาน  

โครงการนี้เป็นโครงการที่เน้นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ ห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่น ใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้น และจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานเหล่านี้ทุกครั้ง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:01 น.
 

URL

Polls

ท่านสนใจเนื้อหาใด
 

Who's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์