title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการวางแผนกลยุทธ์โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
Title AlternativeStrategic Planning of Wat Promwiharn Municipality School 1, Mae Sai District, Chiang Rai Province
CreatorName: สุภาพ คำวาง
Subjectkeyword: โรงเรียนประถมศึกษา เชียงราย การวางแผน
; การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เชียงราย(อำเภอแม่สาย)
; โรงเรียนเทศบาล 1 เชียงราย(อำเภอแม่สาย) การวางแผน
; การวางแผนการศึกษา เชียงราย(อำเภอแม่สาย)
; การศึกษา เชียงราย(อำเภอแม่สาย) การวางแผน
DescriptionAbstract: ศึกษาการเตรียมการและการดำเนินการวางแผนกลยุทธ์และตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2551-2555 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ในการเตรียมการก่อนการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาพบว่า โรงเรียนได้สำรวจความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาและประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนการดำเนินการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษา พบว่า โรงเรียนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาด้วยเทคนิค SWOT Analysis ได้แผนกลยุทธ์สถานศึกษาเป็นกรอบและแนวทางพัฒนา จำนวน 5 แผนงาน 18 โครงการ 60 กิจกรรม สำหรับการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ทุกแผนงานมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ที่กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดความสำเร็จมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มาก
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิทยบริการฯ
Address: ปริญญาโท
Email: library@cru.in.th
ContributorName: อัมพร ศิริบุญมา
Role: ประธานกรรมการ

Name: เพ็ญพิสุทธิ์ ใจสนิท
Role: กรรมการ

Name: พูลย์ชัย ยาวิราช
Role: กรรมการ
DateCreated: 2553
Modified: 2557-09-05
Issued: 2555-05-08
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
SourceCallNumber: วพ372.1207 ส8397ก
Language tha
ThesisDegreeName: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: การบริหารการศึกษา
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 abs.pdf 251.6 KB83 2014-12-29 22:27:22
2 content.pdf 324.23 KB51 2014-12-29 22:27:27
3 ch5.pdf 927.57 KB56 2014-12-29 22:27:32
4 ch4.pdf 6.64 MB62 2014-12-29 22:27:45
5 ch3.pdf 560.38 KB70 2014-12-29 22:27:58
6 ch2.pdf 3.52 MB126 2014-12-29 22:28:03
7 ch1.pdf 628.75 KB62 2014-12-29 22:28:14
8 bio.pdf 75.63 KB42 2014-12-29 22:28:21
9 bib.pdf 704.68 KB60 2014-12-29 22:28:28
10 app.pdf 2.81 MB47 2014-12-29 22:28:34
11 ack.pdf 112.48 KB36 2014-12-29 22:28:40
12 cover.pdf 160.14 KB47 2014-12-29 22:28:46
ใช้เวลา 0.091666 วินาที
125