subjectมีหัวเรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักทะเบียนและประมวลผล. ฝ่ายประมวลผลข้อมูล จำนวน 1 ระเบียน
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการผลการศึกษา
CreatorName: ณัฐวดี ปทุมบาล
Organization : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักทะเบียนและประมวลผล
SubjectThaSH: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักทะเบียนและประมวลผล. ฝ่ายประมวลผลข้อมูล -- ความพอใจของนักศึกษา -- วิจัย
ThaSH: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- วิจัย
Classification :.LCCS: LB2341
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักวิทยบริการ
Address: ขอนแก่น (Khon Kaen)
Email: webmaster@library.kku.ac.th
DateCreated: 2545
Issued: 2549-08-19
Modified: 2552-01-24
Typeงานวิจัย/Research report
ISBN: 9743297871
SourceCallNumber: วจ LB2341 ณ352
Language tha
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยขอนแก่น
RightsAccess:


ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทางทีม ThaiLIS กำลังแก้ไขปัญหาอยู่ครับ
การแก้ไขเบื้องต้น ให้ Refresh หน้านี้โดยกดปุ่ม F5 หรือปิดหน้านี้แล้วเข้าใหม่อีกครั้ง
แจ้งปัญหา
Could not connect: member