ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
Title AlternativeA Research and Development of English Innovation for Communication in Daily life of Preschoolers in Three Southern Border Provinces (Yala, Pattani and Naratiwat)
CreatorName: จิรภรณ์ วสุวัต มั่นเศรษฐวิทย์
Address: สถาบันราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์
Subjectkeyword: นวัตกรรมการสอน
ThaSH: ภาษาอังกฤษ
Classification :.DDC: 428.24
; การสื่อสาร
; เด็กปฐมวัย
DescriptionAbstract: การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 4-5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล ปีที่ 2 จำนวน 60 คน จาก 2โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และโรงเรียนบ้านนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนละ 2 กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 15 คน ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการสอน แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 การศึกษาสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการสอน ตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการสอน ตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข และตอนที่ 5 การนำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1.แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย 2.แบบประเมินพัฒนาการความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ขณะทดลองใช้นวัตกรรมการสอน 3.วีดีทัศน์ ภาพถ่าย และผลงานของเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลอง 4.แบบประเมินความเหมาะสมของนวัตกรรมการสอน ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1) คะแนนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลอง ทั้ง 4 กลุ่ม ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในนวัตกรรมการสอน เพิ่มสูงขึ้นกว่าระยะก่อนการทดลองใช้นวัตกรรมการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินพัฒนาการความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเด็กปฐมวัย 4 กลุ่มทดลองเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ 3) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของนวัตกรรมการสอน ด้านการส่งเสริมพัฒนาการความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการนำไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านข้อเสนอแนะอื่นๆ ผู้ปกครองต้องการให้นำนวัตกรรมการสอน มาใช้สอนต่อไป นวัตกรรมการสอนที่สมบูรณ์ประกอบด้วย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมและการดำเนินกิจกรรมในแต่ละสาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมครู การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่ใช้ในนวัตกรรมการสอน และตัวอย่างการทดลองใช้ ผลผลิตที่ได้จากนวัตกรรมการสอนครั้งนี้ คือ เทปประกอบการใช้นวัตกรรมการสอน จำนวน 8 ม้วน ได้แก่ เทปอธิบาย นิทาน และภาษาอังกฤษที่ใช้ในนวัตกรรมการสอน
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Address: ยะลา
ContributorName: สถาบันราชภัฏยะลา
Role: สถาบันราชภัฏยะลา, ผู้ให้ทุนวิจัย
DateCreated: 2546
Modified: 2549-09-29
Typeงานวิจัย/Research report
Formatapplication/pdf
IdentifierURL:http://202.29.32.120
SourceCallNumber: วจ\428.24 จ232ก
Language tha
CoverageSpatial: ยะลา
Spatial: ปัตตานี
Spatial: นราธิวาส
ThesisGrantor: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
RightsAccess:
ใช้เวลา 0.052927 วินาที
125