title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง
Table './tdc/tbl_dc_meta_data_92' is marked as crashed and should be repairedTable './tdc/tbl_dc_meta_data_92' is marked as crashed and should be repaired
ElementData
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 Front.pdf 40.21 KB193 2014-09-25 13:44:19
2 Abstract.pdf 73.31 KB226 2014-10-17 23:06:27
3 Acknowledgements.pdf 14.42 KB95 2014-08-31 00:51:45
4 Table of Contents.pdf 33.5 KB108 2014-09-25 13:47:01
5 Chapter 1.pdf 122.6 KB283 2014-10-23 23:35:34
6 Chapter 2.pdf 649.6 KB323 2014-10-23 23:35:58
7 Chapter 3.pdf 40.71 KB155 2014-09-25 13:46:01
8 Chapter 4.pdf 133.01 KB171 2014-09-25 13:49:37
9 Chapter 5.pdf 74.43 KB198 2014-10-17 17:08:46
10 References.pdf 94.23 KB176 2014-09-25 13:46:26
11 Appendices.pdf 54.59 KB173 2014-09-25 13:49:05
12 Vitae.pdf 11.17 KB99 2014-09-25 13:46:46
ใช้เวลา 0.074919 วินาที
125