title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
Title AlternativeThe knowledge and health behavior as national health disciplines of the higher education level students in Muang district, Surin province
CreatorName: นภา มาสู่
Address: 394 ม.18 ถ.ศรีพัฒนา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
Subjectkeyword: สุขภาพ
Classification :.DDC: 613.04
; หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
DescriptionAbstract: การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบระดับความรู้และระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษา เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักสุขบัญญัติจำแนกตามเพศของนักศึกษา และหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอนได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.79 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-15มีนาคม 2552 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ 2 ประชากรใช้ Independent Samples T-Test และหาความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษาพบว่านักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 61.54) ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง (¯(X )¬= 2.32) เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติจำแนกตามเพศของนักศึกษาพบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย (p<.05) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพศหญิงมีการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองดีกว่าเพศชาย เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการดูแลกสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยใช้สัมประสิทธิสหพันธ์ของเพียร์สัน พบว่าความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง (p< .05) ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ เพื่อน หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดควรมีการให้ความรู้สม่ำเสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความรู้ และ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและสม่ำเสมอต่อไป
Abstract: The purpose of this descriptive research was to study about the level of the knowledge and health behavior as national health disciplines of the higher education students, to found out to the compare the health behavior as national health disciplines by classification to the student’s sex and to found out to the relation between the knowledge level and health behavior as national health disciplines of students by themselves. The sampling group for this research were from 5 educational institutes , which were the higher education level students , such as surindra rajabhat university, Rajamangala university of ethnology , ISAN Surin campus , Boromatajonani college of nursing surin, surin vocational Education college and surin technical College. There were 390 higher education students sampling by selecting facts randomly with sharing. The material that was used to find some information for this research was the questionnaires form of 4 parts were as follow the general information about the national health disciplines knowledge, health behavior and the students’ health behavior. Besides, these questionnaire forms were checked to the correct of data by experts and tested to the conviction by Cronbachs Alpha Coefficient. The convictions of the questionnaires form were at the level of 0.79. This research was college some information between 27th February to 15Th March 2009. The descriptive statistics were used in analysis consisted of percentage, mean, standard deviation and Independent Sample T-Test ; which was used to be the statistic to compare at the different of 2 populations and using pearson Product Moment Correlation coefficient to found out the relation From this studying, it was found that the knowledge level to the national health disciplines of the students indicated that the knowledge and health behavior as national health disciplines of the, were average (61.54 percentages). Besides, concerning the level of the health behavior as national health disciplines by themselves it was maximum (¯(X )¬= 2.32). The comparison to the health behavior as the national health disciplines by classification to the students’ sex were found that the mean of female’s health behavior was higher than the male at the level of (p.<.05). So, it showed that the female took care their health were better than the male. When the researcher found for the relation between the knowledge and health behavior as the national health disciplines by using the Pearson product moment correlation Coefficient, it showed that the knowledge in the national health disciplines of the students were not related with the health behavior of them at the level of (p.<.01). By all means, the concerned people such as parents, friends, teachers, friends or another closed up people should always give some knowledge to encourage the students to always know about the knowledge and health behavior to be carried on.
Publisher surindra rajabhat university
Address: SURIN
Email: lib_srru@hotmail.com
ContributorName: มาลินี อุทธิเสน
Role: ที่ปรึกษา

Name: สุธน ทิวทอง
Role: ที่ปรึกษา
DateCreated: 2552
Modified: 2554-10-06
Issued: 2554-10-06
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
IdentifierURL:http://library.srru.ac.th
SourceCallNumber: 613.04 น162ค
Language tha
ThesisDegreeName: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: สาธารณสุขศาสตร์

Grantor: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 Title.PDF 1023.21 KB260 2015-02-10 20:19:02
2 Biodata.PDF 343.95 KB182 2015-02-21 17:43:48
3 Appendix.PDF 8.47 MB371 2015-02-21 17:39:19
4 Bibliography.PDF 1.99 MB284 2015-02-21 17:45:07
5 Chapter 5.PDF 2.33 MB358 2015-02-10 20:22:11
6 Chapter 4.PDF 13.94 MB340 2015-02-10 20:22:43
7 Chapter 3.PDF 2.33 MB295 2015-02-10 20:23:32
8 Chapter 2.PDF 12.94 MB628 2015-02-21 17:29:32
9 Chapter 1.PDF 1.66 MB432 2015-02-10 20:24:42
10 Content.PDF 2.3 MB267 2015-02-10 20:25:16
11 Abstract.PDF 1.33 MB331 2015-02-10 20:25:49
12 0 Byte
ใช้เวลา 0.168846 วินาที
125