title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
CreatorName: ธนวัฒน์ สมบูรณ์
SubjectThaSH: ครู -- ร้อยเอ็ด -- วิจัย
ThaSH: วิจัยชั้นเรียน -- วิจัย
ThaSH: นักเรียนประถมศึกษา -- ร้อยเอ็ด -- วิจัย
ThaSH: โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ -- ร้อยเอ็ด -- วิจัย
ThaSH: การพัฒนาบุคลากร -- วิจัย
DescriptionAbstract: การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นระบบ สภาพปัญหาในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์คือ ครูเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินศักยภาพของตนและบางคนเห็นว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการหรือของนักวิจัยเท่านั้น ทำให้การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ การศึกษาค้นคว้านี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมุ่งพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนและการกระทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการสำรวจสภาพการปฏิบัติงาน ขั้นการวางแผน ขั้นการลงมือปฏิบัติ และขั้นการสะท้อนผลการการปฏิบัติ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า และผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน ครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 คน วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน ครูสอนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ใบงานประกอบการอบรมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน แบบบันทึกการให้คำปรึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นด้านการวิจัยในชั้นเรียน และแบบบันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการวิจัยในชั้นเรียน แบบบันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฎ ดังนี้ ก่อนการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นสำรวจสภาพการปฏิบัติงาน พบว่าครูมีความรู้ และมีความมั่นใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ไม่เคยทำวิจัยในชั้นเรียน ภายหลังการพัฒนาโดยการอบรมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานครูมีความรู้ และความมั่นใจเพิ่มขึ้น ขั้นการวางแผนครูสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนได้ โดยได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ศึกษาค้นคว้า ขั้นลงมือปฏิบัติ ครูสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนโดยพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือวิจัย และนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนได้ ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ ครูสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานการวิจัยได้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูมีความตระหนักในการทำวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก มีปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง แลละครูมีความคิดเห็นว่าได้รับการสนับสนุนในการทำวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่า ครูสามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ แต่ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการพิมพ์ ก่อนการเผยแพร่ คือ การพิมพ์ผิด พิมพ์ฉีกคำ รูปแบบการพิมพ์ และบรรณานุกรม ผู้ให้ข้อมูลเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ครูควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกการสังเกตพฤติกรรม และนำเสนอผลโดยการสังเคราะห์เป็นข้อความเชิงบรรยายด้วย ผลการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ และการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไปคือ การส่งเสริมให้ครูใช้การวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
Publisher มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Address: มหาสารคาม (Maha Sarakham)
Email: library@msu.ac.th
ContributorName: ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
Role: อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
DateCreated: 2546
Modified: 2549-06-21
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
URL:http://khoon.msu.ac.th/full26/thanawat2384/titlepage.pdf
ISBN: 9743030395
SourceCallNumber: วจ 371.12 ธ35ก
Language tha
Coverage ไทย
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ร้อยเอ็ด
ThesisDegreeName: การศึกษามหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: การบริหารการศึกษา

Grantor: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 Mahasarakham.jpg 16.04 KB97 2015-01-19 21:47:18
ใช้เวลา 0.214179 วินาที
125