title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการศึกษาการดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร
CreatorName: พิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ
Subjectkeyword: สหกรณ์โรงเรียน
Classification :.DDC: 371.207 พ654ก
; โรงเรียนประถมศึกษา
DescriptionAbstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร และเพื่อเปรียบเทียบการดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร จำนวน 210 คน แบ่งออกเป็นผู้บริหารโรงเรียน 105 คน ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ 105 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามมี 47 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F ผลการวิจัยพบว่าดังนี้ 1. การดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์แบบครบวงจรในภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์แบบครบวงจรในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3. ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์แบบครบวงจรในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์แบบครบวงจรในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน This research aimed to study the operation of the cooperative activities at primary schools under the jurisdiction of Yasothon Provincial Office of Primary Education and to compare the opinions of the teacher officials under the jurisdiction of Yasothon Provincial Office of Primary Education about the operation of the cooperative activities as they were classified according to their positions, lengths of service, and school sizes. The sample group consisted of 210 teacher officials under the jurisdiction of Yasothon Provincial Office of Primary Education: 105 school administrators and 105 teachers in charge of the cooperative activities. They were selected by means of the stratified random sampling. The instrument used to collect data was a forty-seven-item questionnaire with the reliability value of .95. The statistical procedures employed included frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. The research findings were as follows: 1. There was performance in the overall operation of the cooperative activities at a moderate level. 2. There was no significant difference in the opinions of the teacher officials about the overall operation of the cooperative activities. 3. The teacher officials with different lengths of service had significantly different opinions, at the level of .05, regarding the overall operation of the cooperative activities. 4. The teacher officials working at schools of different sizes had significantly different opinions, at the level of .05, about the overall operation of the cooperative activities as those who worked at small schools were different from those who worked at large schools, and those who work at medium size schools were different from those who worked at large schools.
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Address: อุบลราชธานี
Email: arcub@ubru.ac.th
DateCreated: 2546
Modified: 2556-05-22
Issued: 2548-08-09
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
IdentifierURL:http://www.lib.ubru.ac.th/thesis/Pichetchai_2546/title.pdf
ISBN: 9749592816
Language tha
CoverageSpatial: ไทย
ThesisDegreeName: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: การบริหารการศึกษา

Grantor: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 titlepage.pdf 334.53 KB10 2014-12-05 22:47:42
2 appendix.pdf 1.56 MB15 2014-10-06 11:31:56
3 bibliography.pdf 777.08 KB12 2014-09-28 11:43:37
4 chapter5.pdf 893.08 KB9 2014-09-28 11:43:51
5 chapter4.pdf 1.85 MB13 2014-09-28 11:44:06
6 chapter3.pdf 615.49 KB10 2014-09-28 11:44:53
7 chapter2.pdf 4.52 MB22 2015-02-07 14:50:53
8 chapter1.pdf 960.58 KB13 2014-09-28 11:45:39
9 content.pdf 586.15 KB6 2014-07-28 19:14:10
10 abstract.pdf 513 KB13 2014-12-05 22:45:01
11 biodata.pdf 177.66 KB7 2014-07-28 19:14:29
ใช้เวลา 0.067629 วินาที
125