title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
Title AlternativeEvalution of the one school one product project among schools in Nakhonthai district, Phitsanulok educational office, sone 3
CreatorName: นพวรรณ พงษ์เจริญ
Subjectkeyword: การประเมินโครงการ
ThaSH: กิจกรรมการเรียนการสอน
Classification :.DDC: 371.36
ThaSH: การสอนแบบโครงงาน
ThaSH: โรงเรียนมัธยมศึกษา -- พิษณุโลก นครไทย
ThaSH: โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์
DescriptionAbstract: การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อประเมินการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 16 คน ครูจำนวน 24 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 125 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 125 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพแวดล้อมหรือบริบทชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่น เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยแต่ละโรงเยนได้เลือกกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 2. ปัจจัยเบื้องต้น เมื่อพิจารณาจากด้านวัสดุ และทรัพยากร ความร่วมมือของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในระดับมากด้านงบประมาณมีความพร้อมในระดับน้อย 3. กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรม มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและติดตามผล และจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประกอบกิจกรรมให้กับนักเรียน ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน การติดตามผล การนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการ และการชี้แจงผลการดำเนินงานมีผลการประเมินในระดับปานกลาง 4. ผลการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความพึงพอใจในผลของการจัดกิจกรรมในระดับปานกลาง ส่วนการทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะไปสู่พื้นฐานงานอาชีพมีความสนใจกิจกรรมของโครงการ เห็นความสำคัญของท้องถิ่นและใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความรู้ ความเขาใจว่าผลการดำเนินกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและพัฒนาพื้นฐานงานอาชีพ มีความภาคภูมิใจในผลงานและเห็นคุณค่าในระดับมาก ยกเว้นดานการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเวลาเรียนการแสดงผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนการสร้างผลงาน การจัดหาวัสดุ การเผยแพร่และการประเมินผล ด้านการจัดจำหน่ายและการหารายได้ระหว่างเรียน อยู่ในระดับปานกลาง
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
Address: พิษณุโลก
Email: lib_pibul@psru.ac.th
ContributorName: สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
Role: ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

Name: นงคราญ กาญจนประเสริฐ
Role: ประธานกรรมการ

Name: อำนวยพร สุนทรสมัย
Role: กรรมการ

Name: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
Role: กรรมการ

Name: วิวัฒน์ อ้นน่วม
Role: ผู้ทรงคุณวุฒิ
DateCreated: 2547-06-04
Issued: 2548-09-29
Modified: 2549-05-07
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
SourceCallNumber: ป371.36น167ก
Language tha
CoverageSpatial: พิษณุโลก
Spatial: นครไทย
Spatial: ไทย (ภาคเหนือ)
ThesisDegreeName: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: การบริหารการศึกษา

Grantor: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
RightsAccess:


ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทางทีม ThaiLIS กำลังแก้ไขปัญหาอยู่ครับ
การแก้ไขเบื้องต้น ให้ Refresh หน้านี้โดยกดปุ่ม F5 หรือปิดหน้านี้แล้วเข้าใหม่อีกครั้ง
แจ้งปัญหา
Could not connect: log