subjectมีหัวเรื่อง กิจกรรมการเล่นของเด็ก จำนวน 1 ระเบียน
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleผลของกิจกรรมกรเล่นต่อการนอนหลับและความเจ็บป่วยของเด็กวัยเหลช่องท้อง
Title AlternativeThe Effect of play activities on sleep and pain in school-age children undergoing abdominal surgeryl
CreatorName: จิรารัตน์ บัวงาม
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
Subjectkeyword: กิจกรรมการเล่นของเด็ก
ThaSH: ผ่าตัดช่องท้อง
Classification :.NLM: WS20.5
ThaSH: เด็ก
ThaSH: การผ่าตัด
ThaSH: วิจัย
DescriptionAbstract: การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-expermental research) วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของกิจกรรมการเล่นต่อการนอนหลับและความเจ็บปวดของเด็กวัยเรียนที่ผ่าตัดช่องท้อง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็ก 2 โรงพยาบาลสงขลา เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 30 คน หลังจากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบไม่เคร่งครัดนัก (Unrestrited Randomization) เข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นตามที่ผู้วิจัยกำหนดในวันที่ 1, 2 และ3 หลังผ่าตัด ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่น จากนั้นจึงวัดการนอนหลับและความเจ็บปวดหลังผ่าตัดทั้งสองกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบกัน เก็บข้อมูลโดยใช้ มาตราวัดความเจ็บปวดเป็นรูปภาพการ์ตูนยิ้มแป้นและร้องให้ และแบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับ และแบบสังเกตการณ์ทำกิจกรรมการเล่น จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการรับรู้ความเจ็บปวดและคะแนนรวมของคุณภาพการนอนหลับหลังผ่าตัด โดยการใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ แล้วจึงทำการทดสอบความแตกต่างของคะแนนของความเจ็บปวดและคะแนนรวมของคุณภาพการนอนหลับ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง หลังผ่าตัดโดยใช้สถิติ The Mann – Whitney U test (Independent Semples onetailed test) ผลการวิจัยมีดังนี้ 1.ผู้ป่วยเด็กที่ได้ทำกิจกรรมการเล่นและผู้ป่วยเด็กที่ไม่ได้ทำกิจกรรมการเล่นมีคะแนนความเจ็บปวด หลังผ่าตัดไม่แตกต่างกัน ( .358 , p > .01 ) 2.ผู้ป่วยเด็กที่ได้ทำกิจกรรมการเล่นและผู้ป่วยเด็กที่ไม่ได้ทำกิจกรรมการเล่นมีคะแนนการนอนหลับไม่แตกต่างกัน(.681, p >.01 ) จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและต้องรับการผ่าตัด พยาบาลควรตระหนักถึงความปวดของแผลผ่าตัดและการนอนหลับ โดยให้คำแนะนำแก่บิดา มารดาและผู้ดูแล โดยการให้กิจกรรมการเล่นที่เหมาะสม เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ง่าย สะดวกและราคาไม่แพง เพื่อช่วยลดความเจ็บปวดและเพิ่มการนอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
Abstract: This quasi-experimental research aimed to study the effects of play activities on pain and sleep quality in school-age children undergoing abdominal surgery. Samples were school-age children with abdominal surgery admitted to the children II ward , Songkhla hospital. Thirty school-age patients were purposefully selected. this samples were randomly assigned into experiment and control group; each group composed of fifteen samples with unrestricted randomization. Research instruments were face expression rating scale, sleep quality questionnaire, and the observational form of play activities. Pain was assessed and recorded by researcher in the first, second, and third day after surgery. Data were analyzed by using descriptive statistic( i.e. frequency, percentage, mean, standard deviation ), and the Mann Whitney U. test for hypotheses testing. The results of this study indicated that: 1. Pain scores rated by the samples in experimental and control group were not significantly different ( .358 , p > .01 ) 2. The sleep quality score of both groups was not significant different (.681, p >.01 ) Nurses should be concerned about pain and sleep quality among school-age children undergoing surgery during hospitalization. Play activities are simple, convenient and low cost strategies that should be provided to reduce pain and increase sleep quality among children undergoing surgery.
Publisher วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
Address: สงขลา
Email: bcnsknurse@hotmail.com
ContributorName: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
Role: ผู้ให้ทุน
DateCreated: 2552
Modified: 2554-03-18
Issued: 2554-03-18
Typeงานวิจัย/Research report
Formatapplication/pdf
SourceCallNumber: วจ WS200จ-ผ2552
Language tha
Rights©copyrights วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 Titlepage.pdf 150.1 KB47 2015-08-05 17:42:29
2 biblio.pdf 312.74 KB51 2015-08-05 17:42:40
3 chapter 5.pdf 194.41 KB33 2015-08-05 17:42:45
4 chapter 4.pdf 203.83 KB32 2015-08-05 17:42:52
5 chapter 3.pdf 307.83 KB42 2015-08-05 17:42:59
6 Chapter 2. pdf.pdf 1.01 MB54 2015-08-19 21:26:24
7 chapter 1.pdf 231.23 KB37 2015-08-05 17:43:08
8 content.pdf 152.11 KB28 2015-04-24 13:10:15
9 Ack.pdf 128.22 KB31 2015-04-24 13:10:35
10 Abstract.pdf 149.33 KB37 2015-04-24 13:10:50
11 Appendix.pdf 286.7 KB48 2015-08-05 17:43:45
ใช้เวลา 0.041095 วินาที
125