title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการพัฒนาแบบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี
CreatorName: ทวีสิน ศิริรัตน์
Subjectkeyword: แบบวัดความสามารถ
ThaSH: การประเมินผลทางการศึกษา
Classification :.DDC: 373.126 ท232ก
; ความสามารถเชิงวิเคราะห์
ThaSH: การศึกษาขั้นมัธยม - การประเมิน
DescriptionAbstract: การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างและพัฒนาแบบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี 2. หาคุณภาพของแบบวัดที่สร้างขึ้น 3. สร้างเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่น (Local Norms) สำหรับตีความหมายของคะแนนที่ที่ได้จากการวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2547 จำนวน 1,200 คน จำแนกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 400 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 400 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์สร้างขึ้นตามกรอบทฤษฎีการประมวลผลทางปัญญาของสำนักงานทดสอบการศึกษา กรมวิชากร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 55 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบ Biserial ค่าความเชื่อถือได้แบบความสอดคล้อง ภายใน (KR-20) วิธีการพัฒนาแบบทดสอบ ดำเนินการโดยทดสอบ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นการตรวจสอบคุณภาพด้านค่าความยากและค่าอำนาจจำแนกเพื่อปรับปรุงคำถามเป็นรายข้อ ครั้งที่ 3 ทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อถือได้ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายในและค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดของแบบทดสอบ ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์ที่สร้างและพัฒนาขั้นตามกรอบทฤษฎีการประมวลผลทางปัญญา มีจำนวน 55 ข้อ จำแนกเป็น แบบทดสอบเชิงวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์เชิงภาษา จำนวน 14 ข้อ แบบทดสอบเชิงวิเคราะห์ด้านแผนภูมิเชิงตรรกะ จำนวน 18 ข้อ และแบบทดสอบเชิงวิเคราะห์ ด้านการวิเคราะห์เชิงภาพและสัญลักษณ์ จำนวน 23 ข้อ 2. แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎีการประมวลผลทางปัญญา ทั้ง 55 ข้อ ที่พัฒนาขึ้นมีค่าความยากของแบบทดสอบตั้งแต่ .145-.912 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แบบทดสอบเชิงวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์เชิงภาษามีค่าความยากตั้งแต่ .569-.891 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .304-.534 แบบทดสอบเชิงวิเคราะห์ด้านแผนภูมิเชิงตรรกะ มีค่าความยากตั้งแต่ .458-.835 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .263-.584 และแบบทดสอบเชิงวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์เชิงภาพและสัญลักษณ์มีค่าความยากตั้งแต่ .145-.912 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .132-.593 3. คะแนนเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี มีช่วงคะแนนตั้งแต่ T20.0 ถึง T64.7 ช่วงคะแนนตั้งแต่ T61.0 ขึ้นไป (คะแนนดิบตั้งแต่ 51 ขึ้นไป) นักเรียนมีระดับความสามารถเชิงวิเคราะห์อยู่ในระดับสูงมากช่วงคะแนนตั้งแต่ T51.0 ถึง 60.9 (คะแนนดิบตั้งแต่ 41-50) นักเรียนมีระดับความสามารถเชิงวิเคราะห์อยู่ในระดับสูงช่วงคะแนนตั้งแต่ T41.0 ถึง 50.9 (คะแนนดิบตั้งแต่ 31-40) นักเรียนมีระดับ ความสามารถเชิงวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง ช่วงคะแนนตั้งแต่ T31.0 ถึง 40.9 (คะแนนดิบตั้งแต่ 21-30) นักเรียนมีระดับความสามารถเชิงวิเคราะห์อยู่ในระดับต่ำ ช่วงคะแนนต่ำกว่า T31.0 (คะแนนดิบต่ำกว่า 21) นักเรียนมีระดับความสามารถเชิงวิเคราะห์อยู่ในระดับต่ำมาก The purposes of this study were : 1. to construct and develop an analytical ability test for upper secondary school students in Ubon Ratchathani province ; 2. to investigate the quality of the analytical ability test; and 3. to create the overall norm for analytical test for upper secondary school students in Ubon Ratchathani province. The samples of the study were 1,200 students consisting of 400 Matthayom Suksa 4, 400 Matthayom Suksa 5, and 400 Matthayom Suksa 6 students in the schools under the jurisdiction of Ubon Ratchathani Educational Service Areas. The samples were selected through a multi-stage random sampling technique, with 450 students for the first test, another 450 students for the second test, and 1,200 students for the third test respectively. The analytical ability test, based on the cognitive information processing theory of intelligence, consisted of 55 items with four multiple choices each. The statistical procedures employedin the study were mean, standard deviation, Biserial correlation, and internal consistency coefficient of Kurder Richardson Formula 20 (KR-20). The test was administered three times. The first and the second times were to find the difficulty index and discriminating values for further development of the test items, and the third was to find the reliability value, the internal correlation and standard error of the test. The research findings were as follows: 1. The analytical ability test constructed and developed using Cognitive Information Processing Theory of Intelligence consisted of 55 items which included 14 items on verbal ability, 18 items on logic and 23 items on figures and symbols. 2. The analytical ability test constructed had the item difficulty index ranging from .145-.912 with the item discriminating index of .132-.593, and the internal correlation of .915. on individual dimension, the test items on verbal ability gained difficulty index of .569-.891 with the item discriminating index of .304-.534 ; The test items on logical diagram having difficulty index of .458 .835 with the discriminating index of .263 - .584; and the test items on figure and symbols having Difficulty index of .145 - .912 with the discriminating index ranging from .132-.593. 3. The local norms of the analytical ability test for the upper secondary school students in Ubon Ratchathani province had an interval score ranging from T20.0 to T64.7. To have the same standard, the researcher established a local norms in terms of normal T score, namely, from T61.0 and above Ca raw score of 51 and above) refers to the students with very high level of analytical ability; T510 to T60.9 Ca raw score of 41 to 50) refers to the students with high analytical ability; T41.0 to T50.9 Ca raw score of 31 to 40) refrers to the students with low analytical ability; the score lower than T31.0 Ca raw score below 21) refers to the students with very low analytical ability.
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Address: อุบลราชธานี
Email: arcub@ubru.ac.th
DateCreated: 2549
Modified: 2007-09-24
Issued: 2550-08-23
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
IdentifierURL:http://www.lib.ubru.ac.th/thesis/thaweesin_2549/title.pdf
ISBN: 9746927655
Language tha
CoverageSpatial: ไทย
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 titlepage.pdf 87.27 KB85 2015-01-26 17:37:11
2 appendix.pdf 783.11 KB158 2015-01-26 17:37:38
3 bibliography.pdf 159.96 KB98 2015-01-26 17:37:53
4 chapter 5.pdf 181.47 KB98 2015-01-26 17:43:12
5 chapter 4.pdf 697.57 KB103 2015-01-26 17:38:48
6 chapter 3.pdf 520.61 KB123 2014-05-31 14:52:08
7 chapter 2.pdf 1.15 MB156 2015-01-26 17:39:15
8 chapter 1.pdf 239.77 KB110 2015-01-26 17:39:37
9 content.pdf 101.67 KB76 2015-01-26 17:39:57
10 abstract.pdf 173.59 KB95 2015-01-26 17:40:30
11 biodata.pdf 30.95 KB64 2015-01-26 17:41:09
ใช้เวลา 0.073116 วินาที
125