title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleผู้นำท้องถิ่นกับบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Title AlternativeThe Role of Local Leaders in Ecotourism Development : A Case Study in Amphor Sangkhlaburi
CreatorName: ปริยา แสงศิริ
SubjectThaSH: ผู้นำชุมชน -- ไทย -- กาญจนบุรี.
ThaSH: ภาวะผู้นำ.
ThaSH: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์.
DescriptionAbstract: วัตถุประสงค์ของการศึกษา (1) คุณสมบัติและบทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำท้องถิ่น กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (3) ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้นำท้องถิ่น และในใช้แบบสอบถามเชิงคุณภาพในส่วนของประชาชนในท้องถิ่น นำมาวิเคราะห์เหตุผลเปรียบเทียบแสดงพร้อมตารางร้อยละ และแบบประเมินผลทั้งในส่วนของกลุ่มผู้นำและชุมชน จากการศึกษาพบว่า ผู้นำท้องถิ่นแสดงบทบาทได้ไม่เด่นชัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ด้วยเหตูผลสำคัญดังนี้ ในส่วนของผู้นำและการทำงาน1. ขาดการประสานงานที่ดีในกลุ่มของผู้นำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง2. ผู้นำท้องถิ่นขาดความมั่นใจอย่างจริงจังในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์3. ผู้นำท้องถิ่นขาดอำนาจในการบริหารและตัดสินใจในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในส่วนของประชาชน1. ประชาชนขาดผู้นำที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์2. ประชาชนขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์3. ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน คุณภาพชีวิตต่ำ และมีลักษณะเฉื่อยชา ไม่ได้สนใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างจริงจังสรุปผลการประเมินจากกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ พบว่าอำเภอสังขละบุรี มีภูมิทัศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ หากแต่ด้วยศักยภาพทางด้านชุมชน ประชากร และผู้นำท้องถิ่น ทำให้ยังไม่สามารถพัฒนาอำเภอสังขละบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เต็มรูปแบบได้อย่างแท้จริง ผลการพิสูจน์ข้อสมมติฐานพบว่า ผู้นำท้องถิ่นในเขต พื้นที่ศึกษา ยังไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย
Publisher มหาวิทยาลัยรามคำแหง.สำนักหอสมุดกลาง
Address: กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Email: nean@ram1.ru.ac.th
ContributorName: พรชัย เทพปัญญา
Role: คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Name: ชัยชนะ อิงคะวัต
Role: คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Name: ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ
Role: คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
DateCreated: 2542
Issued: 2548-08-05
Modified: 2549-06-25
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
ISBN: 974-311-734-2
SourceCallNumber: ม.ร. ป173 2542
Language tha
ThesisDegreeName: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: รัฐศาสตร์

Grantor: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยรามคำแหง
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 title.pdf 283.53 KB145 2014-09-06 18:19:32
2 abstract.pdf 104.11 KB150 2014-09-06 18:13:22
3 contents.pdf 118.15 KB103 2014-09-06 18:19:30
4 chapter1.pdf 227.05 KB159 2014-09-06 18:19:27
5 chapter2.pdf 1.01 MB249 2014-09-06 18:22:16
6 chapter3.pdf 949.6 KB194 2014-09-06 18:21:19
7 chapter4.pdf 110.02 KB128 2014-09-06 18:21:25
8 chapter5.pdf 2.62 MB181 2014-09-06 18:24:35
9 chapter6.pdf 248.06 KB122 2014-09-06 18:29:25
10 bibliography.pdf 102.27 KB122 2014-09-06 18:26:43
11 vita.pdf 12.66 KB66 2014-09-06 18:29:41
ใช้เวลา 0.169628 วินาที
125