title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
CreatorName: กาญจนา คำด้วง
CreatorName: ดวงใจ ก่ำดี
CreatorName: เจนจิรา วงษ์สีชา
CreatorName: เสาวณีย์ สุขช่วย
CreatorName: คณิศร จันทร์สุด
SubjectThaSH: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - - นักศึกษา - - การออกกำลังกาย
Classification :.DDC: วจ613.71
ThaSH: การออกกำลังกาย
DescriptionAbstract: บท คัด ย่อ ชื่อวิจัย พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักตกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ขื่อนักศึกษา นางสาวกาญจนา คำด้วง ชื่อ3รณณา บริหาดธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขา้ การจัดการทั่วไป คณะ วิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2549 อาจารย์ที่ฌดกษาและคณะผูึวจัย อาจารย์สรพัฒน์ เสวิกุล การศึกษาวิจัยนี้มีวัดถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการออกกำลังกาย 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ รายได้ 4. เพื่อศึกษาความสำคัญของสื่อที่มีอิทธิพลต่อ กาวตัดสินใจในการออกกำลังกายของนักตกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบพฤติกรรมการออก กำลังกายของนักศึกษา การศึกษาวิจัยเป็นวิธีการสำรวจ ทำการศึกษาพฤติกรรมด้วยการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยการสุ่มตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้งเพศ ชาย หญิง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 300 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามและทำการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาวิจัยครั้งนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่วน ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.3 อายุ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 59.7 กำลังอยู่ในชั้นปีที่3 ร้อยละ 30.0 คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 45.0 มีรายได้ตอเดือน 3,001 - 5,000 บาท ร้อยละ 43.0 จากศึกษาพฤดิกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำถึงร้อยละ 54.7 โดยนักศึกษาที่ออกกำลังกาย ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการออกกำลังกายมากกว่า 1 5 นาที ร้อยละ 49.0 โดยนักศึกษาใช้ ช่วงเวลาเช่นในการออกกำลังกาย ร้อยละ 82.0 สถานที่ส่วนใหญ่เป็นที่บ้าน ร้อยละ 42.0โดย ร้อยละ 99.3 เชื่อว่าการที่ไม่ออกกำลังกายย่อมมีสขภาพแย่กว่าคนที่ออกกำลังกาย โดยสาเหตุที นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ความสำคัญกับการออกกำลังกายคือ เพื่อสุขภาพร่างกายที่เเข็งแรง ถึงร้อย ละ 38.6 และกีฬาที่ได้รับความนิยมในการออกกำลังกายคือ วิ่ง ถึงร้อยละ 28.3 จากการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พบว่า ส่วนใหญ่ บิรโภคข้าวขาวถึงร้อยละ 82.0 ประเภทของอาหารที่บริโภคส่วนใหญ่เป็นประเภทโปรตีน ร้อยละ44.0 และ อาหารประเภทแป้ง ร้อยละ 40.7 โดยร้อยละ 68.0 นักศึกษาส่วนใหญ่ทานผักและ ผลไม้เป็นประจำ และร้อยละ 71.3 นิยมซื้ออาหารสำเร็จรูปมากกว่าการประกอบอาหารเอง และ นักศึกษาส่วนใหญ่ก็ระวังสุขภาพด้วยการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 61.7 จากการศึกษา พฤติกรรมการพักผ่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการ นอน 7 - 8 ชั่วโมง ร้อยละ 46.0 โดยเข้านอนหลังเวลา 22.00 น. ร้อยละ 75.0 และตื่นนอน ในเวลา หลัง 06.00 น. ร้อยละ 80.7 มีความรู้สึกว่านอนหลับสนิทและหลับสบายในส่วนของ ลักษณะที่นอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่วนใหญ่เป็นที่นอนฟองน้ำ ร้อยละ 72.3 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พบว่า ส่วนใหณ่ มีเวลาว่างในแต่ละวันถึงร้อยละ 85.7 โดยไม่ได้ปล่อยให้เวลาว่างสูญเปล่า ร้อยละ 55.7 เป็นการทำกิจกรรมฟังวิทยุและดูทีวี ร้อยละ 55.0 และร้อยละ 79.7 นั้นสามารถ นำเวลาว่างมาดูแลสุขภาพตนเองได้ ในขณะที่นักศึกษา ร้อยละ 55.0 สามารถใช้เวลาว่างใน การหารายได้มากกว่าการพักผ่อนเฉย ๆ จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเรื่องสุขภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน ร้อยละ 57.9 และการรณรงค์เรื่องสุขภาพมีผลต่อการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ร้อย ละ 88 3 และร้อยละ 97.7 มีความคิดเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลทำให้เกิดความเข้าใจดีย่งขึ้น และร้อยละ 82.3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตรงกับความเป็นจริง และร้อยละ 26.7 เท่านั้นที่เคยร่วมงานเกี่ยวกับสุขภาพ ในขณะที่ร้อยละ 73.3 ไม่เคยเข้าร่วมงานเกี่ยวกับสุขภาพ เลย
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Address: กรุงเทพมหานคร
Email: u.t.-k-a-i@hotmail.com
ContributorName: สิริพัฒน์ เสวิกุล
Role: อาจารย์ที่ปรึกษา
DateCreated: 2549
Modified: 2552-07-03
Issued: 2552-07-03
Typeงานวิจัย/Research report
Formatapplication/pdf
Source วจ613.71 ก425ก
Language tha
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 pok.pdf 27.25 KB546 2014-12-04 10:53:56
2 bot5.pdf 85.31 KB506 2014-12-04 10:54:08
3 bot4.pdf 309.8 KB439 2014-12-04 10:54:16
4 bot3.pdf 40.94 KB434 2014-12-04 11:45:04
5 bot2.pdf 588.87 KB735 2014-12-04 10:54:47
6 bot1.pdf 33.87 KB557 2014-12-04 10:54:54
7 sarabun.pdf 38.56 KB358 2014-12-04 10:55:03
8 kumnum.pdf 11.42 KB276 2014-12-04 10:55:11
9 botkudyor.pdf 22.66 KB444 2014-12-04 10:55:18
10 gittigumpragard.pdf 10 KB311 2014-12-04 10:55:38
11 prawat.pdf 74.15 KB362 2014-12-04 10:55:50
ใช้เวลา 0.089391 วินาที
125