title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
Title AlternativeA STUDY OF SCHOOL-BASED MANAGEMENT OF PRIMARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF SUPHAN BURI PROVINCIAL PRIMARY EDUCATION
CreatorName: ฤทัยวรรณ หาญกล้า
Organization : โรงเรียนวัดสังฆจายเถร จ.สุพรรณบุรี
SubjectThaSH:
Classification :.DDC: 370.2
ThaSH:
DescriptionAbstract: ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 194 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าสถิติ เอฟ (F-test) ที่ระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05 และทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการของตูกี้ (Tukey) ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ คือ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล หลักการบริหารตนเอง หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และหลักการกระจายอำนาจ 2. ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงลำดับคือ หลักการกระจายอำนาจ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล หลักการบริหารตนเอง และหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่วนปัญหาจากคำถามปลายเปิดพบว่า มีปัญหามากที่สุดในแต่ละด้านและแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ 1) ด้านหลักการกระจายอำนาจมีปัญหาคือ การกระจายอำนาจจากหน่วยงานระดับสูง มีความล่าช้า ไม่ชัดเจน เป็นนามธรรม โรงเรียนไม่มีอิสระในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ควรแก้ไขโดยหน่วยงานระดับสูงต้องกระจายอำนาจอย่างแท้จริง และโรงเรียนได้รับเอกภาพทางการบริหารงาน 2) ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล มีปัญหาคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้กฎระเบียบ ขาดความเข้าใจ ไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในเรื่องการตรวจสอบภายในและการประกันคุณภาพการศึกษา ควรแก้ไขโดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการตรวจสอบภายในและการประกันคุณภาพการศึกษา 3) ด้านหลักการบริหารตนเองมีปัญหาคือ โรงเรียนและชุมชนมีทรัพยากรไม่เพียงพอ ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ รวมทั้งโรงเรียนมีภารกิจมากและไม่สามารถตัดสินใจได้เองโดยเด็ดขาด ควรแก้ไขโดยรัฐควรมีการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอให้กับโรงเรียนและบริหารงานโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ 4) ปัญหาด้านหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมคือ ชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะไม่ดี ความรู้น้อย ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา ควรแก้ไขโดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ บทบาทหน้าที่ต่อการจัดการศึกษา 3. เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้ง 4 ด้าน ตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า มีสภาพและปัญหาการดำเนินการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาการดำเนินการด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลในข้อ 2 คือ โรงเรียนขาดการเตรียมความพร้อมในการให้องค์กรภายนอกมาสำรวจและตรวจสอบ และในข้อที่ 3 คือ โรงเรียนขาดความต่อเนื่องและจริงจังในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีปัญหาการดำเนินการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Address: กาญจนบุรี
Email: arc@mail.kru.ac.th
ContributorName: อรวรรณ เมฆกมล
Role: ประธานกรรมการที่ปรึกษา

Name: เฉลิมชัย หาญกล้า
Role: กรรมการที่ปรึกษา

Name: จิตรา เพชรสุข
Role: กรรมการที่ปรึกษา
DateCreated: 2547
Issued: 2548-09-28
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
ISBN: 974921906
Language tha
ThesisDegreeName: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: การบริหารการศึกษา

Grantor: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 abstract_eng.pdf 50.73 KB831 2015-01-27 01:46:39
2 pre.pdf 42.99 KB556 2015-01-27 01:46:34
3 cover.pdf 111.02 KB623 2015-01-27 01:46:27
4 contents.pdf 80.97 KB550 2015-01-27 01:50:24
5 ch5.pdf 154.4 KB744 2015-01-27 01:46:15
6 ch4.pdf 246.06 KB687 2015-01-27 01:58:25
7 ch3.pdf 102.24 KB672 2015-01-27 01:45:58
8 ch2.pdf 342.94 KB1148 2015-01-27 01:45:48
9 ch1.pdf 97.49 KB922 2015-01-27 01:45:34
10 bibliography.pdf 116.96 KB766 2015-01-27 01:45:29
11 approve.pdf 35.04 KB473 2015-01-27 01:45:25
12 appendix3.pdf 68.13 KB513 2015-01-27 01:45:21
13 appendix2.pdf 177.09 KB602 2015-01-27 01:58:12
14 appendix1.pdf 52.63 KB528 2015-01-27 02:03:19
15 abstract_tha.pdf 58.87 KB652 2015-01-27 01:58:24
16 story.pdf 39.86 KB440 2015-01-27 01:52:53
ใช้เวลา 0.09241 วินาที
125