title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการศึกษาความเข้าใจและแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) โดยใช้อรรถลักษณะของการเล่านิทาน (Narrative Genre Features)
CreatorName: ปรารถนา เจริญวงศ์
Address: มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
Organization : คณะครุศาสตร์
Subjectkeyword: ภาษาอังกฤษ การศึกษาและการสอน
; ภาษาอังกฤษ การอ่าน
ThaSH: แรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
Classification :.DDC: 420.7
ThaSH: มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง -- วิทยานิพนธ์
DescriptionAbstract: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจและแรงจูงใจในการอ่านภาษา อังกฤษของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) โดยใช้อรรถลักษณะของการเล่านิทาน (Narrative Genre Features) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ซึ่งได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ.22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน เนื่องจากนักเรียนที่เป็นกลุ่มประชากรมีเพียงห้องเดียว ใช้เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) โดยใช้อรรถลักษณะของการเล่านิทาน (Narrative Genre Features) 4 แผน แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบที แบบกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน อนุบาลจอมบึง ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) โดยใช้อรรถลักษณะของการเล่านิทาน (Narrative Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. แรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ที่ได้รับการสอนโดยโดยวิธีการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) โดยใช้อรรถลักษณะของการเล่านิทาน (Narrative Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
PublisherAddress: ราชบุรี
Email: aomo301026@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ContributorName: สงวนศรี โทรอค
Role: อาจารย์ที่ปรึกษา

Name: สุธาพร ฉายรถี
Role: อาจารย์ที่ปรึกษา
DateModified: 2554-09-25
Issued: 2554-09-07
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
Language tha
CoverageSpatial: ไทย
Spatial: ราชบุรี
ThesisDegreeName: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: ปริญญาโท

Grantor: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 รวมเล่ม.pdf 4.93 MB411 2015-02-09 15:20:09
2 0 Byte
ใช้เวลา 0.13146 วินาที
125