title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
CreatorName: สุพรรณี ปานเจริญ
Organization : สถาบันราชภัฎสุรินทร์. คณะครุศาสตร์
Subjectkeyword: การขับขี่รถจักรยานยนต์
ThaSH: ความปลอดภัยในท้องถนน -- วิจัย
Classification :.DDC: 363.125
DescriptionAbstract: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคเป็นทฤษฎีหลัก รวมทั้งแนวคิดกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การใช้ตัวแบบจริง การระดมสมองและการอภิปรายกลุ่มมาประยุกต์ร่วมในการกำหนดแนวทางเพื่อจัดกิจกรรมตามวิธีการทางสุขศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 120 คน เป็นกลุ่มทดลอง 62 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 58 คน ได้จัดกิจกรรมตามโปรแกรมสุขศึกษาที่กำหนดไว้ในโรงเรียนทดลอง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบบันทึกพฤติกรรมและแบบสังเกตพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการทดลอง แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Student’s t-test, Paired Samples t-test และ Multiple Classification Analysis (MCA) ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ มีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยดีกว่าก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ความรุ่นแรงและการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองและความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย รวมทั้งปัจจัยขนาดของรถจักรยานยนต์และความแรงของเครื่องยนต์ที่ขับขี่ ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน ประสบการณ์การขับขี่และประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยได้
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
Address: สุรินทร์
ContributorName: สถาบันราชภัฎสุรินทร์
Role: ผู้ให้ทุนวิจัย
DateCreated: 2541
Issued: 2548-09-08
Typeงานวิจัย/Research report
Formatapplication/pdf
IdentifierURL:http://library.srru.ac.th
SourceCallNumber: 363.125 ส246ป
Language tha
ThesisGrantor: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 Bibliography.pdf 307.12 KB274 2015-02-19 15:31:40
2 Title page.pdf 93.75 KB144 2015-02-19 15:33:47
3 Abstract.pdf 84.63 KB168 2015-02-19 15:33:48
4 Content.pdf 233.68 KB113 2015-02-19 15:36:34
5 Chapter 1.pdf 564.15 KB200 2015-02-19 15:37:33
6 Chapter 2.pdf 2.13 MB267 2015-02-21 12:50:52
7 Chapter 3.pdf 615.02 KB180 2015-02-19 15:39:57
8 Chapter 4.pdf 1.96 MB193 2015-02-19 15:41:25
9 Chapter 5.pdf 784.98 KB131 2015-02-19 15:42:00
10 Appendix.pdf 1.1 MB178 2015-02-19 15:42:46
ใช้เวลา 0.069627 วินาที
125