title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมและทฤษฎีข้อจำกัดเพื่อการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ในโรงงานผลิตรถไถนาแบบเดินตาม
Title AlternativeThe application of activity-based costing system and theory of constraints for product costing calculating in farming cart manufacturing
CreatorName: วินิธา จรรยาวัฒน์
Subjectkeyword: ต้นทุนฐานกิจกรรม
ThaSH: รถไถนา -- ต้นทุนการผลิต
ThaSH: ต้นทุนการผลิต
DescriptionAbstract: งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมร่วมกับการออกแบบ ระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมือช่วยเก็บข้อมูลกิจกรรม และสร้างรูปแบบการจัดสรรต้นทุนทรัพยากร ไปสู่กิจกรรมและจากกิจกรรมไปสู่ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากระบบการคิดต้นทุนแบบเดิมของโรงงานผลิตรถ ไถนาแบบเดินตามตัวอย่างไม่มีเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนที่เหมาะสม ทำให้ไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่ แท้จริง ทางโรงงานจึงไม่สามารถตัดสินใจปรับราคาลงตามราคาตลาดได้ ส่งผลให้เสียโอกาสทางการ ขาย และไม่ทราบถึงผลกำไรขาดทุนที่แท้จริงในแต่ละปี งานวิจัยนี้จึงทำการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุน ฐานกิจกรรมในการคำนวณหาต้นทุนที่แท้จริง เริ่มจากการจำแนกต้นทุนออกเป็นต้นทุนวัตถุดิบ ทางตรง แรงงานทางตรง และโสหุ้ยการผลิต จากนั้นวิเคราะห์ระดับคุณค่าของกิจกรรม กำหนดตัว ผลักดันต้นทุน และเกณฑ์การปันส่วนที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม และทำการจัดสรรต้นทุนของ กิจกรรมที่ได้จากคำนวณลงสู่ตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ผลจากการคำนวณ พบว่าต้นทุนแบบเดิมที่โรงงานคำนวณมีค่าสูงกว่าต้นทุนที่คำนวณโดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม คือ 14,517.06 บาทต่อคัน และ 13,668.24 บาทต่อคัน ตามลำดับ หลังจากการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุน ฐานกิจกรรมในโรงงานกรณีศึกษาทำให้ทราบถึงต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง รวมทั้งต้นทุนที่เกิดขึ้น ในแต่ละกิจกรรม นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า และมีการนำระบบ ต้นทุนฐานกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีข้อจำกัดเพื่อหาข้อจำกัด และทำการปรับปรุง กระบวนการผลิตซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตต่อไป
Abstract: The primary purpose of this paper was aimed to apply the Activity-Based Costing system to the information system design as a tool to collect the activity data, and to develop the resource cost allocation into activity, and from activity to products. The traditional costing in the farming cart manufacturing had no criteria for appropriate cost allocation, resulting that the farming cart costing has not reflected the actual cost, and the decision-making by manufacturing was unable to align the price with market price, leading to the loss of sale opportunity and unknown actual earning and loss yearly. This study applied the Activity- Based Costing system to determine the actual cost calculation by recognizing the cost into direct raw materials, direct labor, and overhead. Next, analysis of activity value level was performed, determining the cost driver and appropriate allotment criteria to each activity. The calculated activity cost was determined to the product, and then product cost calculation was conducted. The result of the original cost calculation give higher cost values than the Activity- Based Costing system. There is 14,517.06 baht per unit and 13,668.24 baht per unit respectively. Following the Activity-Based Costing application, the actual product cost and activity cost were known and also reflected the non-value added activities that lead to the reduced production cost. And then applied Activity-Based Costing with Theory of constraints for identify the constraints and improve the production line that lead to reduced production cost.
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนักหอสมุดกลาง
Address: กรุงเทพมหานคร
Email: pkp@kmutnb.ac.th
ContributorName: วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
Role: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Email : r_vichai@yahoo.com
DateCreated: 2553
Modified: 2554-06-02
Issued: 2554-06-02
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
SourceCallNumber: วพ MIE ว633จ
Language tha
ThesisDegreeName: วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: วิศวกรรมอุตสาหการ

Grantor: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 mie0340.pdf 8.01 MB340 2015-02-27 20:52:50
ใช้เวลา 0.147991 วินาที
125