title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวิทยากรท้องถิ่นในจังหวัดระยองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Title AlternativeThe online database development on local wisdom and local resource person in Rayong province.
CreatorName: คมกริช ซ้อนบุญ
SubjectThaSH: มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
ThaSH: ภูมิปัญญาชาวบ้าน - - ฐานข้อมูล.
ThaSH: ภูมิปัญญาชาวบ้าน.
ThaSH: ฐานข้อมูล.
ThaSH: วิทยากร.
Classification :.DDC: 005
DescriptionAbstract: การทำวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวิทยากรท้องถิ่นจังหวัดระยอง บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพในระดับดี และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล(MySQL)ในการจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาระบบฐานข้อมูล กระบวนการศึกษาประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้,ออกแบบฐานข้อมูล,ออกแบบระบบ และพัฒนาโปรแกรม,จัดทำคู่มือประกอบการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจำนวน 100คน ประกอบด้วยครู-อาจารณื 50 คน ผู้ใช้ทั่วไป 50 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวิทยากรท้องถิ่น จังหวัดระยองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวิทยกรท้องถิ่น จังหวัดระยอง บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตราฐาน ผลการวิจัย ทำให้ได้ระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องภูมิปัญญาและวิทยากรท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ที่ประกอบด้วยข้อมูลด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้าน ศิลปกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี และด้านโภชนาการ ระบบฐานข้อมูลมีคุณสมบัติคือสามารถทำการบันทึก ปรับปรุง แก้ไข สืบค้นและบำรุงรักษาข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ตามภาระหน้าที่ของผู้ใช้งาน โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ระดับดี และผู้ใช้มีความพอใจอยู่ในระดับมาก
Abstract: The purposes of this research were to develop a data based system for the online database on local wisdom and local resouce person in Rayong Province and to evaluate the user's satisfaction .MySQL program was used to devellop and manage the database.The process of the study comprised problem analysis ,feasibility study ,database design,system design,and manual development . The sample of the study consisted of 50 teachers and 50 other users of the internet . The instrument used in the study were a set of four level rating scale questionnaires to evaluate the effectiveness of the progrogram and a five level one to evaluate the user's satisfaction.The statistics used in analysing the data were means and standard deviation. The results were that the online data-base was developed . The data base comprised of 9 areas of include namely; agriculture,industry and handicraft, Thai traditional medicine, managaement of natural resources and custom , and nutrition . The characteristics of the data base was the capability in saving , updating, editing,searching and maintaining on line. Who the data were updated or edited ,the structure did not change and the base could be learned and used easily, fast and simply. The program was found highly effective according to the users'opinion.
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด.
Address: ชลบุรี (Chonburi)
Email: library@buu.ac.th
ContributorName: ลัดดา ศุขปรีดี
Role: อาจารย์ที่ปรึกษา

Name: ฉลอง ทับศรี
Role: กรรมการ

Name: ศรีวรรณ มีคุณ
Role: กรรมการ
DateCreated: 2548
Issued: 2548-06-23
Modified: 2549-11-30
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
ISBN: 9745025178
SourceCallNumber: 005.74 ค145ก
Language tha
Coverage ไทย (ภาคตะวันออก)
ระยอง
ThesisDegreeName: การศึกษามหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

Grantor: มหาวิทยาลัยบูรพา
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยบูรพา
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 title.pdf 301.86 KB136 2014-11-21 00:29:00
2 chapter1.pdf 170.21 KB147 2014-10-11 17:37:01
3 chapter2.pdf 1.54 MB195 2014-10-11 17:37:13
4 chapter3.pdf 489.8 KB154 2014-10-11 17:37:48
5 chapter4.pdf 795.73 KB128 2014-10-11 17:38:03
6 chapter5.pdf 247.52 KB121 2014-10-11 17:38:11
7 biblilography.pdf 116.68 KB119 2014-10-11 17:39:44
8 appendixA.pdf 178.84 KB97 2014-10-11 17:44:55
9 appendixB.pdf 375.15 KB101 2014-10-11 17:40:26
10 apeendixC.pdf 983.63 KB134 2014-10-11 17:41:20
11 biodata.pdf 11.72 KB52 2014-10-11 17:41:28
ใช้เวลา 0.106071 วินาที
125