title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการศึกษาเจตคติของผู้บริหารต่อการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Title AlternativeA study on Administrators' Attitude toward Restructuring of The Royal Thai Police
CreatorName: พรเทพ ประเสริฐพันธุ์
SubjectThaSH: การบริหารงานตำรวจ -- ไทย
ThaSH: การจัดการองค์การ
DescriptionAbstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เจตคติของราชการตำรวจระดับผู้บริหารที่มีต่อโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจะศึกษาในองค์ประกอบหลักคือ โดยจะศึกษาในองค์ประกอบหลัก คือ โครงสร้างขององค์การที่เปลี่ยนแปลงไป การกระจายอำนาจ สายการบังคับ บัญชาขอบเขตการควบคุม ระเบียบกฎเกณฑ์ในการทำงาน 2) เปรียบเทียบเจตคติต่อรูปแบบโครงสร้างองค์การ ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์การสำนักตำรวจแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการตำรวจระดับผู้บริหาร ของ กองบังคับการ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1จำนวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่าง โดยวีของ เชฟเฟ่ ( Scheffe' s method ) ผลการวิจัยมีดังนี้ต่อไปนี้1. เจตคติของข้าราชการตำรวจระดับผู้บริหารต่อโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในภาพรวมเห็นด้วยที่ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหาร และป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และมีความไม่แน่ใจต่อการกระทำกระจายอำนาจ สายการบังคับบัญชา ของเขตการควบคุม และระเบียบกฎเกณฑ์ในการทำงานจะแตกต่างจากโครงสร้างองค์การกรมตำรวจเดิม2. จากการเปรียบเทียบเจตคติของข้าราชการตำรวจระดับผู้บริหาร ต่อโครงสร้างองค์การ ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงองค์การสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า มีความเห็นไม่แน่ใจว่าโครงสร้างองค์การจะส่งเสริมให้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเพราะยังเป็นองค์การรูปนัยแบบปิรามิด สำหรับองค์กรกลางด้านการบริหารที่มีประชาชนเข้ามาส่วนร่วม พบว่าประธานองค์กรกลางยังคงเป็นบุคคลทางการเมือง จึงไม่แน่ใจว่าการบริหารจะปลอดจากการแทรกแซงจากอำนาจทางการเมือง
Abstract: The purposes of this study were to investigate 1) the degree of the police administrators' attitude toward the reorganization of The Royal Thai Police on the following main issues: the structural change, the decentralization, the chain of command, the span of control, and the job formalization,; 2) the comparison of the degrees of the police administrators' attitude toward the pre-post restructuring of The Royal Thai Police.The sampling comprised 400 police administrators' selecting from the divisions of Metropolitan Police Bureau and Provincial Police Region 1. The research tool using to collect data was the rating-scale questionnaires. The data were analyzed through mean scores, standard deviation, and the test of differences according to Scheffe's method.Research findings were as follows1. Overall, the police administratiors' attitudes toward restructuring of The Royal Thai Police were assent to the people participative approach in the managementand the crime control, the uncertainty of the decentralization, the chain of command, the span of control, and the job formalization; in which were differentiated from theformer structure. 2. In comparing the police administratiors' attitude toward the pre-post restructuring of The Royal Thai Police, the study found that it was uncertain to provide the efficient management, because of being the pyramid structure of its formal organization. The participation of people in The Board of National Police Commission is still haying the politician to be the chairperson. Therefore it is uncertain that the police administration may not be intervened by the politic power.
Publisher มหาวิทยาลัยรามคำแหง.สำนักหอสมุดกลาง
Address: กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Email: nean@ram1.ru.ac.th
ContributorName: จุฑา เทียนไทย
Role: คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Name: ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
Role: คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Name: นภาพร ขันธนภา
Role: คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
DateCreated: 2542
Issued: 2548-07-25
Modified: 2549-05-10
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
ISBN: 974-311-755-5
SourceCallNumber: ม.ร. พ174 2542
Language tha
ThesisDegreeName: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: บริหารธุรกิจ

Grantor: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยรามคำแหง
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 title.pdf 322.74 KB65 2015-01-12 05:14:56
2 abstract.pdf 110.24 KB75 2015-01-12 05:16:39
3 contents.pdf 123.56 KB50 2015-01-12 05:14:05
4 chapter1.pdf 550.46 KB89 2015-01-12 05:16:56
5 chapter2.pdf 1.9 MB112 2015-01-12 05:15:25
6 chapter3.pdf 129.25 KB50 2015-01-12 05:17:15
7 chapter4.pdf 909.8 KB57 2015-01-12 05:17:27
8 chapter5.pdf 370.82 KB71 2015-01-12 05:17:38
9 appendix.pdf 2.4 MB69 2015-01-12 05:17:49
10 bibliography.pdf 83.32 KB50 2015-01-12 05:18:11
11 vita.pdf 14.06 KB34 2015-01-12 05:18:22
ใช้เวลา 0.07965 วินาที
125