subjectมีหัวเรื่อง จำนวน 0 ระเบียน
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง
ElementData
Titleโครงการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทย
Titleประสิทธิภาพของรูปแบบสุขศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิผ่านดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 : กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Titleการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ถิ่นนี้ ดีกล้วยเล็บมือ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Titleการสร้างโครงข่าย Bayesian โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการประมาณค่าสูญหาย
Titleการศึกษาการลดสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงในพืชตระกูลกะหล่ำเพื่อการค้าในเขตจังหวัดพิษณุโลก
Titleการอนุบาลลูกปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา 3 ในอัตราการปล่อยที่แตกต่างกันโดยการควบคุมคุณภาพน้ำด้วยซีโอไลท์
Titleความต้องการพัฒนาตนเองของครูในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
Titleความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ เชาวน์ปัญญา 50-70 ที่ฝึกโดยใช้เกมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 ของพนักงานในโรงงานกรณีศึกษา : บริษัท เอ็มเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง กรุ๊พ จำกัด
Titleการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของข้าราชการครูโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Titleเด็กม.แม่ฟ้าหลวงเก่งประกวดหนังเกย์สั้นได้ที่หนึ่ง
Titleการศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
Titleการพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มปริมาณของการขายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันห้างหุ้นส่วนจำกัดจินตนาปิโตรเลียม
Titleประติมากรรมสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาผลงานประติมากรรมโครงสร้างของนูมกาโบ
Titleการศึกษาคุณภาพหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการประเมินหนังสือเชิงประจักษ์
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู
Titleการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม 5 ส ของวิทยาเขตพิษณุโลก
Titleแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
Titleการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ตรรกศาสตร์ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
Titleการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างอาหารสัตว์ เพื่อใช้เป็นอาหารหยาบคุณภาพสูง โดยการผสมข้ามกับพืชต่างชนิด ต่างสกุลและการใช้รังสีแกมมา
Titleพฤติกรรมการปรับตัวของพนักงานหลังการปรับเปลี่ยนองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
Titleพฤติกรรมการปรับตัวของพนักงานหลังการปรับเปลี่ยนองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
Titleพฤติกรรมการปรับตัวของพนักงานหลังการปรับเปลี่ยนองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
Titleรายงานการวิจัยเรื่องผลของซีสพลาตินต่อการทำงานของไตหนู (การศึกษาขนาด-การตอบสนอง)
Titleการจัดการขยะภายในครัวเรือนชุมชนช่างเคี่ยน 3
Titleการศึกษาปริมาณฟอร์มาดีไฮด์ในน้ำและในสัตว์น้ำทะเลที่จำหน่ายจากแหล่งต่างๆในจังหวัดตรัง
Titleการหาปริมาณ แมงกานีส ทองแดง และตะกั่ว ในน้ำตัวอย่างจากแม่น้ำมูลโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
Titleพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมปรุงของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้ากรุงเทพมหานคร
Titleความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา ดนตรีและกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหลับเด็กของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาตร์(สุขภาพเด็ก) สถาบันราชภัฏสุรินทร์
Titleรู้จักเพลงตับจาก 4 แนวทาง
Titleผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบริหารของอาจารย์วิทยาลัยครูนครราชสีมา
Titleสภาพปัจจุบันของการทิ้ง การกำจัดมูลฝอย และผลกระทบจากการกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบของเทศบาลนครนครราชสีมา
Titleการปรับตัวแบบสร้างความต้านทานของข้าวบาร์เลย์ในระยะกล้าภายใต้สภาวะรากได้รับออกซิเจนต่ำและอุณหภูมิสูง
Titleการบริหารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ
Titleผลการสอดแทรกกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดขั้นพื้นฐานในการสอนที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Titleความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่การจัดการศึกษาของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
Titleความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพคงพอใจของครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
Titleการส่งเสริมการทำวินัยในชั้นเรียนของโงเรียนอนุบาลงาว(ภานุนิยม)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
Titleความพร้อมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารในการบริหารโรงเรียนระดับมัยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
Titleการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
Titleสภาพการบริหารการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในโรงเรียขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
Titleการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดลำปาง
Titleการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทางศึกษาของโรงเรียนทองทิพย์วิทยา ภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก
Titleความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
Titleการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
Titleภาวะแทรกซ้อนภายหลังการใส่ท่อปรับความดันหูชั้นกลางที่ประดิษฐ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Titleความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
Titleสภาพปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดลำพูน
Titleความพึงพอใจต่อการประมินคุณภาพภายนอกของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
Titleสภาพการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง
Titleภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Titleบรรยากาศองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 ปีการศึกษา 2528
Titleการศึกษาแรงจูงใจกับบทบาทในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Titleอาหารต้านอนุมูลอิสระกับสุขภาพ
Titleการผลิตฟักทองผงและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
Titleสถาบันกษัตริย์เชมร : ภาพสะท้อนจากรามเกรติ์ฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์
Titleองค์ประกอบใหม่ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไทย
Titleประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกเดือย
Titleการพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือกัน แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL
Titleความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ บุคลิกภาพ ที่มีผลต่อพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของพนักงานสายงานตลาดและการขายบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Titleเจดีย์วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
TitleSolar - Thermoelectric Power Generation
TitleFactors Affecting Parents' Choice of the Adventist International Mission School (AIMS) in Muak Lek, Saraburi Thailand
Titleความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับความพึงพอใจในการทำงาน
Titleการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการวิเคราะห์ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยการสอนแบบแก้ปัญหาที่ใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
Titleภาวะผู้นำและผลประโยชน์ตอบแทนที่มีผลกระทบต่อความผูกพันของคนในองค์การของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Titleยุทธวิธีในการจัดการโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของขิง
Titleการศึกษาสภาพและปัญหาการใช้อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 2
Titleแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
Titleการวิจัยและพัฒนาเครื่องพ่นสารเคมีสำหรับรถไถเดินตาม
Titleความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนสตึก1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
Titleการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันกินเมล็ดเพื่อพันธุ์การค้า
Titleการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวัดผลและประเมินผลโรงเรียนเทศบาล 2
Titleอุทยานการเรียนรู้สวนดุสิต โลกสีลูกกวาดของ ดร. ชัยชนะ โพธิวาระ
Titleข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการศึกษาและการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Titleความพึงพอใจของประชาชนต่อผลงานของรัฐบาลภายใต้การนำของ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร พรรคไทยรักไทย ที่ผ่านมา
Titleผลของสิ่งช่วยจัดความคิดรวบยอดแบบโครงเรื่องที่มีต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาโครงการอบรมครูประจำการทางการศึกษาโดยใช้โทรทัศน์เพื่อการสอน
Titleผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
Titleประสิทธิผลของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
Titleการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
Titleการใช้เว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลางของบุคลากรกรมบัญชีกลาง
Titleปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการควบคุมอบายมุขของเจ้าหน้าที่ตำรวจ: ศึกษาในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาล
TitleProbing the molecular basis for the selective drug binding of natural receptors by using molecularly imprinted polymer as receptor mimics
TitleProbing the molecular basis for the selective drug binding of natural receptors by using molecularly imprinted polymer as receptor mimics
TitleProbing the molecular basis for the selective drug binding of natural receptors by using molecularly imprinted polymer as receptor mimics
TitleProbing the molecular basis for the selective drug binding of natural receptors by using molecularly imprinted polymer as receptor mimics
Titleการดำเนินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต2
Titleการดำเนินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต2
Titleอินเวอร์เตอร์สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟส
Titleการค้นคืนภาพสีบนโดเมนของการบีบอัดโดยใช้คอร์รีโลแกรมของรูปแบบไบนารี
Titleสายอากาศร่องสี่เหลี่ยมที่ป้อนด้วย CPW ที่ใช้สตับจูนกว้างและโหลดสตริป
Title การออกแบบอัลกอริมิค ADC ในโหมดกระแสแบบใหม่
Titleการวิเคราะห์เข็มแถวต้านคันดินเลื่อนในดินอ่อน
Titleบทบาทของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Titleบทบาทของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
TitleStudy on advanced injection timing on a dual fuel diesel engine with producer gas for power generation
Titleการใช้น้ำยางข้นแบบแอมโมเนียปานกลางผสมในมอร์ต้าร์มวลเบา
Titleการใช้น้ำยางข้นแบบแอมโมเนียปานกลางผสมในมอร์ต้าร์มวลเบา
Titleปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Titleปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Titleการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับประสิทธิผลองค์กรภายหลังการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
Titleผลการออกกำลังกายแบบกะลาบิคต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาพยาบาล
Titleปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคใต้
Titleสภาพการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
Titleการปฏิบัติงาน คุณลักษณะและความพึงพอใจในงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Titleการศึกษาพฤติกรรมการใช้อะนาโบลิกฮอร์โมนในประชากรชายที่ออกกำลังกาย ณ สถานบริการฟิตเนส ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
Titleผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ปี 2539
Titleการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Titleการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Titleการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Titleปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี
Titleปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี
Titleผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพ
Titleการวิจัยและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์แบบมีส่วนร่วม
Titleการวิจัยและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์แบบมีส่วนร่วม
Titleการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER)
Titleการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER)
Titleรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาวิธีการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Titleการพัฒนาแบบพฤติกรรมสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ตามบันไดวิชาชีพการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด
Titleการพัฒนาแบบพฤติกรรมสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ตามบันไดวิชาชีพการพยาบาลสายการบริหารการพยาบาล ระดับหัวหน้าเวร
Titleการพัฒนาแบบพฤติกรรมสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ตามบันไดวิชาชีพการพยาบาลสายการบริหารการพยาบาล ระดับหัวหน้าเวร
Titleการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Titleการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Titleการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Titleรูปแบบการดำเนินงานด้านบริการที่เหมาะสมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
Titleรายงานการวิจัย
Titleผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพในห้องฉุกเฉินต่อการปฏิบัติการพยาบาลที่สมบูรณ์
Titleผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพในห้องฉุกเฉินต่อการปฏิบัติการพยาบาลที่สมบูรณ์
Titleผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพในห้องฉุกเฉินต่อการปฏิบัติการพยาบาลที่สมบูรณ์
Titleผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพในห้องฉุกเฉินต่อการปฏิบัติการพยาบาลที่สมบูรณ์
Titleผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพในห้องฉุกเฉินต่อการปฏิบัติการพยาบาลที่สมบูรณ์
Titleการพัฒนาแบบพฤติกรรมสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพตามบันไดวิชาชีพการพยาบาลงานผู้ป่วยนอก
TitleSEXUALITY OF MALE ADOLESCENTS : A CASE STUDY OF URBAN MALE ADOLESCENTS AT RISK TO SEXUAL BEHAVIOR IN CHIANG MAI PROVINCE
Titleความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 4
Titleความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 4
Titleทัศนคติของพนักงานที่มีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานศึกษาเฉพาะกรณี : พนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Titleโปรแกรมสืบค้นข้อมูลมาตรฐานลวดเชื่อม
Titleคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2547 ตามความคิดเห็นของตนเอง ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
Titleปัญหาและความต้องการในการใช้ห้องสมุดโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
Titleการแยกและการหาโครงสร้างทางเคมีของสารบริสุทธิ์ จากสารสกัดชั้นเฮกเซนของใบหนาดใหญ่
Titleผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Titleการออกแบบระบบควบคุมการเบิก - จ่ายวัสดุการเรียนการสอนหน่วยงานคณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
Titleปัจจัยที่มีความสัทพันธ์กับการวางแผนในการจัดการฟาร์มของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Titleการพัฒนาสื่อการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมของวัยรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
Titleการพัฒนาสื่อการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมของวัยรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
Titleการพัฒนาสื่อการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมของวัยรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
Titleการพัฒนาสื่อการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมของวัยรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
Titleกำลังขวัญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2514
Titleการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519
Titleการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519
Titleการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519
Titleการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519
Titleการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519
Titleรายงานโครงการวิจัย แบบการดำรงชีวิตของผู้หญิง ทำงานในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปี2548
Titleรายงานโครงการวิจัย แบบการดำรงชีวิตของผู้หญิง ทำงานในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปี2548
Titleรายงานโครงการวิจัย แบบการดำรงชีวิตของผู้หญิง ทำงานในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปี2548
Titleรายงานโครงการวิจัย แบบการดำรงชีวิตของผู้หญิง ทำงานในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปี2548
Titleรายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ปีการศึกษา 2549
Titleรายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ปีการศึกษา 2549
Titleรายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ปีการศึกษา 2549
Titleรายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ปีการศึกษา 2549
Titleภูมิปัญญาการกรอกเลือดแบบโบราณและแบบใช้เครื่องดูด
Titleการทดลองเนื้อดินเยื่อกระดาษจากฟางข้าวโดยใช้ดินด่านเกวียน
Titleปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ SUV ยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Titleคุณภาพการบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ออน เดอะเวย์ ชิปปิ้ง
TitleIssues in Soccer Simulation Software Development
Titleความเหมือนและความแตกต่างของ HA และ JCI
Titleคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชากฎหมายพาณิชย์1
Titleคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชากฎหมายพาณิชย์1
Titleความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Titleความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Titleความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Titleความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Titleปัญหาการศึกษาในโครงการพัฒนาการกีฬาและสุขภาพอนามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
Titleการจัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้ศิลปะไทย กรณีศึกษา : โรงแรมระดับ 5 ดาว เขตกรุงเทพมหานคร
Titleสภาวะสุขาภิบาลตลาดสด น่าซื้อ วังทองสามัคคี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Titleการมีส่วนร่วมทางการเมือง ศึกษากรณีนักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
Titleปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
Titleการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ต่อการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 6 บน โรงพยาบาลสุรินทร์ ในวิชา ปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2548
Titleการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ต่อการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 6 บน โรงพยาบาลสุรินทร์ ในวิชา ปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2548
Titleปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลสารดาทารกและการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
Titleบทบาทผู้บริหารในการบริหารความปลอดภัยในสถานศึกษา
Titleปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองไทยของชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ศึกษาเฉพาะกรณีของร้านกินรีเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Titleการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ต่อการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 6 บน โรงพยาบาลสุรินทร์ ในวิชา ปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2548
Titleการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ต่อการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 6 บน โรงพยาบาลสุรินทร์ ในวิชา ปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2548
Titleพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในหมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี อำเภอกันกันตัง จังหวัดตรัง
Titleพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในหมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี อำเภอกันกันตัง จังหวัดตรัง
Titleการพัฒนาการคัดกรองโรคเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชน
Titleการสอนสอดแทรกการคิดอย่างเป็นระบบ ในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล หน่วยการเรียนรู้ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล
Titleการสอนสอดแทรกการคิดอย่างเป็นระบบ ในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล หน่วยการเรียนรู้ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้กวนจากส่วนเหลือทิ้ง ของโรงงานผลไม้กระป๋องในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม
Titleการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจตรวจสอบบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร
Titleพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา
Titleการวิเคราะห์ระบบแถวคอย : กรณีศึกษาการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
Titleการติดตามและประเมินผลสมรรถนะของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ ปีการศึกษา 2547 - 2548 (รุ่นที่ 5 - 6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Titleการติดตามและประเมินผลสมรรถนะของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ ปีการศึกษา 2547 - 2548 (รุ่นที่ 5 - 6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Titleการติดตามและประเมินผลสมรรถนะของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ ปีการศึกษา 2547 - 2548 (รุ่นที่ 5 - 6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
TitleDetection and recognition strategies for a face authentication system
TitleCover Female Models and Imitation Behavior
Titleความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
Titleความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
Titleคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษากรณีโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Titleคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษากรณีโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Titleการวางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
Titleการประเมินความสามารถและความพึงพอใจในความสามารถของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บังคับบัญชาระดับต้นผู้ร่วมงานและบัณฑิตพยาบาลที่สําเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
Titleการประเมินความสามารถและความพึงพอใจในความสามารถของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บังคับบัญชาระดับต้นผู้ร่วมงานและบัณฑิตพยาบาลที่สําเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
TitleCover Female Models and Imitation Behavior
TitleCover Female Models and Imitation Behavior
TitleCover Female Models and Imitation Behavior
Titleชุดทดลองวัดอัตราการไหลอากาศแบบวัดค่าความแตกต่างของแรงดันโดยใช้หัวฉีด
Titleโอกาสทางการตลาดสินเชื่อเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Titleความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อปัจจัยทางการตลาดของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา
Title Controlling Anaerobic Hybrid Reactors Using Neural Network and Fuzzy Logic Control (NNFC)
Titleความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Titleความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Titleความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Titleความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Titleความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Titleคล่อง วงศ์สุขมนตรี
Titleคล่อง วงศ์สุขมนตรี
Titleคล่อง วงศ์สุขมนตรี
Titleศึกษาการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชญาณวิสิฐ(เสริมชัย ชยมงฺคโล)
Titleการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Titleการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Titleระบบสื่อกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคลังสินค้าอากาศยานโดยใช้เทคโนโลยีเอ็กเอ็มแอล และเว็บเซอร์วิส
Titleการประเมินความปลอดภัยต่อแรงแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเตี้ยที่มีอยู่เดิมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
Titleผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชาการควบคุมยาสูบต่อความรู้ทัศนคติและทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Titleปัจจัยที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อตู้แช่เครื่องดื่มเพื่อใช้ในการพาณิชยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Titleปัจจัยที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อตู้แช่เครื่องดื่มเพื่อใช้ในการพาณิชยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Titleปัจจัยที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อตู้แช่เครื่องดื่มเพื่อใช้ในการพาณิชยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Titleปัจจัยที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อตู้แช่เครื่องดื่มเพื่อใช้ในการพาณิชยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Titleการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิจัยทางการพยาบาล (พย.1329) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 52 ปีการศึกษา 2551
Titleการออกแบบผลิตภัณฑ์ของแตกแต่งบ้านจากใยบวบ
Titleการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 46 ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
Titleรูปร่างสวยด้วยโยคะ
Titleรูปร่างสวยด้วยโยคะ
Titleความเครียดและสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 1 จากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าเรียนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2550
Titleความเครียดและสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 1 จากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าเรียนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2550
Titleการเตรียมความพร้อมโดยการทบทวนเพื่อฝึกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลมาดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
Titleการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
TitleRhinacanthin production by Agrobacterium rhizogenes-induced hairy roots of Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz
Titleการศึกษาแนวทางในการนำระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการ Business Pool มาใช้ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิต
Titleการพัฒนาสูตรผสมมาสเตอร์แบบทช์เพื่อใช้ในการผลิตแหอวน
Titleการพัฒนาสูตรผสมมาสเตอร์แบบทช์เพื่อใช้ในการผลิตแหอวน
Titleการพัฒนาสูตรผสมมาสเตอร์แบบทช์เพื่อใช้ในการผลิตแหอวน
Titleการศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของครูที่สอนการพยาบาลภาคปฏิบัติตามการรับรู้ของนักศึกษา ครูนิเทศ และพยาบาลวิชาชีพ
Titleการศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของครูที่สอนการพยาบาลภาคปฏิบัติตามการรับรู้ของนักศึกษา ครูนิเทศ และพยาบาลวิชาชีพ
Titleพัฒนาการการผลิตกำลังคนผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และการสำรวจสถานการณ์กำลังคนผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลของรัฐ
Titleพัฒนาการการผลิตกำลังคนผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และการสำรวจสถานการณ์กำลังคนผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลของรัฐ
TitleA Contribution on the Role of Central Banking in a World of Tensions
Titleการจัดสรรงบประมาณของประเทศ : ตารางประกอบคำบรรยาย
Titleการจัดสรรงบประมาณของประเทศ : ตารางประกอบคำบรรยาย
Titleการจัดสรรงบประมาณของประเทศ : ตารางประกอบคำบรรยาย
TitleFast strategy in customer relationship management ( CRM) within SMEs focused to knowledge Intensive business services(KIB)
Titleพฤติกรรมเอื้ออาทรในการปฏิบัตการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษาพยาบาล ตามการับรู้ของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาบบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Titleพฤติกรรมเอื้ออาทรในการปฏิบัตการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษาพยาบาล ตามการับรู้ของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาบบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Titleรายงานฉบับสมบูรณ์ผลกระทบของไทเทเนียมไดออกไซด์ในการสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไทเทีเนียมคาร์ไบด์จากอิลเมไนต์
Titleความรู้และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Titleความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Titleสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4
TitleAN ANALYSIS OF SERVICE QUALITY : A CASE STUDY OF KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ( RAMA9 SOI13 BRANCH)
TitleAN ANALYSIS OF SERVICE QUALITY : A CASE STUDY OF KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ( RAMA9 SOI13 BRANCH)
Titleการออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของก๊าซ
Titleการออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของก๊าซ
Titleการออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของก๊าซ
Titleการออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของก๊าซ
Titleคุณลักษณะที่คาดหวังของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี
Titleคุณลักษณะที่คาดหวังของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี
TitleTranslation theory in the Chinese context : a comparative approach
Titleรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Titleการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
Titleการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
Title AlternativeThe efficiency of health education model for promoting health behavior to prevent soil-transmitted helminthiasis among Prathomsuksa 4-6 student : a case study in the Border Police Patrol Bamrung 112, Mae Fa Luang district, Chiang Rai province
Title AlternativeA Construction of Supplementary Book in Work-Oriented and Technology Substance on Land of Klai Leb Mu Nang For The Second Level of Pratomsuksa 6 Student
Title AlternativeBayesian networks construction by association analysis and application on data imputation.
Title AlternativeStudies on Reducing of Insecticide application on Vegetable crop: Cruciferae in Phitsanulok
Title AlternativeNursing on Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Jittrada 3 Fry with Different Rates of Stocking by Water Quality Control with Zeolite
Title AlternativeTeachers' needs for seft developmentin Instructional Management According to Learning Reform in Schools Under Maha Sarakham Educational Service Area Office I
Title AlternativeFactors Affect the Acceptance of Occupational Health and Safety Management System TIS. 18001 of The Workers in Factories A Case Study of The MMP Packaging Group Co.,LTD.
Title AlternativeThe Participatory Administration in Operation Plan Process of Teacher in Katchapuakanusorn School. Parwet District, Bangkok
Title AlternativeA study of Managerial, Efficiency by Using School-based Management Of School under the Jurisdiction of Education Area, Phetchabun Region 1
Title AlternativeTHE STRATEGIC DEVELOPMENT OF INCREASING GASOLINE SALES AT A GAS STATION OF JINTANA PETROLEUM PARTNERSHIP LIMITED
Title AlternativeCreative sculptures : a case study of Naum Gabo\\\\\\\'s constructivist sculatures
Title AlternativeA study of quality of Thai language textbook for Parthom Suksa I using actualized evaluation
Title AlternativeThe Development of Food Products from Sago Starch
Title AlternativeThe Development of Food Products from Sago Starch
Title AlternativeThe Evaluation of 5 S Project Performances of Rajamangala Institute of Technology Phitsanulok Campus
Title Alternativeกรณีศึกษากรมควบคุมมลพิษ
Title AlternativeAn development of computer multimedia instruction on logic for higher vocational certificate level
Title AlternativeImprovement of Forage Sorghum for Roughage by Intergeneric and Interspecific Hybridzation and Gamma Irradiation
Title AlternativeEmployees' Adaptation After the Repositioning: Case Study of DBS Thaidhanu Bank (PCL) and Thai Military Bank (PCL)
Title AlternativeEmployees' Adaptation After the Repositioning: Case Study of DBS Thaidhanu Bank (PCL) and Thai Military Bank (PCL)
Title AlternativeEmployees' Adaptation After the Repositioning: Case Study of DBS Thaidhanu Bank (PCL) and Thai Military Bank (PCL)
Title AlternativeEffects of Cisplatin on rat renal functions (a dose-respons study)
Title AlternativeWaste management at the household level in Chang Kian community,Chiang mai
Title AlternativeStudy of Formaldehyde Used in Soak Solution and Aquatic Animals Which were Sold in Trang Province
Title AlternativeDetermination of manganese copper and lead in water samples from moon river by atomic absorption spectrophotometey
Title AlternativeConsumption Behaviour of Consumers Consuming Ready-To-Cook Food at Bangkok Metropolitan Department Stores
Title AlternativeAcclimatic Adaptation of Seeding Barley to Hypoxic and High Diurnal Temperature
Title AlternativeComplication of self-manufactured polyethylene tube for the treatment of children with middle ear effusion in Songklanagarind Hospital.
Title AlternativeEnglish for local tourism
Title AlternativeA study of motivations and roles of policy and plan analysts, Policy and Planning Institution, Office of the Permanent Secretary for Interior
Title AlternativeAntioxidant foods and health
Title AlternativePOWDERED PUMPKIN PRODUCTION AND ITS UTILIZATION IN FOOD PROODUCTS
Title AlternativeNew Factors of Thai School Based Management (Thai SBM) in Bangkok
Title AlternativeBenefits and Products Development from Job's tear
Title AlternativeThe development of mathematics learning outcomes on fraction of seventh grade students taught by student teams achievements division (STAD) technique together with KWDL technique
Title AlternativeThe relationships between achievement motivation and personality effect on achievement behavior of employees in marketing and sales of CAT Telecom Public Company Limited.
Title AlternativeChedi of Wat Lok Mo Li (Pagoga) in Chinagmai
Title Alternativeการผลิตกำลังไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
Title AlternativeDisease Management Strategies for Controlling of Bacterial Wilt of Ginger
Title AlternativeA Study of States and problems in the utilization of the IP-Star Terminals in Uchools Under Buriram Educational Service Area Office II
Title AlternativeTHE BEST PRACTICE OF INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY FOR INSTRUCTION IN SECONDARY SCHOOL PHITSANULOK EDUCATIONAL SERVICE AREA OFICE 1
Title AlternativeThe Research and Development of Sprayer for Two wheel Tractor
Title AlternativeTHE OPINIONS OF THE ADMINISTRATORS AND TEACHERS FOR THE ACADEMIC ADMINISTRATION IN SATUK GROUP 1 SCHOOLS OF BURIRAM EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4
Title AlternativeConfectionery Sunflower Varieties Improvement for Commercial Use
Title AlternativeThe effects of outline conceptual organizers on in-service teacher's achievement using instructional television
Title AlternativeUtilization of the Comptroller General's Department Library Web Site by Department Personnel
Title AlternativeCharacteristic difficulties of vice control: in Bangkok metropolitanpolice station
Title Alternativeการตรวจสอบการเลือกจับในระดับโมเลกุลของยากับรีเซฟเตอร์ธรรมชาติโดยใช้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลเป็นตัวเลียนแบบรีเซฟเตอร์
Title Alternativeการตรวจสอบการเลือกจับในระดับโมเลกุลของยากับรีเซฟเตอร์ธรรมชาติโดยใช้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลเป็นตัวเลียนแบบรีเซฟเตอร์
Title Alternativeการตรวจสอบการเลือกจับในระดับโมเลกุลของยากับรีเซฟเตอร์ธรรมชาติโดยใช้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลเป็นตัวเลียนแบบรีเซฟเตอร์
Title Alternativeการตรวจสอบการเลือกจับในระดับโมเลกุลของยากับรีเซฟเตอร์ธรรมชาติโดยใช้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลเป็นตัวเลียนแบบรีเซฟเตอร์
Title AlternativeThe Implementation of the Basic Education Curriculum B.E.2544 in the Schools under The Office of Maha Sarakham Educational Serveice Area 2
Title AlternativeThe Implementation of the Basic Education Curriculum B.E.2544 in the Schools under The Office of Maha Sarakham Educational Serveice Area 2
Title AlternativeColor Image Retrieval Based on Compressed Domain Using Binary Pattern Correlogram
Title AlternativeCPW fed-slot antennas using loading metallic strips and widened tuning stub
Title AlternativeRealization of a novel current-mode algorithmic ADC
Title AlternativeAnalysis of the Row Pile Resisting The Potential Landslide in Soft Clay
Title Alternativeการศึกษาอิทธิพลขององศาการฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้เชื้อเพลิงร่วมสำหรับระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
Title AlternativeUsing of Medium Ammonia Concentrated Latex mixed in Lightweight Mortar
Title AlternativeUsing of Medium Ammonia Concentrated Latex mixed in Lightweight Mortar
Title AlternativeFactors affecting the self-care behavior of menopause women, in the Municipality of Suratthhani Province
Title AlternativeFactors affecting the self-care behavior of menopause women, in the Municipality of Suratthhani Province
Title AlternativeThe study of relationships between factors and organization effectioness after to work of quality assurance system about opinion personnel Boromrajonnani College of Nursing, Suratthani
Title AlternativeThe Effects of Kalabic Exercise on Pysical Fitness in Student Nurses
Title AlternativeFactors related to learning achivement of Obstetrics Nursing in nursing students (2year-continuingprograme) : Nursing college in the southern area under Praboromarajchanok Institute, the Ministry of Public Health
Title AlternativeThe teaching and learning's conditions that promoting critical thinking of the nursing students of Boromarajonani college of Nursing, Uttaradit
Title AlternativeJob Performance Attributes and job Satisfaction of Graduation Nurrses with Bachalor Degrees in Nursing Science in 1999 Academie Year in Boromarajchonani College of Nursing Nakhonsrithammarat
Title AlternativeThe Study of Anabolic Hormones Using in Men at Fitness Sport Club,Youth Center, Yala
Title AlternativeA chivement of Problem-Based Learning Method for the first year, Certificate of Public Health (Community Health) , Sirindhorn Public Health College; trang Province; 1996
Title AlternativeThe Evaluation of Instructors s Ethics in Sirihorn College of Public Health, Yala
Title AlternativeThe Evaluation of Instructors s Ethics in Sirihorn College of Public Health, Yala
Title AlternativeThe Evaluation of Instructors s Ethics in Sirihorn College of Public Health, Yala
Title Alternative Factors effeting on sexual relation of female students at high school, Department of General Education, Chonburi province
Title Alternative Factors effeting on sexual relation of female students at high school, Department of General Education, Chonburi province
Title AlternativeEffect of the use of Empowerment Development Model for Professional Nurse Working in Emergency Room Towards Comprehensive Nursing Care Practice
Title AlternativeThe Research and Development of Performance Apprasial for Personnel Participation in Boromarajonani College of Nursing Sappasithiprasong.
Title AlternativeThe Research and Development of Performance Apprasial for Personnel Participation in Boromarajonani College of Nursing Sappasithiprasong.
Title AlternativeTHE DEVELOPMENT OF CAREER LADDER – BASED BEHAVIORAL INDICATORS COMPETENCY MODEL FOR PROFESSIONAL NURSES WORKING IN NEONATAL INTRNSIVE CARE UNIT
Title AlternativeTHE DEVELOPMENT OF CAREER LADDER – BASED BEHAVIORAL INDICATORS COMPETENCY MODEL FOR CHARGE NURSE
Title AlternativeTHE DEVELOPMENT OF CAREER LADDER – BASED BEHAVIORAL INDICATORS COMPETENCY MODEL FOR CHARGE NURSE
Title AlternativeA study of virtue and morality of university students in Bangkok and its Vicinity
Title AlternativeA study of virtue and morality of university students in Bangkok and its Vicinity
Title AlternativeA study of virtue and morality of university students in Bangkok and its Vicinity
Title AlternativeIndentification of best Model of Services Delivery at Center of Child Development, Boromrajonnani College of Nursing Nakhon Lampang
Title AlternativeEFFECTS OF THE USE OF EMPOWERMENT DEVELOPMENT MODEL FOR PROFESSIONAL NURSE WORKING IN EMERGENCY ROOM TOWARDS COMPREHENSIVE NURSING CARE PRACICE
Title AlternativeEffect of the use of Empowerment Development Model for Professional Nurse Working in Emergency Room Towards Comprehensive Nursing Care Practice
Title AlternativeEffect of the use of Empowerment Development Model for Professional Nurse Working in Emergency Room Towards Comprehensive Nursing Care Practice
Title AlternativeEffect of the use of Empowerment Development Model for Professional Nurse Working in Emergency Room Towards Comprehensive Nursing Care Practice
Title AlternativeEffect of the use of Empowerment Development Model for Professional Nurse Working in Emergency Room Towards Comprehensive Nursing Care Practice
Title AlternativeTHE DEVELOPMENT OF CAREER LADDER- BASED BEHAVIORAL INDICATORS COMPETENCY MODEL FOR REGISTERED NURSE IN OUT PATIENT DEPARTMENT
Title Alternativeเพศวิถีของวัยรุ่นชายกลุ่มเสี่ยง : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
Title AlternativeNurse Students's Opinion towards teaching and learning management of Adult Nursing 4 subject
Title AlternativeNurse Students's Opinion towards teaching and learning management of Adult Nursing 4 subject
Title AlternativeEmployee's attitude towards performance-appraisal : a case study of Bangkok Chritian hospital
Title AlternativeThe searching program for weldding electrode standard
Title AlternativeDesirable Characteristics of Graduate from Boromarajonani College of Nursing Songkhla in Academic year 2004,According to Graduate,Administrator and Colleague's opinions.
Title AlternativeThe problems and needs in using library in Sarasas witaed Bangbuathong school
Title AlternativeDesigning on controlling inventory system for the stationary in economics and business faculty, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok Campus.
Title AlternativeRelating factors on farm management planning of farmers in the new theory of farming project according to sufficiency economy
Title AlternativeThe development of English reading materials based on adolescences' social problems for mattayomsuksa six students, Khemapirataram school, Nonthaburi
Title AlternativeThe development of English reading materials based on adolescences' social problems for mattayomsuksa six students, Khemapirataram school, Nonthaburi
Title AlternativeThe development of English reading materials based on adolescences' social problems for mattayomsuksa six students, Khemapirataram school, Nonthaburi
Title AlternativeThe development of English reading materials based on adolescences' social problems for mattayomsuksa six students, Khemapirataram school, Nonthaburi
Title AlternativeA study of morale of a university's personnel : a case study at Kasetsart University, 1971
Title AlternativeLiFestyle of working woman Living in 2005 in hattyai distinet songkhla provirce
Title AlternativeLiFestyle of working woman Living in 2005 in hattyai distinet songkhla provirce
Title AlternativeLiFestyle of working woman Living in 2005 in hattyai distinet songkhla provirce
Title AlternativeLiFestyle of working woman Living in 2005 in hattyai distinet songkhla provirce
Title AlternativeAccomplishment of Apprenticing of Business Hotel Students in Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla, Academic Year 2006
Title AlternativeAccomplishment of Apprenticing of Business Hotel Students in Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla, Academic Year 2006
Title AlternativeAccomplishment of Apprenticing of Business Hotel Students in Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla, Academic Year 2006
Title AlternativeAccomplishment of Apprenticing of Business Hotel Students in Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla, Academic Year 2006
Title AlternativeWisdom of Cupping Therapy : Traditional Cupping and Vacuum Cupping
Title AlternativeAn Experimental of paperclay production from spraws an dankwienclay
Title AlternativeKnowledge and Behavior of Rajabhat Maha Sarakham University Students annd Officers in Conseration of Electric Energy
Title AlternativeKnowledge and Behavior of Rajabhat Maha Sarakham University Students annd Officers in Conseration of Electric Energy
Title AlternativeKnowledge and Behavior of Rajabhat Maha Sarakham University Students annd Officers in Conseration of Electric Energy
Title AlternativeKnowledge and Behavior of Rajabhat Maha Sarakham University Students annd Officers in Conseration of Electric Energy
Title Alternative MANAGEMENT OF FOOD AND BEVERAGE DEPARTMENT WITH THAI ART : A CASE STUDY OF A FIVE-STAR HOTELS IN BANGKOK
Title Alternativepolitics participaton a case study of students department of social science loei Raiabhat university
Title AlternativeInfluenced factors in Graduated students motivaion on english learning a case stude study of master degree students of education administration program loei rajabhat university
Title AlternativeThe roles of school administrators in school safety management
Title AlternativeTHE FACTORS OF BUYING THE LOCAL THAI SOUVENIR OF THE FOREIGN TOURISTS“CASE STUDY ONLY FOR KINNAREE SHOP MUANG, PHUKET”
Title AlternativeImprovement Of Diabetes Mellitus Screening System At a Primary Care Unit
Title AlternativeDevelopment of fruit - Confectionery Products From the Leftover form Fruit - Canning Factories in Small Business Industry
Title AlternativeStudy of an Economic Changes affecting the Audit Firm in the areas of Bangkok
Title AlternativeDesirable Leadership Character as Perceived by Thai Arrow Products Co.,Ltd.(Chachoengsao Branch)
Title AlternativeQueuing Analysis The Study of Student’s AdmSystem at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, North Bangkok Campus
Title AlternativeQuality of work life and organizational commitment : a case study of royal police cadet academy
Title AlternativeQuality of work life and organizational commitment : a case study of royal police cadet academy
Title AlternativeResearch study
Title AlternativeResearch study
Title AlternativeThe flow measurement demonstration with pressure differential method using nozzle
Title AlternativeOpportunities for marketing of education loans
Title AlternativeCustomer satisfaction regrading the marketing mix of the royal chitralada projects
Title Alternativeการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียไร้อากาศแบบลูกผสมโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์กและฟัซซี่ลอจิกคอนโทรล
Title AlternativeStudy of Ven. Phra Rajyanvisith’s (Sermchai Jayamanggalo) Buddhadhamma Propagation
Title AlternativeThe Evaluation of Student Centered Learning Method in Nursing Research Subject at Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Title AlternativeThe Evaluation of Student Centered Learning Method in Nursing Research Subject at Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Title AlternativeAn XML and web services based approach to air cargo information exchange system
Title AlternativeSeismic evaluation of safety of existing low-rise reinforced concrete buildings in the upper Northern region of Thaliand
Title AlternativeEffect of tobacco control instruction program on knowledge attitude and tobacco cessation skill among nursing students at Boromarajonani College of Nursing Nakhonratchasima
Title AlternativeDesigning Home Decoration from Luffa Gourd
Title AlternativeStress and mental health of the first year nursing students 5 southern provinces of thailand at Boromarajonani Nursing College, Nakhon Ratchasima, in the Academic of 2007
Title AlternativeStress and mental health of the first year nursing students 5 southern provinces of thailand at Boromarajonani Nursing College, Nakhon Ratchasima, in the Academic of 2007
Title AlternativePreparing nursing students on maternal-child nursing and midwifery practicum I through tutorial
Title AlternativeThe study of performance satisfaction on graduated nursing in 2005 and 2006 from Boromrajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Title Alternativeการสร้างสารไรนาแคนตินจากรากขนอ่อนของทองพันชั่งที่ชักนำด้วยอะโกรแบคทีเรียมไรโซจีเนส
Title AlternativeThe Study of E-Marketplace on Business Pool for Manufacturing Industry
Title AlternativeDevelopment of masterbatch compounding for fishing net production
Title AlternativeDevelopment of masterbatch compounding for fishing net production
Title AlternativeDevelopment of masterbatch compounding for fishing net production
Title AlternativeA study of the teaching behaviors of nursing clinical instructors as percieved by nursing students,clinical teachers and graduate nurses
Title AlternativeA study of the teaching behaviors of nursing clinical instructors as percieved by nursing students,clinical teachers and graduate nurses
Title AlternativePerception of Nurses Preceptora and Nursing Students in Nursing Practice Caring behaviors of Nursing Student, boromarajonani college of Nursing, suphanburi
Title AlternativePerception of Nurses Preceptora and Nursing Students in Nursing Practice Caring behaviors of Nursing Student, boromarajonani college of Nursing, suphanburi
Title AlternativeKnowledge and health behavior as national health recommendation of Boromarajonani Nakhonratchasima Nursing College Students
Title AlternativeKnowledge and attitude about AIDS of of nursing student in Bromarajonani College of Nursing Nakhonratchasima
Title AlternativeConditions and problems of students assistance systems in matthayomsuksa schools under Nakhonratchasima educational service area office 4
Title AlternativeDesign and Fabrication of gases expansion coefficient apparatus
Title AlternativeDesign and Fabrication of gases expansion coefficient apparatus
Title AlternativeDesign and Fabrication of gases expansion coefficient apparatus
Title AlternativeDesign and Fabrication of gases expansion coefficient apparatus
Title Alternativeทฤษฎีการแปลในบริบทภาษาจีน : การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
Titleรายงานการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมืองของยางพาราในหลอดทดลองไว้ใช้เป็นต้นตอ
Title AlternativeStrategic plan for environmental human resource development : a case study of Pollution Control Department.
CreatorName: กองวิจัยและบริการการศึกษา
CreatorName: สุกัญญา วงศาโรจน์
CreatorName: เพ็ญฤดี รอดโต
CreatorName: สุนาถชีว์ พูนวุฒิกุล
CreatorName: ทวี ตระการสุข
CreatorName: เดชา นาวานุเคราะห์
CreatorName: ฟื้น นามบุรี
CreatorName: กรรณิการ์ สุขบท
CreatorName: ณัฐพล บุญรักษ์
CreatorName: ศรีเวียง พันทะมนต์
CreatorName: จินตนา พุฒจาด
CreatorName: จินตนา วงษ์รัตนะ
CreatorName: จิระ ยั่งยืน
CreatorName: พรรณพร วรรณลักษณ์
CreatorName: สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
CreatorName: สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
CreatorName: พัฒนา อยู่เป็นสุข
CreatorName: อนุวัต สถิรศานต์
CreatorName: ภูวนัย สุวรรณธารา
CreatorName: คมสัน อำนวยสิทธิ์
CreatorName: ธีระพันธ์ ทวีแก้ว
CreatorName: ธีระพันธ์ ทวีแก้ว
CreatorName: ธีระพันธ์ ทวีแก้ว
CreatorName: สุภาพ นวลพลับ
CreatorName: พรพิมล วิกรัยพัฒน์
CreatorName: ชมพูนุช โสมาลีย์
CreatorName: มาฆบดี รวยทรัพย์
CreatorName: บุษบง ขำแป้ง
CreatorName: ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์
CreatorName: ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์
CreatorName: สมบูรณ์ ตันยะ
CreatorName: ณภัทร น้อยน้ำใส, อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์.
CreatorName: สาวิตร มีจุ้ย
CreatorName: พิมพ์พิมล ตะนะวงศ์
CreatorName: รัตนา สิงหกูล
CreatorName: สุพัฒน์พล บัวทิพยเนตร
CreatorName: รสสุคนธ์ รูดชาติ
CreatorName: วันเพ็ญ พงษ์พล
CreatorName: ราตรี ดวงไชย
CreatorName: พระมหาสมพร ศรีสุข
CreatorName: สุวารีย์ ยะนะเลิศ
CreatorName: ทองคำ ชุ่มวิจารณ์
CreatorName: บุญส่ง มณีมโนรมย์
CreatorName: อมรรัตน์ วงศ์ไชยสิทธิ์
CreatorName: กลิ่นร่ำ เจริญธุระเดช
CreatorName: จรรยา วงศ์กิตติถาวร
CreatorName: กัลยา ศรีวงษ์
CreatorName: จักรกฤษณ์ ยะใจ
CreatorName: สมพล วิ่งเร็ว
CreatorName: ไมตรี ทาปลูก
CreatorName: วนิดา วิริรัตน์
CreatorName: ไชยขรรค์ เพ็ญชรี
CreatorName: สายฝน สกุลเจริญ
CreatorName: สุวลี โล่วิรกรณ์
CreatorName: จิรภา พงษ์จันตา
CreatorName: บุษบา เรืองศรี
CreatorName: นิภา พงศ์วิรัตน์
CreatorName: พัชรินทร์ ภักดีฉนวน
CreatorName: พิมพาภรณ์ สุขพ่วง
CreatorName: มัณฑิรา เกิดพิพัฒน์
CreatorName: เทวัญ นันทวงศ์
CreatorName: Narong Vatcharasathien
CreatorName: Lampadan, Naltan
CreatorName: ณลัญฉ์ฉวี ภารา
CreatorName: พจนารถ บัวเขียว
CreatorName: ทวนชัย ช่องสว่าง
CreatorName: รัชนี พนเจริญสวัสดิ์
CreatorName: เบ็ญจา ภู่จุฬา
CreatorName: นพดล ตรีรัตน์
CreatorName: นุกูล เวศสุวรรณ์
CreatorName: คมสัน อำนวยสิทธิ์
CreatorName: ราวัลย์ หวายเค
CreatorName: วรมน เหรียญสุวรรณ
CreatorName: อุทัย บุญประเสริฐ
CreatorName: อุทิศ ศิริวรรณ
CreatorName: กมลศิลป์ ซาตา
CreatorName: อุทัย บุญประเสริฐ
CreatorName: นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง และคณะ,กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม
CreatorName: จิรายุ ดาศรี
CreatorName: ไพบูลย์ ปะวะเสนะ.
CreatorName: ปริทัศน์ สงวนสุข, พ.ต.ท.
CreatorName: Vatcharee Seechamnanturakit
CreatorName: Vatcharee Seechamnanturakit
CreatorName: Vatcharee Seechamnanturakit
CreatorName: Vatcharee Seechamnanturakit
CreatorName: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
CreatorName: เนานิรันดร์ อวะภาค
CreatorName: ศราวุธ ชัยมูล
CreatorName: เสน่ห์ ไมตรีจิตร์
CreatorName: นิพนธ์ วงศ์จินดา
CreatorName: วิจิตร ศรีสอ้าน
CreatorName: วิจิตร ศรีสอ้าน
CreatorName: Siripol Tongorn
CreatorName: ประชุม คำพุฒ
CreatorName: ประชุม คำพุฒ
CreatorName: เสาวภา เอกอดิศักดิ์
CreatorName: จาระเพ็ญ แท่นนิล
CreatorName: กิตติพร เนาว์สุวรรณ
CreatorName: สุยะมิตร ทับทิมทอง
CreatorName: ถนอมศรี คูอาริยะกุล
CreatorName: อารยา วชิรพันธ์
CreatorName: อวิรุทธ์ สิงห์กุล
CreatorName: จันทร์เพ็ญ ธัญญาพิทักษ์กุล
CreatorName: เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล.
CreatorName: เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล.
CreatorName: เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล.
CreatorName: พงษ์สัณชัย ปะวันนา
CreatorName: พงษ์สัณชัย ปะวันนา
CreatorName: อวยพร อ่อนเกตุพล
CreatorName: พรรณทิพา แก้วมาตย์
CreatorName: พรรณทิพา แก้วมาตย์
CreatorName: ผศ.(พิเศษ)สักดา ศักศรีพาณิชย์
CreatorName: ผศ.(พิเศษ)สักดา ศักศรีพาณิชย์
CreatorName: ปรางทิพย์ ทาเสนาะ
CreatorName: อรทัย เกียรติสุวรรณ
CreatorName: คนึงนิตย์ สุบรรพวงศ์
CreatorName: คนึงนิตย์ สุบรรพวงศ์
CreatorName: อรพินทร์ สันติชัยอนันต์
CreatorName: อรพินทร์ สันติชัยอนันต์
CreatorName: อรพินทร์ สันติชัยอนันต์
CreatorName: ศิริวรรณ ใบตระกูล
CreatorName: อวยพร อ่อนเกตุผล
CreatorName: อวยพร อ่อนเกตุผล
CreatorName: อวยพร อ่อนเกตุผล
CreatorName: อวยพร อ่อนเกตุผล
CreatorName: อวยพร อ่อนเกตุผล
CreatorName: นงนุช วงศ์ราษฎร์
CreatorName: Umpava Timpan
CreatorName: ศุภิสรา สุวรรณชาติ
CreatorName: ศุภิสรา สุวรรณชาติ
CreatorName: ทวีเดช ทิพย์จันทา
CreatorName: ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
CreatorName: จีระภา นะแส
CreatorName: กนกวรรณ พัฒนเดช
CreatorName: อมร พานิชศิริ
CreatorName: อัจฉราวดี ศรีรัตน์
CreatorName: ปฎิกมล โพธิคามบำรุง
CreatorName: ชำนาญ กสิบาล
CreatorName: ปริญญาพร สินหนู
CreatorName: ปริญญาพร สินหนู
CreatorName: ปริญญาพร สินหนู
CreatorName: ปริญญาพร สินหนู
CreatorName: นิยม เพชรผุด
CreatorName: จุฤทธ์ ลักษณวิศิษฏ์
CreatorName: จุฤทธ์ ลักษณวิศิษฏ์
CreatorName: จุฤทธ์ ลักษณวิศิษฏ์
CreatorName: จุฤทธ์ ลักษณวิศิษฏ์
CreatorName: จุฤทธ์ ลักษณวิศิษฏ์
CreatorName: ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์และคณะ
CreatorName: ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์และคณะ
CreatorName: ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์และคณะ
CreatorName: ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์และคณะ
CreatorName: รวิวรรณ พวงสอนและคณะ
CreatorName: รวิวรรณ พวงสอนและคณะ
CreatorName: รวิวรรณ พวงสอนและคณะ
CreatorName: รวิวรรณ พวงสอนและคณะ
CreatorName: กนกกร มอหะหมัด
CreatorName: อุดมพร บุญจริง
CreatorName: วันวิสาข์ พัทธธรรม
CreatorName: ณรงค์ ไวปัญญา
CreatorName: Peerapol Moemeng
CreatorName: เฉลิม หาญณรงค์
CreatorName: วิมาน กฤตพลวิมาน
CreatorName: วิมาน กฤตพลวิมาน
CreatorName: จงราวัลย์ ศิริสม และคณะ
CreatorName: จงราวัลย์ ศิริสม และคณะ
CreatorName: จงราวัลย์ ศิริสม และคณะ
CreatorName: จงราวัลย์ ศิริสม และคณะ
CreatorName: วิรัตน์ อยู่นัด
CreatorName: เยาวภา นียากร
CreatorName: สมตระกูล ราศิริ
CreatorName: กัลยา ยศคำลือ
CreatorName: กฤษณา ยอดมงคล
CreatorName: ธนพร แย้มศรี
CreatorName: ธนพร แย้มศรี
CreatorName: อ้อมใจ พลกายา
CreatorName: วิไล กวางศิริ
CreatorName: เรวัต อารีรอบ
CreatorName: ธนพร แย้มศรี
CreatorName: ธนพร แย้มศรี
CreatorName: ไกรวิทย์ จันวินิจ
CreatorName: ไกรวิทย์ จันวินิจ
CreatorName: นางศรีสุดา ลุนพุฒิ
CreatorName: พัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี
CreatorName: พัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี
CreatorName: ดวงแข สุขโข
CreatorName: สุภนา ประภามงคล
CreatorName: ณัฏยา เอียดจุ้ย
CreatorName: ดำรงฤทธิ์ พลสุวัตถิ์
CreatorName: เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล
CreatorName: เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล
CreatorName: เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล
CreatorName: Sanun Srisuk
CreatorName: Tanompong Panich
CreatorName: สุนันท์ สินซื่อสัตย์กุล
CreatorName: สุนันท์ สินซื่อสัตย์กุล
CreatorName: สมหวัง โอชารส, พ.ตท.หญิง
CreatorName: สมหวัง โอชารส, พ.ตท.หญิง
CreatorName: ไรวินทร์ มาสำราญ
CreatorName: จุรีย์ ธีรัชกุล และคณะ
CreatorName: จุรีย์ ธีรัชกุล และคณะ
CreatorName: Tanompong Panich
CreatorName: Tanompong Panich
CreatorName: Tanompong Panich
CreatorName: จังหวัด เจริญสุข
CreatorName: ธรรมรัตน์ พลอยเพ็ชร์
CreatorName: จันทร์เพ็ญ พัฒนมุกดา
CreatorName: Chaiwat Waewsak
CreatorName: คล่องวงศ์ สุขมนตรี
CreatorName: คล่องวงศ์ สุขมนตรี
CreatorName: คล่องวงศ์ สุขมนตรี
CreatorName: คล่องวงศ์ สุขมนตรี
CreatorName: คล่องวงศ์ สุขมนตรี
CreatorName: ความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
CreatorName: ความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
CreatorName: ความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
CreatorName: พระครูอาทรปริยัติสุธี (ทุมสิงห์)
CreatorName: วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
CreatorName: วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
CreatorName: วิทยา อนุกูล
CreatorName: ณรงค์ อินทร์พันธุ์
CreatorName: สมจิตต์ เวียงเพิ่ม
CreatorName: สากล บุญขาว
CreatorName: สากล บุญขาว
CreatorName: สากล บุญขาว
CreatorName: สากล บุญขาว
CreatorName: พิศมัย อุบลศรี
CreatorName: นนทกรณ์ แจกัน
CreatorName: อรพรรณ พงษ์ประสิทธิ์
CreatorName: ธนิดาวรรณ แก้วขาว
CreatorName: ธนิดาวรรณ แก้วขาว
CreatorName: ดวงรัตน์ คัดทะเล
CreatorName: ดวงรัตน์ คัดทะเล
CreatorName: วารีวรรณ ศิริวาณิชย์
CreatorName: นุชมาศ แก้วกุลฑล
CreatorName: Songpol Hom-utai
CreatorName: กัลยา วิริยพงศ์รัตน์
CreatorName: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
CreatorName: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
CreatorName: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
CreatorName: ยุพิน ทรัพย์แก้ว
CreatorName: ยุพิน ทรัพย์แก้ว
CreatorName: กรรณิกา เรืองเดช.
CreatorName: กรรณิกา เรืองเดช.
CreatorName: Puey Ungphakorn
CreatorName: ป๋วย อึ๊งภากรณ์
CreatorName: ป๋วย อึ๊งภากรณ์
CreatorName: ป๋วย อึ๊งภากรณ์
CreatorName: DR.PUGDEE MANAVES
CreatorName: ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
CreatorName: ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
CreatorName: สุธรรม นิยมวาส
CreatorName: สุชาดา วงศ์สวาสดิ์
CreatorName: สุชาดา วงศ์สวาสดิ์
CreatorName: อมร วงศ์สุวรรณ
CreatorName: Pimlada Chamchote
CreatorName: Pimlada Chamchote
CreatorName: ลักษณ์มงคล ถาวรณา
CreatorName: ลักษณ์มงคล ถาวรณา
CreatorName: ลักษณ์มงคล ถาวรณา
CreatorName: ลักษณ์มงคล ถาวรณา
CreatorName: หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์
CreatorName: หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์
CreatorName: Zhao, Xinyi
CreatorName: สุรินทร์ สุริยวงศ์
CreatorName: อุไรวรรณ บุษมงคล
CreatorName: อุไรวรรณ บุษมงคล
Address: ชัยภูมิ
Address: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Address: 312/4 ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี 84190
Address: 56/111 ถ.นิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Address: สถานีบริการนำมันห้างหุ้นส่วนจำกัดจินตนาปิโตรเลียม อ.วานรนิวา
Address: 231/22 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Address: กรุงเทพมหานคร
Address: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
Address: 3/836 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Address: 99 หมู่ 4 อาคารกระทรวงยุติธรรม อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี
Address: วรรดารัตน์ พลจันทึก
Address: วรรดารัตน์ พลจันทึก
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
Address: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
Address: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
Address: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
Address: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
Address: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
Address: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
Address: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
Address: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
Address: หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Address: หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Address: 16 Motorway Rd.( Km.2) Prawet Bangkok 10250
Address: 16 Motorway Rd.( Km.2) Prawet Bangkok 10250
Address: 16 Motorway Rd.( Km.2) Prawet Bangkok 10250
Address: 16 Motorway Rd.( Km.2) Prawet Bangkok 10250
Address: ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.บริหารธุรกิจ
Address: ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.บริหารธุรกิจ
Address: ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.บริหารธุรกิจ
Address: ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.บริหารธุรกิจ
Address: ปทุมธานี
Address: ปทุมธานี
Address: ปทุมธานี
Address: นครศรีธรรมราช
Address: นครศรีธรรมราช
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา.
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา.
Address: 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Address: 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Address: 35/15 Watcharaphol Sukapiban 5 Road Soi 25 Tarang, Bangkhen, Bangkok 10220
Address: 35/15 Watcharaphol Sukapiban 5 Road Soi 25 Tarang, Bangkhen, Bangkok 10220
Organization : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภู
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาพืชศาสตร์
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาประมง
Organization : โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Organization : สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาเศรษฐศาสตร์
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาพืชศาสตร์
Organization : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาสรีรวิทยา
Organization : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Organization : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Organization : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์
Organization : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
Organization : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Organization : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Organization : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
Organization : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Organization : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Organization : King Mongkut's University of Technology Thonburi. School of Energy and Materials. Energy Technology
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. สาขาพืชศาสตร์
Organization : นพดล เย็นทรัพย์
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก.
Organization : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
Organization : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Organization : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Organization : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิศวกรรมโยธา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Organization : สถาบันพระบรมราชชนก, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Organization : สถาบันพระบรมราชชนก, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Organization : สถาบันพระบรมราชชนก, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Organization : สถาบันพระบรมราชชนก, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Organization : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
Organization : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
Organization : Mahidol University. Faculty of Social Sciences and Humanities
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ผู้ให้ทุน
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ผู้ให้ทุน
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ผู้ให้ทุน
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ผู้ให้ทุน
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ผู้ให้ทุน
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ผู้ให้ทุน
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ผู้ให้ทุน
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ผู้ให้ทุน
Organization : สถาบันพระบรมราชชนก, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Organization : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยากร).
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะคหกรรมศาสตร์
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศกรรมศาสตร์
Organization : Graduate School,Stamford International University
Organization : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Organization : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Organization : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.งานวิจัย
Organization : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.งานวิจัย
Organization : Graduate School,Stamford International University
Organization : Graduate School,Stamford International University
Organization : Graduate School,Stamford International University
Organization : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.งานวิจัย
Organization : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.งานวิจัย
Organization : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.งานวิจัย
Organization : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.งานวิจัย
Organization : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.งานวิจัย
Organization : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.งานวิจัย
Organization : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.งานวิจัย
Organization : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.งานวิจัย
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Organization : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Organization : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Organization : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Organization : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักง่นปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
Organization : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักง่นปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
Organization : Stamford International University,Graduate school of management
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Organization : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลตะวันออก. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบการขนส่ง
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลตะวันออก. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบการขนส่ง
Organization : Payap University. Graduate School
Email : trinety@kmutnb.ac.th
Email : oomjai4@hotmail.com
Email : arit@rmutp.ac.th
Email : arit@rmutp.ac.th
Email : best@stamford.edu
Email : sunaunnun@hotmail.com
Email : sunaunnun@hotmail.com
Email : best@stamford.edu
Email : best@stamford.edu
Email : best@stamford.edu
Email : wongsukmontri.klong@gmail.com
Email : wongsukmontri.klong@gmail.com
Email : wongsukmontri.klong@gmail.com
Email : wongsukmontri.klong@gmail.com
Email : wongsukmontri.klong@gmail.com
Email : wongsukmontri.klong@gmail.com
Email : wongsukmontri.klong@gmail.com
Email : wongsukmontri.klong@gmail.com
Email : web_knc@knc.ac.th
Email : web_knc@knc.ac.th
Email : web_knc@knc.ac.th
Email : pugdee@stamford.edu
Email : web_knc@knc.ac.th
Email : web_knc@knc.ac.th
CreatorName: สมปอง เตชะโต
CreatorName: ยรรยง เฉลิมแสน
CreatorName: ชลิต อินทรัตน์
CreatorName: นพรัตน์ มะเห
CreatorName: นพรัตน์ มะเห
CreatorName: พรรณี นุกูลคาม
CreatorName: สุวัจน์ ธัญรส
CreatorName: กัญญา เกิดศิริ
CreatorName: ทิพวรรณ มานนท์
CreatorName: ณรงค์ วัชรเสถียร
CreatorName: ประเทือง สง่าจิตร
CreatorName: วิทยา พรหมฤกษ์
CreatorName: บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
CreatorName: เสรี ชื่นอารมณ์
CreatorName: Nipon Wongjinda
CreatorName: ศิริวรรณ ชูกำเนิด
CreatorName: เบญจพร แก้วมีศรี
CreatorName: ศศิธร ชิดนายี
CreatorName: รัถยานภิศ พละศึก
CreatorName: เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์
CreatorName: เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์
CreatorName: ลือธวุฒิ บานเย็น
CreatorName: ลือธวุฒิ บานเย็น
CreatorName: รุ้งรังษี วิบูลชัย
CreatorName: วิลาวัลย์ ต่อปัญญา
CreatorName: กรรณิการ์ หาญสูงเนิน
CreatorName: กรรณิการ์ หาญสูงเนิน
CreatorName: พิมพา กายประสิทธิ์
CreatorName: ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ
CreatorName: ขวัญนภา กำเนิดสม
CreatorName: ขวัญนภา กำเนิดสม
CreatorName: ชญาภัทร์ สุทธิมิตร
CreatorName: ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์
CreatorName: ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์
CreatorName: ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์
CreatorName: จรีกร หนูน้อย
CreatorName: ชัยวัฒน์ แววศักดิ์
CreatorName: ดวงรัตน์ คัดทะเล
CreatorName: ดวงรัตน์ คัดทะเล
CreatorName: ลออวรรณ อึ้งสกุล
CreatorName: จุฑาทิพย์ ศิรินภาดล
CreatorName: เรวดี สุขภูมี
CreatorName: ลออวรรณ อึ้งสกุล
CreatorName: ศุภวรรณ ตรีสรานุวัฒนา
CreatorName: ศุภวรรณ ตรีสรานุวัฒนา
CreatorName: วรรณรัตน์ สุวรรณ
CreatorName: พิศมัย อุบลศรี
CreatorName: ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ.
CreatorName: ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ.
CreatorName: สุภาวดี นพรุจจินดา
CreatorName: สุภาวดี นพรุจจินดา
CreatorName: นภิสพร มีมงคล
CreatorName: เพ็ญรุ่ง ศรีทรัพย?พานิช
CreatorName: เพ็ญรุ่ง ศรีทรัพย์พานิช
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
Address: หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Address: หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา.
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา.
Address: 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Address: 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Organization : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาพืชศาสตร์
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาพืชศาสตร์
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาประมง
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาเศรษฐศาสตร์
Organization : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. พลังงานและวัสดุ. เทคโนโลยีพลังงาน
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. สาขาพืชศาสตร์
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก.
Organization : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Organization : King Mongkut's University of Technology Thonburi. School of Engineering. Civil Engineering
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Organization : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
Organization : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะคหกรรมศาสตร์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักง่นปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
Organization : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักง่นปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Organization : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Email : arit@rmutp.ac.th
Email : web_knc@knc.ac.th
Email : web_knc@knc.ac.th
Email : web_knc@knc.ac.th
Email : web_knc@knc.ac.th
Email : web_knc@knc.ac.th
CreatorName: อิบรอเฮม ยีดำ
CreatorName: พัชราภรณ์ ตั้งมั่น
CreatorName: จารวี เอียดสุย
CreatorName: เตือนใจ บำรุงพงษ์
CreatorName: จินตนา ชัยสุโรจน์
CreatorName: อังคณา นวลบุญเรือง
CreatorName: ศีลศิริ สง่าจิตร
CreatorName: นานอล สีมูลละ
CreatorName: รุ่งวิทย์ แก้วประเสริฐ
CreatorName: วิภารัตน์ แสงสุวรรณ
CreatorName: วราภรณ์ ยศทวี
CreatorName: วิลาสินี แผ้วชนะ
CreatorName: รุ้งรังษี วิบูลชัย
CreatorName: รุ้งรังษี วิบูลชัย
CreatorName: เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์
CreatorName: นฤพร พงษ์คุณากร
CreatorName: โสภณา สำราญ
CreatorName: วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
CreatorName: ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
CreatorName: ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
CreatorName: ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
CreatorName: ทวีศักดิ์ สิงห์ครุธ
CreatorName: อุไรรักษ์ คัมภิรานนท์
CreatorName: ลออวรรณ อึ้งสกุล
CreatorName: จิราวรรณ ศิริวานิชกุล
CreatorName: จงกลณี ตุ้ยเจริญ
CreatorName: ภัทรา เสงี่ยมในเมือง
CreatorName: ภัทรา เสงี่ยมในเมือง
CreatorName: ปัทมาภรณ์ คงขุนทด
CreatorName: กนกกร มอหะหมัด.
CreatorName: กนกกร มอหะหมัด.
CreatorName: ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง
CreatorName: ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง
CreatorName: สุภาวดี ไชยเดชาธร
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา.
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา.
Address: 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Address: 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Organization : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาพืชศาสตร์
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาพืชศาสตร์
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาประมง
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาเศรษฐศาสตร์
Organization : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. สาขาพืชศาสตร์
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
Organization : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะคหกรรมศาสตร์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักง่นปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
Organization : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักง่นปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Email : arit@rmutp.ac.th
Email : web_knc@knc.ac.th
Email : web_knc@knc.ac.th
Email : web_knc@knc.ac.th
CreatorName: สมยศ ชูกำเนิด
CreatorName: ประเทือง สง่าจิตร
CreatorName: เกษม โตดี
CreatorName: อรพิน แก้วมั่น
CreatorName: ปรีชา ศิริศรีโร
CreatorName: อุบลรัตน์ พรหมฟัง
CreatorName: จินันทนา จอมดวง
CreatorName: นัฎฐินัย รังผึ้ง
CreatorName: วินัย ชูโชติสกุลเลิศ
CreatorName: สุกันยา นัครามนตรี
CreatorName: นิศารัตน์ นาคทั่ง
CreatorName: จันทนา อิสลาม
CreatorName: อรพิน แก้วมั่น
CreatorName: พิสิฐ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร
CreatorName: อภิรดี สุขแสงดาว
CreatorName: อิสราวรรณ สนธิภูมาศ
CreatorName: รัชนี ชุนเกาะ
CreatorName: ไพศอล มาหะมะ.
CreatorName: ไพศอล มาหะมะ.
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา.
Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา.
Organization : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาพืชศาสตร์
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาพืชศาสตร์
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาเศรษฐศาสตร์
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก.
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก.
Organization : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักง่นปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
Organization : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักง่นปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
Email : web_knc@knc.ac.th
CreatorName: อรุณี ม่วงแก้วงาม
CreatorName: อัครเดช เลิศอร่ามแสง
CreatorName: อนงค์ ไต่วัลย์
CreatorName: ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ
CreatorName: พนอม ศรีวัฒนสมบัติ
CreatorName: ปัทมา ศิริธัญญา
CreatorName: พิศิษฐ์ พวงนาค
CreatorName: นฤมล เอกธรรมสุทธิ์
CreatorName: ธีรพงศ์ บริรักษ์
CreatorName: สุหทัย โตสังวาลย์
CreatorName: ภรณ์ชุดา นาสวาสดิ์
Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Organization : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาพืชศาสตร์
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาพืชศาสตร์
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาเศรษฐศาสตร์
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. สาขาสัตวศาสตร์และประมง
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก.
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Email : web_knc@knc.ac.th
CreatorName: สมชาติ หาญวงษา
CreatorName: พรทิพย์ สัตยประกอบ
CreatorName: สมชาย จอมดวง
CreatorName: ยรรยง เฉลิมแสน
CreatorName: บุญรอด จันตะเฆ่
CreatorName: สืบตระกูล ตันตลานุกุล
CreatorName: ปิยะรัตน์ แสงบำรุง
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาพืชศาสตร์
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาเศรษฐศาสตร์
Organization : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. สาขาพืชศาสตร์
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก.
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Email : web_knc@knc.ac.th
CreatorName: กัลยา ตันมณี
CreatorName: รัตนพล พรมวัน ณ อยุธยา
CreatorName: สุขุมวัฒณ์ พีระพันธุ์
CreatorName: มัตติกา สาวงษ์นาม
CreatorName: น้ำฝน ชัชวาลวิทย์
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาเศรษฐศาสตร์
Organization : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. สาขาพืชศาสตร์
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก.
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Email : web_knc@knc.ac.th
CreatorName: กานต์ธีรา โพธิ์ปาน
CreatorName: ศิริพร แก้วแกง
CreatorName: ญาณี ด่านดำรงรักษ์
CreatorName: กัลยา พันธุ
Organization : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก. คณะวิชาเศรษฐศาสตร์
Organization : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. สาขาวิทยาศาสตร์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Email : web_knc@knc.ac.th
CreatorName: รุ่งทิวา กองคำ
CreatorName: อังสนา วิศรุตเกษมพงศ์
Organization : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Email : web_knc@knc.ac.th
CreatorName: ณัฐธฌณ์ ศรีสุวอ
Organization : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
Subjectkeyword: พัฒนากระบวนการสิ่งแวดล้อม
; กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - หลักสูตร-วิจัย
; Bayesian
; หนังสั้น
; โรงเรียน - - การบริหารและการจัดการ
; ห้างหุ้นส่วนจำกัดจินตนาปิโตรเลียม
; แป้งสาคู
; แป้งสาคู
; พฤติกรรมมนุษย์ ; พฤติกรรมองค์กร การบริหารจัดการ ; ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน ; ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
; พฤติกรรมมนุษย์ ; พฤติกรรมองค์กร การบริหารจัดการ ; ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน ; ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
; พฤติกรรมมนุษย์ ; พฤติกรรมองค์กร การบริหารจัดการ ; ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน ; ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
; ขยะ
; ฟอร์มาดีไฮด์
; การหาปริมาณแมงกานีสในน้ำ
; การศึกษาขั้นก่อนประถม
; เพลงตับ
; การศึกษาขั้นอุดมศึกษา-การบริหาร
; การกำจัดมูลฝอย
; ข้าวบาร์เลย์
; การศึกษา
; การศึกษา
; การศึกษา
; การศึกษา
; การศึกษา
; การศึกษา
; การศึกษา
; การศึกษา
; การปกครองส่วนท้องถิ่น
; การศึกษา
; สินค้า มาตรฐาน
; การศึกษา
; การประกันคุณภาพการศึกษา
; การศึกษาขั้นพื้นฐาน
; ภาษาอังกฤษ ; การใช้ภาษา
; การผลิตฟักทอง
; รามเกรติ์
; การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไทย (Thai SBM)
; กลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)
; Power Generation
; Parent and Child
; พฤติกรรมผู้นำ
; ไอพีสตาร์
; วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
; อุทยานการเรียนรู้
; การถ่ายโอนสถานศึกษา
; พรรคไทยรักไทย ความพึงพอใจ
; การจัดการ
; พระราชกฤษฎีกา เจ้าหน้าที่รัฐ การบริหาร
; หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
; หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
; การค้นคืนภาพ
; สายอากาศร่อง
; เสาเข็มแถว
; สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
; สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
; Producer gas
; มอร์ต้าร์
; มอร์ต้าร์
; การประกันคุณภาพการศึกษา
; กะลาบิค
; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
; การปฏิบัตงาน
; การออกกลังกาย การใช้อะนาโบลิกฮอร์โมน.
; การเรียน
; การประเมินผลการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
; การประเมินผลการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
; การประเมินผลการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
; การเสริมสร้างพลังอำนาจ
; การประเมินผล
; การประเมินผล
; คอมพิวเตอร์
; คอมพิวเตอร์
; การเรียนรู้
; สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
; การบริหารการพยาบาล
; การบริหารการพยาบาล
; ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน-วิจัย
; การเสริมสร้างพลังอำนาจ
; พยาบาลวิชาชีพ การเสริมสร้างพลังอำนาจ
; พยาบาลวิชาชีพ การเสริมสร้างพลังอำนาจ
; พยาบาลวิชาชีพ การเสริมสร้างพลังอำนาจ
; พยาบาลวิชาชีพ การเสริมสร้างพลังอำนาจ
; สมรรถนะ - - พยาบาลวิชาชีพ
; พนักงานโรงพยาบาล
; ลวดเชื่อม
; นักศึกษาพยาบาล
; สื่อการอ่าน
; สื่อการอ่าน
; สื่อการอ่าน
; สื่อการอ่าน
; ไทย การเมืองและการปกครอง
; ไทย การเมืองและการปกครอง
; ไทย การเมืองและการปกครอง
; ไทย การเมืองและการปกครอง
; ไทย การเมืองและการปกครอง
; การท่องเที่ยว
; การท่องเที่ยว
; การท่องเที่ยว
; การท่องเที่ยว
; การศึกษา - - การโรงแรม
; การศึกษา - - การโรงแรม
; การศึกษา - - การโรงแรม
; การศึกษา - - การโรงแรม
; ภูมิปัญญาการกรอกเลือดแบบโบราณและแบบใช้เครื่องดูด
; รถยนต์อเนกประสงค์
; ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนเดอะเวย์ ชิปปิ้ง
; บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
; วิชากฎหมายพาณิชย์
; วิชากฎหมายพาณิชย์
; พฤติกรรม พลังงานไฟฟ้า
; พฤติกรรม พลังงานไฟฟ้า
; พฤติกรรม พลังงานไฟฟ้า
; พฤติกรรม พลังงานไฟฟ้า
; สุขาภิบาลตลาดสด
; การมีส่วนร่วมทางการเมือง
; ภาษาอังกฤษ _การศึกษาและการสอน
; นักศึกษาพยาบาล การฝึกภาคปฏิบัติ วิจัย
; นักศึกษาพยาบาล การฝึกภาคปฏิบัติ วิจัย
; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
; ความปลอดภัยในสถานศึกษา
; สินค้าที่ระลึก การเลือกซื้อ
; นักศึกษาพยาบาล การฝึกภาคปฏิบัติ วิจัย
; นักศึกษาพยาบาล การฝึกภาคปฏิบัติ วิจัย
; สุขภาพ
; สุขภาพ
; โรคเบาหวาน
; การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
; การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
; ผลไม้กวน, ผลไม้กระป๋อง
; ธุรกิจตรวจสอบบัญชี
; ข้อมูล
; อัตราการมาสมัคร, อัตราการให้บริการ, การวิเคราะห์ระบบแถวคอย
; การติดตามและประเมินผลของผู้สำเร็จการอบรม
; การติดตามและประเมินผลของผู้สำเร็จการอบรม
; การติดตามและประเมินผลของผู้สำเร็จการอบรม
; Authentiction system
; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
; โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
; โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
; OTOP
; การวัดอัตราการไหลของอากาศ
; การตลาดสินเชื่อ
; โครงารส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
; Anaerobic hybrid reactor
; พุทธธรรม
; ตู้แช่เครื่องดื่ม
; ตู้แช่เครื่องดื่ม
; ตู้แช่เครื่องดื่ม
; ตู้แช่เครื่องดื่ม
; ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากใยบวบ
; โยคะ
; โยคะ
; ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
; มาสเตอร์แบทช์
; มาสเตอร์แบทช์
; มาสเตอร์แบทช์
; พฤติกรรม, การศึกษา, พยาบาล
; พฤติกรรม, การศึกษา, พยาบาล
; การแพทย์แผนไทย.
; การแพทย์แผนไทย.
; พฤติกรรมเอื้ออาทร
; พฤติกรรมเอื้ออาทร
; ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
; ชุดทดลอง
; ชุดทดลอง
; ชุดทดลอง
; ชุดทดลอง
; การท่องเที่ยว
ThaSH: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์. วท.ม. (สุขศึกษา) 2547
ThaSH: สถิติการตัดสินใจของเบส์
ThaSH: กะหล่ำต้น
ThaSH: การปฏิรูปการศึกษา
ThaSH: เด็กพิเศษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
ThaSH: บริษัท เอ็มเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง กรุ๊พ จำกัด
ThaSH: ครู -- ความพอใจในการทำงาน
ThaSH: การส่งเสริมการขาย
ThaSH: กาโบ, นูม, 1980-1977 -- ผลงาน -- ประวัติและวิจารณ์
ThaSH: ภาษาไทย -- แบบเรียน
ThaSH: บุคลากร -- ไทย
ThaSH: ตรรกศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ThaSH: ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน ; ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ; พนักงาน การปรับตัว
ThaSH: ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน ; ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ; พนักงาน การปรับตัว
ThaSH: ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน ; ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ; พนักงาน การปรับตัว
ThaSH: ซีสพลาติน -- วิจัย
ThaSH: สัตว์น้ำ -- การตรวจสอบคุณภาพ
ThaSH: แม่น้ำมูล
ThaSH: พฤติกรรมผู้บริโภค
ThaSH: การกำจัดมูลฝอย
ThaSH: จริยศึกษา
ThaSH: การศึกษา -- การเรียนการสอน
ThaSH: การศึกษา -- การเรียนการสอน
ThaSH: การศึกษา -- การเรียนการสอน
ThaSH: การศึกษา -- การวิจัยในชั้นเรียน
ThaSH: การศึกษา -- การบริหาร
ThaSH: สุขภาพจิต -- วิจัย
ThaSH: การศึกษา -- หลักสูตรการสอน
ThaSH: การศึกษา -- การบริหาร
ThaSH: การศึกษา -- การบริหาร
ThaSH: การศึกษา -- การบริหาร
ThaSH: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ -- ผู้ป่วย -- วิจัย
ThaSH: มาตรฐาน -- การผลิต
ThaSH: การศึกษา -- การบริหาร
ThaSH: การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ThaSH: การสื่อสาร ; ภาษาอังกฤษ
ThaSH: โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
ThaSH: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์. ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 2540
ThaSH: สารต้านอนุมูลอิสระ
ThaSH: เศษส่วน -- การศึกษาและการสอน
ThaSH: ความพอใจในการทำงาน
ThaSH: เจดีย์ -- วัดโลกโมฬี (เชียงใหม่)
ThaSH: ผู้นำ
ThaSH: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ThaSH: ภาวะผู้นำ
ThaSH: ขิง -- โรคและศัตรูพืช
ThaSH: ดาวเทียมไอพีสตาร์
ThaSH: การศึกษาขั้นมัธยม -- ไทย -- พิษณุโลก -- วิจัย
ThaSH: รถไถนา
ThaSH: งานวิชาการ -- การบริหาร
ThaSH: ทานตะวัน
ThaSH: ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- วิจัย
ThaSH: การเรียนรู้
ThaSH: กระทรวงศึกษาธิการ -- การกระจายอำนาจ
ThaSH: ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท.
ThaSH: ความคิดรวบยอด
ThaSH: ไทย -- การศึกษา
ThaSH: เว็บไซต์ -- การศึกษาการใช้.
LCSH: Imprinted polymers
LCSH: Imprinted polymers
LCSH: Imprinted polymers
LCSH: Imprinted polymers
ThaSH: การค้นข้อสนเทศ
ThaSH: สายอากาศ -- การออกแบบและการสร้าง
ThaSH: การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล
ThaSH: DIESEL MOTOR -- FUEL SYSTEMS
ThaSH: การออกกำลังกาย - - วิจัย
ThaSH: พยาบาลศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
ThaSH: คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา - - วิจัย
ThaSH: ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน
ThaSH: จรรยาบรรณอาจารย์ -- วิจัย
ThaSH: จรรยาบรรณอาจารย์ -- วิจัย
ThaSH: จรรยาบรรณอาจารย์ -- วิจัย
ThaSH: สตรี -- พฤติกรรมทางเพศ
ThaSH: สตรี -- พฤติกรรมทางเพศ
ThaSH: รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจ
ThaSH: ประเมินผล
ThaSH: ประเมินผล
Othors: พยาบาล
ThaSH: บันไดวิชาชีพการพยาบาล
ThaSH: สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
ThaSH: สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
ThaSH: ศีลธรรมจรรยา
ThaSH: ศีลธรรมจรรยา
ThaSH: ศีลธรรมจรรยา
MeSH: เด็กวัยก่อนเรียน
ThaSH: การเสริมสร้างพลังอำนาจ
ThaSH: พยาบาลวิชาชีพ การเสริมสร้างพลังอำนาจ
ThaSH: พยาบาลวิชาชีพ การเสริมสร้างพลังอำนาจ
ThaSH: พยาบาลวิชาชีพ การเสริมสร้างพลังอำนาจ
ThaSH: พยาบาลวิชาชีพ การเสริมสร้างพลังอำนาจ
ThaSH: ผู้ป่วยนอก
LCSH: Adolescence -- Sexual behavior
ThaSH: พยาบาล
ThaSH: พยาบาล
ThaSH: บุคลากรโรงพยาบาล ;บุคลากรโรงพยาบาล \xความพอใจในการทำงาน
ThaSH: ฐานข้อมูล -- การออกแบบ
ThaSH: พยาบาล- - การศึกษา
ThaSH: ห้องสมุดโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
ThaSH: สารสกัดจากพืช -- วิจัย
ThaSH: การเรียนการสอนผ่านเว็บ -- วิจัย
ThaSH: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -- คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ -- พัสดุ
ThaSH: ฟาร์ม -- การบริหาร -- วิจัย
ThaSH: ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ThaSH: ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ThaSH: ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ThaSH: ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ThaSH: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์. ศศ.ม. (พัฒนาชุมชน) 2515
ThaSH: การท่องเที่ยว
ThaSH: การท่องเที่ยว
ThaSH: การท่องเที่ยว
ThaSH: การท่องเที่ยว
ThaSH: การศึกษา - - การโรงแรม
ThaSH: การศึกษา - - การโรงแรม
ThaSH: การศึกษา - - การโรงแรม
ThaSH: การศึกษา - - การโรงแรม
ThaSH: กระบวนการคลังเลือด
ThaSH: รถยนต์
ThaSH: โครงการพัฒนาการกีฬาและสุขภาพอนามัย
ThaSH: โรงแรม -- การบริการ -- กรุงเทพมหานคร
ThaSH: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ThaSH: โรงเรียน -- กาญจนบุรี -- มาตรการความปลอดภัย -- วิจัย
ThaSH: พฤติก่รรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ThaSH: พฤติก่รรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ThaSH: ผลไม้กระป๋อง - - อุตสาหกรรมขนาดย่อม
ThaSH: เศรษฐกิจ -- ผลกระทบ
ThaSH: การวิเคราะห์ระบบแถวคอย - - วิจัย
ThaSH: ความผูกพันต่อองค์กร
ThaSH: ความผูกพันต่อองค์กร
ThaSH: โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ThaSH: เครื่องวัดคุณภาพอากาศ
: ความมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารสถานประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทำงาน โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ประเภทของสถานประกอบการ ประเภทของธุรกิจ ขนาดของสถานประกอบการ และสาขาวิชาของบัณฑิต กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานประกอบการที่ใช้แรงงานบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t - test for dependent sample, t - test for independent sample, F - test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการศึกษาพบว่า 1.ผู้บริหารสถานประกอบการมีระดับความพึงพอใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต โดยรวมและรายด้านทุนด้าน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 2.ผู้บริหารสถานประกอบการ มีระดับความคาดหวัง เกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต โดยรวม และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับคาดหวังมาก 3.ผู้บริหารสถานประกอบการเพศชายและหญิง มีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะ ของบัณฑิตโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 4.ผู้บริหารสถานประกอบการที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตโดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 5.ผู้บริหารสถานประกอบการที่มีประเภทของสถานประกอบการต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต โดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 6.ผู้บริหารสถานประกอบการที่มีประเภทของธุรกิจต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 7.ผู้บริหารสถานประกอบการที่มีขนาดของสถานประกอบการต่างกัน มีความพึงพอใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตโดยรวม และด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทำงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 8.ผู้บริหารสถานประกอบการที่มีสาขาวิชาบัณฑิตต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ คุณลักษณะของบัณฑิต โดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทำงาน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 "
ThaSH: ความพอใจของผู้บริโภค
ThaSH: การจัดการเรียนการสอน
ThaSH: การจัดการเรียนการสอน
ThaSH: เว็บเซอร์วิส
ThaSH: การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรม) -- วิจัย
ThaSH: การจัดการเรียนการสอน
ThaSH: การตัดสินใจซื้อ
ThaSH: การตัดสินใจซื้อ
ThaSH: การตัดสินใจซื้อ
ThaSH: การตัดสินใจซื้อ
ThaSH: การจัดการเรียนการสอน
ThaSH: การออกแบบผลิตภัณฑ์
ThaSH: ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ThaSH: ความเครียด
ThaSH: ความเครียด
ThaSH: การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ
ThaSH: ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
LCSH: Plants
ThaSH: โพลีเอธิลีน -- วิจัย
ThaSH: โพลีเอธิลีน -- วิจัย
ThaSH: โพลีเอธิลีน -- วิจัย
ThaSH: พฤติกรรม - - วิจัย
ThaSH: พฤติกรรม - - วิจัย
LCSH: BANKS AND BANKING -- THAILAND
ThaSH: งบประมาณ
ThaSH: งบประมาณ
ThaSH: งบประมาณ
ThaSH: นักศึกษาพยาบาล
ThaSH: นักศึกษาพยาบาล
ThaSH: ไทเทเนียมไดออกไซด์
ThaSH: พฤติกรรมสุขภาพ
ThaSH: ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
ThaSH: การศึกษาขั้นมัธยมศึกษา
LCSH: Bible. N.T. Colossians -- Translating
ThaSH: ครู -- การพัฒนาบุคลากร -- วิจัย
ThaSH: ครู -- การพัฒนาบุคลากร -- วิจัย
Classification :.DDC: DDC:370.1
Classification :.;: RA644.H38
Classification :.;: 028.5
Classification :.;: QA 279.5
Classification :.;: วพ 658.38 ณป
Classification :.;: วพ 371.1 ศก
Classification :.;: 371
Classification :.;: 658.82 จ35ก
Classification :.;: TP 416
Classification :.;: TP 416
Classification :.;: TD 178.7 .T5
Classification :.;: TD 789
Classification :.;: SH 174
Classification :.;: 628.161 ก528
Classification :.;: วพ 658.834 บพ
Classification :.;: 378.11
Classification :.;: 363.728
Classification :.;: 371.114
Classification :.;: 373.13
Classification :.;: 371.2
Classification :.;: 371.2
Classification :.;: 370.7
Classification :.;: 373.1
Classification :.;: 372.19
Classification :.;: 371.2
Classification :.;: 371.2
Classification :.;: 352.14
Classification :.;: 371.2
Classification :.;: 338.17
Classification :.;: 373.1
Classification :.;: 371.2
Classification :.;: 371.2
Classification :.;: 428
Classification :.;: HF5549.5.M63
Classification :.;: LB1032
Classification :.;: วพ 650.1 มค
Classification :.;: 629.434
Classification :.;: 371.2
Classification :.;: 04.10.003
Classification :.;: WY18
Classification :.;: AZ 100 อ 653 ก
Classification :.;: HQ29
Classification :.;: HQ29
Classification :.;: wy 16
Classification :.;: wy16
Classification :.;: wy 16
Classification :.;: wy 16
Classification :.;: WS20
Classification :.;: WY 16
Classification :.;: wy 16
Classification :.;: 362.110684
Classification :.;: วน027.8
Classification :.;: 631.58
Classification :.;: LB1632
Classification :.;: LB1632
Classification :.;: LB1632
Classification :.;: LB1632
Classification :.;: JF1501
Classification :.;: 158.1ย416ร
Classification :.;: 158.1ย416ร
Classification :.;: 158.1ย416ร
Classification :.;: 158.1ย416ร
Classification :.;: 658.3124ร169 ร
Classification :.;: 658.3124ร169 ร
Classification :.;: 658.3124ร169 ร
Classification :.;: 658.3124ร169 ร
Classification :.;: วจ320.9593
Classification :.;: วจ428.1
Classification :.;: LB2864.5 ว69
Classification :.;: ร ก9พ 2552
Classification :.;: ร ก9พ 2552
Classification :.;: WK 100
Classification :.;: วจ WY 18
Classification :.;: วจ WY 18
Classification :.;:
Classification :.;:
Classification :.;: .T35 2009
Classification :.;: .T35 2009
Classification :.;: .T35 2009
Classification :.;: TH 1501
Classification :.;: การออกแบบผลิตภัณฑ์
Classification :.;: QD 281
Classification :.;: QD 281
Classification :.;: QD 281
Classification :.;: WY 18.2 ล 214 พ
Classification :.;: WY 18.2 ล 214 พ
Classification :.;: วพ มซจ อ4ส 2552
Classification :.;: 220.5951
Classification :.;: 371.12
Classification :.;: 371.12
; หนังสืออ่านประกอบ วิจัย
; น้ำมันเชื้อเพลิง การขาย
; การกำจัดขยะ
; การหาปริมาณทองแดงในน้ำ
; การปรับตัวแบบสร้างความต้านทาน
; การใช้ประโยชน์
; วรรณคดีเขมร
; การบริหารการศึกษาในกรุงเทพมหานคร
; เทคนิค KWDL
; Compound Parabolic Collector (CPC)
; ความพึงพอใจในการทำงาน
; คันดินเลื่อน
; น้ำยางข้นแบบแอมโมเนียปานกลาง
; น้ำยางข้นแบบแอมโมเนียปานกลาง
; นักศึกษาพยาบาล
; ความพึงพอใจ
; อาชีพพยาบาล
; สถานประกอบการ การสำรวจ
; คำพิพากษาฎีกา
; คำพิพากษาฎีกา
; การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
; สินค้าที่ระลึก
; การคัดกรอง - -โรคเบาหวาน
; การคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
; การคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
; การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
; นักท่องเที่ยว พังงา
; Recognition strategies
; สัมประสิทธิ์การขยายตัวของก๊าซ
; สัมประสิทธิ์การขยายตัวของก๊าซ
; สัมประสิทธิ์การขยายตัวของก๊าซ
; สัมประสิทธิ์การขยายตัวของก๊าซ
; การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ThaSH: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช --