subjectมีหัวเรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักทะเบียนและประมวลผล. ฝ่ายประมวลผลข้อมูล จำนวน 1 ระเบียน
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง
Table './tdc/tbl_dc_meta_data_92' is marked as crashed and should be repairedTable './tdc/tbl_dc_meta_data_92' is marked as crashed and should be repaired
ElementData
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 Front.pdf 2.04 MB92 2014-08-07 13:46:48
2 Table of Contents.pdf 51.43 KB64 2014-11-03 14:50:06
3 Chapter 1.pdf 57.19 KB126 2014-11-17 13:46:33
4 Chapter 2.pdf 187.57 KB127 2014-12-29 17:49:52
5 Chapter 3.pdf 63.5 KB56 2015-01-22 09:11:25
6 Chapter 4.pdf 280.5 KB62 2013-10-08 17:22:55
7 Chapter 5.pdf 38.62 KB58 2014-10-27 12:18:04
8 References.pdf 23.35 KB54 2013-10-08 17:20:53
9 Appendices.pdf 47.64 KB69 2014-08-18 21:01:25
ใช้เวลา 0.05851 วินาที
125