title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและการบริการของห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2548
CreatorName: อรอลิศรา อุดมทวี
CreatorName: จารุวรรณ นาคประสิทธิ์
CreatorName: ดาราวรรณ ศรีจันทร์
CreatorName: สุดารัตน์ อนันต์
CreatorName: ราเมศน์ ลำใบยูโซ๊ะ
SubjectThaSH: พฤติกรรมผู้บริโภค - - กรุงเทพฯ
Classification :.DDC: ว.จ.658.834
ThaSH: ร้านสรรพสินค้าโฮมโปร - - กรุงเทพฯ
DescriptionAbstract: บท คัด ย่อ การวิจัย : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและการบริการของห้างสรรพสินค้า โฮมโปร ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ นวระ ทาสุวรรณ ผู้เขียนวิจัย : นางสาวจารุวรรณ นาคประสิทธิ์ รหัส 47126990 นางสาวดาราวรรณ ศรีจันทร์ รหัส 47127006 นางสาวสุดารัตน์ อนันต์ รหัส 47127063 นางสาวอรอลิศรา อุดมทวี รหัส 47150495 นายราเมศร์ ลำใบยูโซ๊ะ รหัส 47127139 โปรเเกรมวิชา : การจัดการท่วไป สาขา : การจัดการท่วไป คณะ : วิทยาการจัดการ ปีการศึกษา : 2548 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้าและการบริการที่มีต่อห้างสรรพสินค้า โฮมโปร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เพื่อเป็นการศึกษา ความพึง พอใจของลูกค้าทีมีต่อสินค้าและการบริการ และศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ เพื่อให้ทราบถึง ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อจะได้จัดบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าต่อไป สถิติที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้ คือ การแจกแจงความถี่ เเละค่าร้อยละ และที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-tcst กับ (F-test) ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ทั้ง 4 สาขา พบว่า มีผู้ตอบ แบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ชุด จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบเเบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีสถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ คือบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท จำนวนลูกค้าที่มารับบริการ 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน ปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ทั้ง 4 สาขา ซึ่งเมื่อดู รายละเอียดแล้ว ปรากฏว่า สิงที่ลูกค้าพึงพอใจในระดับมาก ได้เเก่ ความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ ลูกค้าพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ความพึงพอใจในด้านราคา ความพึงพอใจในด้านสถานที่ ความพึง พอใจในด้านการส่งเสริมการตลาต ข้อเสนอแนะของผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้างฬรรพสินค้าโฮมโปร ทั้ง 4 สาขา มีรายละเอียดดังนี้ ใน ส่วน ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้าโฮมโปรมีข้อเสนอแนะคือ ลูกค้าไม่ สามารถหยิบหรือทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ด้านราคา พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้า โฮมโปรมีข้อเสนอแนะคือ การมีป้ายแสดงราคาที่ไม่ชัดเจน และสินค้าบางรายการมีราคาแพงกว่าโรงงานอุตสาหกรรม ด้านสถานที่ พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้าโฮมโปรมีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการขยายสาขาเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกของลูกค้าที่จะมาใช้บริการห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ด้านการ ส่งเสริมการขาย พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้าโฮมโปรมีข้อเสนอแนะคือ พนักงานขายพูดจา ไม่สุภาพ พนักงานขายเลือกที่จะให้บริการกับลูกค้าที่มีกำลังในการซื้อสินค้า ผลการทดสอบสมหติฐาน สมมติฐานที่ 1 : เพศที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อสินค้าและการบริการของห้างสรรพสินค้า โฮมโปรต่างกัน ดังนั้นผลการวิจัยพบว่า สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าเพศต่างกันความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ ของห้างสรรพสินค้าโฮมโปรต่างกัน สมมติฐานที่ 2 : รายได้ที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของห้างทรัพย์สินค้า โฮมโปรต่างกัน ดังนั้นผลการวิจัยพบว่า สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่ารายได้ที่ต่างกันความพึงพอใจต่อสินค้าและ บริการของห้างสรรพสินค้าโฮมโปรต่างกัน สมมติฐานที่ 3 : อายุที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของห้างทรัพย์สินค้าโฮมโปร ต่างกัน ดังนั้นผลการวิจัยพบว่า สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าอายุที่ต่างกันความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของ ห้างสรรพสินค้าโฮมโปรต่างกัน สมมติฐานที่ 4 : ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของห้างสรรพสินค้า โฮมโปรต่างกัน ดังนั้นผลการวิจัยพบว่า สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าระดับการศึกษาที่ต่างกันความพึงพอใจต่อสินค้า และบริการของห้างสรรพสินค้าโฮมโปรต่างกัน
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Address: กรุงเทพมหานคร
Email: u.t.-k-a-i@hotmail.com
ContributorName: นวระ ทาสุวรรณ
Role: อาจารย์ที่ปรึกษา
DateCreated: 2548
Modified: 2552-07-20
Issued: 2552-07-20
Typeงานวิจัย/Research report
Formatapplication/pdf
SourceCallNumber: ว.จ.658.834 อ383ค
Language tha
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 Pok.pdf 41.12 KB206 2014-10-22 00:24:22
2 Pakpanoung.pdf 131.82 KB222 2014-10-24 19:44:49
3 Bunnanugrom.pdf 42.93 KB151 2014-10-22 00:25:10
4 Bot5.pdf 45.12 KB179 2014-10-24 19:42:05
5 Bot4.pdf 522.48 KB225 2014-10-24 19:42:27
6 Bot3.pdf 44.84 KB206 2014-10-24 19:42:36
7 Bot2.pdf 127.05 KB258 2014-10-24 19:44:19
8 Bot1.pdf 48.99 KB243 2014-10-24 19:40:04
9 Sarabun.pdf 31.72 KB125 2014-10-22 00:26:43
10 Botkudyor.pdf 34.69 KB176 2014-10-22 19:49:07
11 Gittigumpragard.pdf 11.52 KB110 2014-10-22 00:27:14
12 Prawat.pdf 108.39 KB144 2014-10-22 00:27:31
ใช้เวลา 0.088725 วินาที
125