title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร 2549 ครั้งที่ 4
CreatorName: ศูนย์วิจัย
Address: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
SubjectThaSH: กรุงเทพมหานคร -- ประชากร -- ทัศนคติ -- การสำรวจ
Classification :.DDC: 352.167
ThaSH: กรุงเทพมหานคร -- ความพึงพอใจ -- วิจัย
DescriptionAbstract: การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 ในปีงบประมาณ 2549 ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของชาวกรุงเทพฯ ที่มีต่อผลงานตามนโยบายด้านต่าง ๆ ที่ระบุในปฏิญญา วิสัยทัศน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบการเคยใช้ / เคยเห็นและความพึงพอใจในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ กทม. และเขต ดำเนินการในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อวัดระดับความพึงพอใจในการให้บริการและผลงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต และทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตเพื่อต้องการให้ผู้บริหาร กทม. ช่วยแก้ไข ในการสำรวจดังกล่าวใช้แบบสำรวจที่ผ่านการพิจารณาจาก กทม. แล้ว สอบถามชาวกรุงเทพฯ จากทุกเขตกระจายตามอาชีพต่าง ๆ จำนวนรวม 8,398 คน ซึ่งผลการสำรวจที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ ชาวกรุงเทพฯ มีความพึงพอใจในภาพรวมของผลงานตามนโยบายกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับ 3 เดือนที่ผ่านมาอยู่ในระดับ “พอใจมากกว่า 3 เดือนที่ผ่านมาบ้าง” โดยร้อยละ 46.37 พอใจมากกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 45.22 พอใจไม่แตกต่างจาก 3 เดือนที่ผ่านมา และร้อยละ 8.41 พอใจน้อยกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา โดยมีความพึงพอใจต่อนโยบายด้านการจราจรเป็นลำดับแรก และรองลงมาได้แก่ นโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านคุณภาพชีวิต นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความปลอดภัย นโยบายด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองและศิลปวัฒนธรรมและนโยบายด้านเศรษฐกิจ และพบว่า ทุกนโยบายชาวกรุงเทพฯ ได้รับความพึงพอใจในระดับมากกว่า 3 เดือน ที่ผ่านมาบ้าง ยกเว้นนโยบายทางเศรษฐกิจที่มีความพึงพอใจไม่แตกต่างจาก 3 เดือนที่ผ่านมา และเมื่อศึกษาถึงความพึงพอใจตามนโยบายกรุงเทพมหานครระดับเขต พบว่าชาวกรุงเทพฯ จำนวน 34 เขต มีความพึงพอใจมากกว่า 3 เดือนที่ผ่านมาบ้าง และมีอีก 16 เขตที่มีความพึงพอใจไม่แตกต่างจาก 3 เดือนที่ผ่านมา ชาวกรุงเทพฯ ที่เคยใช้ / เคยเห็น / ทราบ กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการไปในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมากทุกกิจกรรม โดยพึงพอใจลำดับแรกได้แก่ รถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายพหลโยธิน (จากสถานีหมอชิต-เกษตร 5.1 กิโลเมตร) รองลงมา 4 ลำดับ คือ การส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ มีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทถึงซอยแบริ่ง 5.25 กิโลเมตร รถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย 2.2 กิโลเมตรถึงถนนตากสิน การแจกกล้าไม้ร่วมกันปลูกให้ครบ 2 ล้านต้น สำหรับความพึงพอใจที่ชาวกรุงเทพฯ ได้รับจากการให้บริการและผลงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต พบว่าในภาพรวมชาวกรุงเทพฯ มีความพึงพอใจระดับ “พอใจมากกว่า 3 เดือนที่ผ่านมาบ้าง” โดยร้อยละ 49.87 พอใจมากกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 40.94 พอใจไม่แตกต่างจาก 3 เดือนที่ผ่านมา และร้อยละ 9.19 พอใจน้อยกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจจากการให้บริการและผลงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในด้านต่าง ๆ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เป็นลำดับแรก โดยเฉพาะด้านบริการประชาชนจุดเดียว เบ็ดเสร็จ ( One stop service ) ความมีน้ำใจเต็มใจให้บริการ มารยาท หน้าตา ยิ้มแย้มของเจ้าหน้าที่และความรวดเร็วในการให้บริการ ส่วนปัญหาสำคัญที่ชาวกรุงเทพฯ ต้องการให้แก้ไขมากที่สุดในปีหน้า ( พ.ศ. 2550 ) เรียงตามลำดับความต้องการ ได้แก่ การจราจร เศรษฐกิจ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต การศึกษา และสถาปัตยกรรมผังเมืองและศิลปวัฒนธรรม สำหรับการปฏิบัติตนในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกรุงเทพมหานครนั้น ชาวกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะระบุว่า จะช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้เป็นที่ เป็นคนดีของสังคม ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร จ่ายภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง มีน้ำใจ และเสียสละ ช่วยเหลือกัน รักษาสิ่งแวดล้อม และอยู่อย่างพอเพียง นอกจากนี้ชาวกรุงเทพฯ มีข้อเสนะแนะต่อ กทม. ให้ดำเนินการเพื่อสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “กรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ดังนี้ แก้ปัญหาจราจร เพิ่มขยายเส้นทางรถไฟฟ้า รักษาความสะอาดบนทางเท้าในซอย เก็บขยะ บำบัดน้ำเสีย จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีแสงสว่างเพียงพอ ควบคุมสถานบริการให้อยู่ในโซนที่กำหนดปรับปรุงสภาพถนนและทางเท้า จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพิ่มสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น ลานกีฬา ใช้บัตรเครดิตชำระภาษีได้ ปลูกต้นไม้เพิ่ม ออกแบบถังขยะให้สวยงามและมีทั่วถึง ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในทุกด้าน จัดตั้งศูนย์ป้องกันอันตรายในแต่ละเขตของ กทม.ให้แต่ละเขตแข่งขันด้านบริการ ประกวดเขตตัวอย่าง ป้องกันการระบาดของยาเสพติด จัดผังเมืองให้เหมาะสม
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ศูนย์สนเทศและหอสมุด
Address: กรุงเทพฯ
Email: sonjung14@yahoo.com
DateCreated: 2549
Modified: 2551-07-15
Issued: 2551-07-15
Typeงานวิจัย/Research report
Formatapplication/pdf
SourceCallNumber: 352.167 ค181
Language tha
CoverageSpatial: กรุงเทพมหานคร
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 Cover.pdf 422.82 KB24 2014-08-27 19:11:45
2 ABS.pdf 589.77 KB30 2014-08-27 18:45:59
3 Chap_1.pdf 268.66 KB20 2014-10-24 23:07:24
4 Chap_2.pdf 440.45 KB32 2014-08-27 18:55:14
5 Chap_3.pdf 473.24 KB62 2014-10-28 15:16:43
6 Chap_4.pdf 4.67 MB24 2014-08-27 18:46:45
7 App.pdf 6.45 MB26 2014-08-27 18:46:58
ใช้เวลา 0.14264 วินาที
125