subjectมีหัวเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบคู่ขนาน จำนวน 1 ระเบียน
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Title การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนคูเมืองวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ.
Title AlternativeA Study of Parallel Integration Learning Effectiveness for Student Level 3 of Kumuang Wittaya School Nongbuadaeng District Chaiyaphum Province.
CreatorName: สุดารัตน์ พันธุระ
Address: สถานบัณฑิตศึกษา.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Subjectkeyword: การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบคู่ขนาน
Classification :.DDC: 371.39
DescriptionAbstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัด การเรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ประชากร เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนคูเมืองวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 27 คน ที่กำลังเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โดยเป็นการวิจัยที่ยังไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยทดลองกลุ่มเดียวและวัดหลังการทดลอง (One-Shot Case Study) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ สรุป รายงานผลในลักษณะของการบรรยาย ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนำข้อมูลที่ได้มาหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยการนำเนื้อหาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกัน มาเชื่อมโยงภายใต้หัวเรื่อง “เรียนรู้สู่ชีวิตจริง” ได้แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 แผน ดังนี้ 1) แผนการจัด การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หัวข้อ “เรื่องน่ารู้ในท้องถิ่นของเรา” 2) แผนการจัด การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หัวข้อ “การนำเสนอข้อมูลของท้องถิ่น” และ 3) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หัวข้อ “ภาษากับท้องถิ่น” ซึ่งแต่ละแผน มีองค์ประกอบ ดังนี้ (1) สาระสำคัญ (2) จุดประสงค์การเรียนรู้ (3) สาระการเรียนรู้ (4) ความรู้เดิมที่จำเป็น (5) กิจกรรมการเรียนรู้ (6) สื่อการเรียนรู้ (7) การวัดผลประเมินผล (8) กิจกรรม เสนอแนะ ในการสร้างและหาคุณภาพได้ผ่านการประเมินตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 2. การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 73.51 ผ่านเกณฑ์ ที่กำหนดร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีนักเรียนร้อยละ 81.48 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 71.29 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีนักเรียนร้อยละ 70.37 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 74.25 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีนักเรียนร้อยละ 81.48 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2) ความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับ “มาก” โดยเรียงลำดับ ดังนี้ ด้านความรู้ที่ได้รับ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านบรรยากาศในการเรียน
Abstract: The purposes of this research were to 1) create parallel integration learning plans for students level 3 and 2) a study learning effectiveness to parallel integration learning plans students level 3. The population are students level 3 of Kumuang Wittaya School Nongbuadaeng District, Chaiyaphum Province. The sample group was a class of Matthayomsuksa 3, 27 students, during first term of the academic year 2007. The study was based on the one-shot case study design. The instruments used parallel integration learning plans, a learning achievement test and a set of questionnaire. Both qualitative and finding were then presented in the form of descriptive report. The quanlitative data were analyzed by percentage, arithmetic means, standard deviation. The results revealed that : 1. Learning education plan integration for students level 3, Integrated Thai Language, Integrated Inoccupapiontion and Technology, Integrated English Language. By using subject matter to be related to connect together under the theme “learning to real life” and to get leaning plan subject matter each 1 plan therefore; 1) Integrated Thai Language theme interesting in my district, 2) Integrated Inoccupapiontion and Technology theme present information in my district, and 3) Integrated English Language theme language with district. That each plan have a consist of therefore; (1) a point of a contract, (2) an objective, (3) a subject matter, (4) knowledge, (5) activity knowledge, (6) leaning, (7) evaluation, (8) instruction activity in construction and find quality. Assessment is thorough to check from 5 specialists, to lead into learning instructional management at quality plan. 2. A study of parallel integration learning effectiveness that 1) Integrated Thai Language, students’ mean score from the learning achievement tests was 73.51 percent which passed the 70 percent passing score criteria and 81.48 percent of student passed 70 percent passing students criteria. Integrated Inoccupapiontion and Technology, students’ mean score was 71.29 percent which passed the 70 percent passing score criteria and 70.37 percent of student passed the 70 percent passing students criteria. Integrated English Language, students’ mean score was 74.25 percent which passed the 70 percent passing score criteria and 81.48 percent of student passed the 70 percent passing students criteria. 2) The average of all students’ opinion about the integrated parallel instruction model showed that total and individual group mean scores were at high level. Their opinions about each aspect of the instruction, in order of favorableness, the knowledge learned, the instructional method, and the learning atmosphere.
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.สำนักวิทยบริการ
Address: ชัยภูมิ
ContributorName: ผดุง เพชรสุข
Role: คณะกรรมการที่ปรีกษา

Name: มนูญ ชัยพันธ์
Role: คณะกรรมการที่ปรึกษา
DateCreated: 2551
Modified: 2551-09-19
Issued: 2551-09-19
Issued: 2551-09-19
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
SourceCallNumber: ส768ก
Language tha
ThesisDegreeName: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: หลักสูตรและการสอน

Grantor: มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 กิตติกรรมประกาศ.pdf 54.24 KB48 2014-07-16 13:22:44
2 บทคัดย่อภาษาไทย.pdf 78.78 KB67 2014-10-05 03:22:06
3 บทคัดย่ออังกฤษ.pdf 47.38 KB39 2014-07-16 13:22:51
4 บทที่ 1.pdf 99.4 KB96 2014-11-17 16:42:19
5 บทที่ 3.pdf 304.72 KB85 2014-11-17 16:42:27
6 บทที่ 5.pdf 137.25 KB66 2014-11-17 16:42:36
7 ประวัติผู้วิจัย.pdf 44.2 KB32 2014-07-16 13:23:07
8 บรรณานุกรม.pdf 99.04 KB49 2014-10-05 03:21:52
ใช้เวลา 0.097137 วินาที
125