title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleแผนธุรกิจ น้ำสมุนไพร
CreatorName: ขวัญฤทัย จำปาศักดิ์
Subjectkeyword: บริหารธุรกิจ วิจัย
Publisher มหาวิทยาลัยนเรศวร. สำนักหอสมุด
Address: พิษณุโลก
Email: library@nu.ac.th
ContributorName: พนารัตน์ ปานมณี
Role: อาจารย์ที่ปรึกษา
DateCreated: 2550
Modified: 2552-09-30
Issued: 2552-09-30
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
Language tha
ThesisDegreeName: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: บริหารธุรกิจ

Grantor: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยนเรศวร
RightsAccess:


ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทางทีม ThaiLIS กำลังแก้ไขปัญหาอยู่ครับ
การแก้ไขเบื้องต้น ให้ Refresh หน้านี้โดยกดปุ่ม F5 หรือปิดหน้านี้แล้วเข้าใหม่อีกครั้ง
แจ้งปัญหา
Could not connect: member