Help-แก้ไขการใช้งาน TDC ด้วยตนเอง / สมัครสมาชิก


คู่มือ TDC/การแจ้งปัญหาโปรดระบุ : เลขบัตรประชาชนด้วยทุกครั้ง
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหรือไม่ได้รับรหัสผ่าน,
งดดำเนินการจนกว่าจะแจ้งเลขบัตรประชาชนมาให้
 ลืมรหัสผ่าน/ขอรหัสผ่านใหม่
เฉพาะผู้ที่เคย Login เข้าระบบได้แล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ไม่ใช่ผู้สมัครใหม่ =======>

สร้างรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง
[เฉพาะผู้ที่เคย Login เข้าระบบได้แล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง]
หากยังไม่เคย Login ได้ แจ้งปัญหาอย่างเดียวครับ

Could not connect: u Too many connections