title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการสร้างแบบทดสอบวินิจแยการแก้โจทย์ปัยหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Title Alternative The construction of the test for diagnosis of solving mathematics problem in two variables of linear eouation system for matahyomsuksa 3 students
CreatorName: วพ510.76
Subjectkeyword: คณิตศาสตร์ _การศึกษาและการสอน.
Classification :.DDC: วพ510.76
; คณิตศาสตร์ _แบบฝึก_ สมการเชิงเส้น.
DescriptionAbstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 2) เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ เชิงเส้นสองตัวแปร และ 3) เพื่อศึกษาจุดบกพร่องของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 516 คนจาก 13 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก แบ่งเป็น 4 ตอนๆละ 10 ข้อ รวม 40 ข้อ พิจารณาคุณภาพของข้อสอบ ได้แก่ ค่าความตรง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (B) ค่าความเที่ยง (rcc) และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEmaes) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ศูนย์วิทยบริการ
Address: เลย
Email: library@lru.ac.th
ContributorName: ภัทราพร เกษสังข์
Role: ที่ปรึกษาวิทยานิพน์

Name: นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
Role: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
DateModified: 2554-09-29
Issued: 2554-09-29
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
SourceCallNumber: วพ510.76
Language tha
ThesisDegreeName: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: วิจัยและประเมินผลการศึกษา

Grantor: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 title.pdf 173.84 KB406 2014-10-29 21:49:31
2 bibliography.pdf 21.9 KB261 2014-10-24 20:03:50
3 appendix.pdf 4.67 MB628 2014-11-18 15:09:09
4 chapter5.pdf 181.42 KB327 2014-10-24 20:04:04
5 chapter4.pdf 240.68 KB337 2014-10-24 20:04:13
6 chapter3.pdf 246.49 KB348 2014-11-27 15:35:01
7 chapter2.pdf 338.39 KB402 2014-11-27 15:20:47
8 chapter1.pdf 204.2 KB399 2014-11-27 15:18:52
9 content.pdf 218.63 KB314 2014-10-25 00:18:02
10 ABSTRACT.pdf 163.73 KB356 2014-11-27 10:33:19
11 biodata.pdf 37.55 KB261 2014-10-25 00:18:08
ใช้เวลา 0.066712 วินาที
125