title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการพัฒนาหลักสูตรการปักด้วยมือ ในกลุ่มการงาน และพื้นฐานอาชีพ ของโรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตคลองเตย สาขา 1 กรุงเทพมหานคร
Title AlternativeCurriculum Development : Hand Embroidery in Work - Oriented Experience Group For Surao Sam - In School Khongteoy District Office 1 Bangkok.
CreatorName: รัตนา รัตนอุบล
SubjectThaSH: กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ -- หลักสูตร.
ThaSH: หลักสูตร -- การประเมิน.
DescriptionAbstract: การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปักด้วยมือ ในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตคลองเตย สาขา 1 กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ 1) สำรวจข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างหลักสูตร โดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยงข้อง สัมภาษณ์ประธานขุมชน รวมทั้งสำรวจความสนใจและความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้แบบสอบถาม 2) นำผลจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานมากำหนดเป็นโครงร่างหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เกณฑ์การใช้หลักสูตร อัตราเวลาเรียน โครงสร้าง คำอธิบายรายวิชา และการประเมินผล รวมทั้งแผนการสอนจำนวน 9 คน พิจารณาความเหมาะสมสอดคล้อง พบว่าองค์ประกอบของหลักสูตรโดยรวมแล้วมีความเหมาะสมและสอดคล้องในการนำไปใช้ 3) นำหลักสูตรการปักด้วยมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสุเหร่าสามอิน จำนวน 70 คน ผู้วิจัยได้ทำการสอนตามหลักสูตร และประเมินผลหารเรียนโดยใช้แบบทดสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 73.7 และภายหลังการทดลองใช้หลักสูตร ได้ทำการวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อหลักสูตรอยู่ในระดับสูง 4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ทำการปรับปรุงส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้าง และส่วนประกอบที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับการนำไปใช้ต่อไป ผลการวิจัย ได้หลักสูตรการปักด้วยมือ ในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตคลองเตย สาขา 1 กรุงเทพมหานคร สามรถนำไปใช้ได้ และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตร
Abstract: The purposes of this research were to develop the Hand Embroidery Curriculum in Work - Oriented Experience Group for students in Prathom Suksa 6, Surao Sam - in School, Khlongteoy District Office 1, Bangkok, and to study the students' attitude toward the curriculum.In this research, the process in developing the Hand Embroidery Curriculum was divided into four steps, 1) surveyed the fundamental data for curriculum development by studying the related researches and various reports ; interviewing the local leaders ;collecting the informations about the interest, desired content and learningactivities from students and their parents by using check list paper. 2) the collected informations were organized for curriculum structure which consisted of curriculum principles, objectives, the criteria of implementation, duration, structure form, course description, evaluation process and 10 lesson plans. The suitability and concurrence about the curriculum structure and lesson plan were evaluated and recommended by 9 specialists. It was found that the curriculum was suitable for implementation. 3) The Hand Embroidery Curriculum was implemented to 70 students in Prathom Suksa 6, Surao Sam - in School, Khlongteoy District Office 1, Bangkok by the researcher. The result of the post - test both in theory and practices showed that the student' s achivement was 73.7 % and the student' s attitude toward the curriculum was at high level.4) the Hand Embroidery Curriculum was then improved and modified in all those structure and elements which were impropriety to make the curriculum suitable for the next implementation.The result of research was that the Hand Embroidery Curriculum in Work-Oriented Experience Group for students in Prathom Suksa 6, Surao Sam - in School, Khlongteoy District Office I, Bangkok was completely developed and could be implemented effectively.The student' s attitude toward the curriculum was also at high level.
Publisher มหาวิทยาลัยรามคำแหง.สำนักหอสมุดกลาง
Address: กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Email: nean@ram1.ru.ac.th
ContributorName: ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน
Role: คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Name: วัชรี บูรณสิงห์
Role: คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Name: อารมณ์ ฉนวนจิตร
Role: คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
DateCreated: 2541
Issued: 2548-08-11
Modified: 2549-04-20
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
ISBN: 974-311-139-5
SourceCallNumber: ม.ร. ร2144 2541
Language tha
ThesisDegreeName: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: หลักสูตรและการสอน

Grantor: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยรามคำแหง
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 title.pdf 327.58 KB61 2013-06-08 12:06:58
2 abstract.pdf 105.68 KB50 2013-06-02 17:56:45
3 contents.pdf 108.2 KB50 2014-09-01 01:29:45
4 chapter1.pdf 198 KB66 2014-09-01 01:30:05
5 chapter2.pdf 1.66 MB93 2014-09-01 01:31:46
6 chapter3.pdf 259.39 KB67 2014-09-01 01:32:55
7 chapter4.pdf 368.71 KB61 2014-09-01 01:33:37
8 chapter5.pdf 384.97 KB63 2014-09-01 01:34:13
9 appendix.pdf 2.48 MB87 2014-09-01 01:34:45
10 bibliography.pdf 224.13 KB68 2014-09-01 01:36:49
11 vita.pdf 19.77 KB44 2014-09-01 01:37:22
ใช้เวลา 0.104334 วินาที
125