title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : ศึกษาเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ใช้ในสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย
Title AlternativeLiability insurance of multimodal transport operator : in matter of liability insurance policy used by Thailand International Freight Forwarders Association
CreatorName: สวรส สุวรรณวัฒน์
SubjectThaSH: การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ThaSH: ความรับผิด (กฎหมาย)
ThaSH: ประกันภัย
DescriptionAbstract: การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) คือ การขนส่งที่ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป โดยผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator : MTO) เป็นผู้เดียวที่เข้าทำสัญญาโดยตรงกับผู้ใช้บริการและเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เมื่อพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ประกาศใช้ ได้มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต้องมีหลักประกันเพื่อประกันภัยความรับผิดตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตลอดจนความเสี่ยงอื่นใดจากสัญญาที่ได้ทำขึ้น และให้ดำรงหลักประกันนั้นตลอดระยะเวลาที่ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในประเทศไทย เพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการที่ดีและเพิ่มศักยภาพของสมาชิก สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย (Thailand International Freight Forwarders Association : TIFFA) จึงได้จัดหาหลักประกันความรับผิดตามที่พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 กำหนด โดยสมาคมฯ และบริษัท ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่มีอยู่เดิมซึ่งมุ่งเน้นประโยชน์ในแง่การตลาด หรือเป็นเพียงการโอนภาระการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปยังผู้รับประกันภัย มิได้มุ่งหวังให้เกดการชดใช้ที่เป็นธรรม โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 เพื่อให้ระบบการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการการออกกรมธรรม์เพื่อประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยกัน 2 รูปแบบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับการประกอบการของตน ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้รับอนุมัตินายทะเบียน ตามกฎหมายประกันวินาศภัย และนำออกทำสัญญาประกันภัยความรับผิดในระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแล้ว จากการศึกษาวิจัยพบว่ากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ใช้ในสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้ง 2 รูปแบบจะกำหนดเงื่อนไขการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในระดับหนึ่งว่าจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความเสียหาย แต่ควรกำหนดจำนวนความรับผิดตามสัญญาประกันภัยให้ครอบคลุมข้อจำกัดความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ด้วย เพื่อให้การใช้หลักประกันภัยความรับผิดโดยกรมธรรม์สามารถเยียวยาความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Abstract: The term "multimodal transport" means the carriage of goods by at least two different modes of transport where the multimodal transport operator (MTO) is the only one who directly makes an agreement with the consignor and undertakes to be responsible for losses or damages arising from any engagement pursuant to the agreement. Since Multimodal Transport Act 2005 has entered into force, it is compulsory that the MTO has a guarantee for the liability in accordance with multimodal transport agreement as well as any risk pertaining to the agreement. In addition, such guarantee needs to be maintained as long as he remains in multimodal transport business in Thailand. In order to set a management quality standard and increase the potentials of its members, Thailand International Freight Forwarders Association: TIFFA made attempts to provide the guarantee required by the Act of Parliament. TIFFA, in cooperation with Chubb Insurance (Thailand) Co.,Ltd., considered the revision of the liability insurance policies available in the market before the entry into force of the Act, most of which had mainly focused on marketing value for the operators – only transferring the obligation to indemnify those suffered from loss or damage to the insurer without taking into account of fair compensation. The improved liability insurance policies correspond with the criteria set out by the Act and make the system of indemnity efficient. Two forms of policy to insure the liability of multimodal transport operator were drafted and they provide an opportunity for MTO to choose the form suitable for its own operations. Those policies have been approved by the registrar under the laws of General Insurance and available for offering coverage in multimodal transport system. As per research, it is found that although two forms of liability insurance policy initiated TIFFA manage to specify the provisions of indemnity conformable to the criteria of multimodal transport operator's liability in accordance with the Multimodal Transport Act and can give assurance to the consignor or consignee that he can obtain the indemnity in case of losses and damages, the amount of insurance should be fixed in a way that will sufficiently cover the limit of the liability of MTO according to the Act so that the objective to effectively remedy the consignor or consignee will fully be met.
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ
Address: กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Email: webmaster@car.chula.ac.th
ContributorName: ชยันติ ไกรกาญจน์
Role: ที่ปรึกษา

Name: จุฬา สุขมานพ
Role: ที่ปรึกษา
DateCreated: 2549
Modified: 2552-12-23
Issued: 2552-12-23
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
Language tha
ThesisDegreeName: นิติศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: นิติศาสตร์

Grantor: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Rights©copyrights จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 Sawaros_Su.pdf 19.71 MB417 2015-02-25 12:04:03
ใช้เวลา 0.060442 วินาที
125