title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง
Table './tdc/tbl_dc_meta_data_107' is marked as crashed and should be repairedTable './tdc/tbl_dc_meta_data_107' is marked as crashed and should be repaired
ElementData
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 Cover.pdf 422.82 KB24 2014-08-27 19:11:45
2 ABS.pdf 589.77 KB30 2014-08-27 18:45:59
3 Chap_1.pdf 268.66 KB21 2014-11-23 11:52:36
4 Chap_2.pdf 440.45 KB32 2014-08-27 18:55:14
5 Chap_3.pdf 473.24 KB62 2014-10-28 15:16:43
6 Chap_4.pdf 4.67 MB25 2014-11-23 11:53:00
7 App.pdf 6.45 MB26 2014-08-27 18:46:58
ใช้เวลา 0.061395 วินาที
125