subjectมีหัวเรื่อง กระบวนการ จำนวน 12 ระเบียน เลือกระเบียนที่ต้องการแสดง : จาก 12
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
CreatorName: สัมพันธ์ สมประสงค์
Subjectkeyword: การพัฒนา
; แบบทดสอบ
; ทักษะ
; กระบวนการ
; วิทยาศาสตร์
; เด็ก
; ปฐมวัย
; โรงเรียน
; ราชบุรี
DescriptionAbstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ ความยากง่าย อำนาจจำแนก ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และความเชื่อมั่น ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความเที่ยงตรงเชิงพินิจ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.64 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างมีค่าตั้งแต่ 0.14 ถึง 0.84 ซึ่งมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.64 ถึง 0.75 และมีคะแนนทีปกติตั้งแต่ T78 ถึง T22
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
DateCreated: 2554
Modified: 2555-07-03
Issued: 2555-07-03
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
Language tha
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 บทคัดย่อ.pdf 138.79 KB1028 2014-11-19 14:22:26
2 ประกาศคุณูปการ.pdf 90.3 KB452 2014-11-19 13:59:17
3 ปกวิทยานิพนธ์.pdf 188.23 KB529 2014-11-19 14:05:53
4 ปกนอกวิทฯ.pdf 102.26 KB394 2014-11-19 14:06:30
5 บรรณานุกรม.pdf 291.77 KB836 2014-11-19 14:20:22
6 บทที่ 5.pdf 420.41 KB740 2014-11-19 13:59:56
7 บทที่ 4.pdf 990.24 KB792 2014-11-19 14:00:16
8 บทที่ 3.pdf 987.52 KB878 2014-11-19 14:00:30
9 บทที่ 2.pdf 1.14 MB1603 2014-11-19 14:04:56
10 บทที่ 1.pdf 470.71 KB1050 2014-11-19 14:05:11
11 ภาคผนวก.pdf 8.57 MB1272 2014-11-19 14:16:43
ใช้เวลา -0.914793 วินาที
125