title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการพัฒนาแบบพฤติกรรมสมรรถนะตามบันไดวิชาชีพการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ สายการบริหารการพยาบาล ระดับ หัวหน้างานการพยาบาล
Title AlternativeTHE DEVELOPMENT OF CAREER LADDER – BASED BEHAVIORAL INDICATORS COMPETENCY MODEL FOR PROFESSIONAL NURSES IN ADMINISTRATOR NURSING HEAD OF DIVISION NURSE
CreatorName: ประสมพร วชิรรัตนากรกุล
Subjectkeyword: บันไดวิชาชีพ
ThaSH: การบริหารการพยาบาล
Classification :.NLM: wy 16
DescriptionAbstract: การศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบพฤติกรรมสมรรถนะตามบันไดวิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในสายการบริหารการพยาบาล ระดับหัวหน้างานและศึกษาการยอมรับพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะในแต่ละระดับความสามารถของแต่ละสมรรถนะ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2549 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2550 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ทั้งหมด 6 ขั้นตอนในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและสรุปข้อคิดเห็นร่วมกัน การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการทำงาน และการสำรวจการยอมรับประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้บริหารการพยาบาลระดับหัวหน้างานกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลลำปาง ทั้งหมด14 คน คิด เป็นร้อยละ 100 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามการยอมรับพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยตรวจสอบความตรง ความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหา จากการทบทวน ความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม โดยกำหนดเกณฑ์ การประเมินผล ตามเกณฑ์ของ Dessler (1994) จากระดับการยอมรับพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะ สูงกว่าร้อยละ 80 ผลการศึกษาได้มีการกำหนดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพเป็น 2 สมรรถนะ และจัดระดับความสามารถในแต่ละสมรรถนะเป็น 5 ระดับ รวมเป็น 60 ระดับความสามารถ มีพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะ 182 พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ สมรรถนะหลัก 6 สมรรถนะ คือ สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี สมรรถนะที3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สมรรถนะที4 จริยธรรม สมรรถนะที5 ความร่วมแรงร่วมใจ สมรรถนะที 6 ภาวะผู้นำ รวมเป็นพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะหลักทั้งหมด 100 ข้อ สมรรถนะตามหน้าที่ 6 สมรรถนะ คือ สมรรถนะที่1 การคิดวิเคราะห์ สมรรถนะที่ 2 การมองภาพองค์รวม สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน สมรรถนะที่ 4 การดำเนินการเชิงรุก สมรรถนะที่ 5 ความเข้าใจผู้อื่น สมรรถนะที่ 6 ความมั่นใจในตนเอง มีพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะตามหน้าที่ทั้งหมด 82 ข้อและพบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละระดับการยอมรับพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้างานสูงกว่าร้อยละ80 และมีระดับการยอมรับพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะ รายระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ในสมรรถนะหลักที่ 3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับความสามารถที่ 3 พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 4 (ร้อยละ 64.28) รองลงมาในระดับความสามารถที่ 4 พฤติกรรมบ่งชี้ ที่ 2 (ร้อยละ78.57 ) การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะตามบันไดวิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในสายการบริหารการพยาบาล ระดับหัวหน้างาน ที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินสมรรถนะของผู้บริหารการพยาบาลระดับหัวหน้างานเพื่อพัฒนาให้หัวหน้างานมีสมรรถนะและผลลัพธ์ของการทำงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความก้าวหน้าในงานเป็นลำดับได้สอดคล้องตามบันไดวิชาชีพการพยาบาล
Publisher วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Address: กรุงเทพมหานคร
Email: Nareerat@saintlouis.or.th
ContributorName: สุวรรณา อนุสันติ
Role: อาจารย์ที่ปรึกษา
DateModified: 2554-04-11
Created: 2549
Issued: 2552-03-12
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
SourceCallNumber: ว wy 100 ป 395 ก 2549
Language tha
ThesisDegreeName: Master of Nursing Science

Level: Master Degree

Descipline: Nursing Administration

Grantor: วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Rights©copyrights วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 PRASOMPORN.pdf 2.82 MB188 2014-11-22 16:54:08
ใช้เวลา 0.069008 วินาที
125