title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
CreatorName: กิติยารัตน์ ภูริพัฒน์
Subjectkeyword: คณิตศาสตร์
Classification :.DDC: 510.7 ก677ก
DescriptionAbstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาแบบสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ 2. หาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้งฉบับและรายข้อและ 3. สร้างคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบทดสอบที่สร้างขึ้นประกอบด้วยแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 6 ฉบับ คือ 1. ฟังก์ชั่นไซน์และโคไซน์ 2. ค่าของฟังก์ชั่นไซน์และโคไซน์ 3. ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติอื่น ๆ 4. ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติของมุม 5. การอ่านค่าของฟังก์ชั่นตรีโกณมิติจากตาราง 6. กราฟของฟังก์ชั่นตรีโกรมิติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 957 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน ขั้นตอนในการดำเนินงานคือ สร้างแบบทดสอบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อสอบแบบอัตนัยและบอกเหตุผลในการตอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและนำไปทดสอบหาจุดบกพร่องและรวบรวมคำตอบผิดที่มีความถี่มากที่สุด 3 อันดับแรกเพื่อใช้เป็นตัวลวงในแบบทดสอบวินิจฉัย นำแบบทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อสอบโดยวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีประเพณีนิยม ครั้งที่ 3 เพื่อทดสอบคุณภาพทั้งฉบับและจัดทำคู่มือการใช้แบบทดสอบ 2. แบบทดสอบวินิจฉัยนี้ทั้งหมด 6 ฉบับ มีจำนวนข้อสอบ ดังนี้ 10 16 4 10 4 และ 3 ข้อ ตามลำดับ คะแนนจุดตัดมีค่า 8 13 3 8 3 และ 2 ตามลำดับ มีค่าความยากตั้งแต่ .40 ถึง .82 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .52 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อถือได้ตั้งแต่ .51 ถึง .85 และค่าความแม่นตรงเชิงเนื้อหา พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและทางด้านวัดผล ผลปรากฏว่า แบบทดสอบวินิจฉัยวัดเรื่องฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จริ 3. คู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องฟงก์ชันตรีโกรมิติ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ โครงสร้างของแบบทดสอบ ลักษณะของแบบทดสอบ คุณภาพของแบบทดสอบ เวลาที่ใช้ในการทดสอบ วิธีดำเนินการและแบบเฉลยข้อสอบ 4. ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือนักเรียนบกพร่องการคิดคำนวณ นักเรียนไม่เข้าใจค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ บกพร่องเรื่องการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติไม่เข้าใจในการกำหนดเครื่องหมายในควอดรันต์ บกพร่องเรื่องการหาค่าและไม่เข้าใจเขียนค่าของเลขาคณิตของพิกัดและการหารเศษส่วน ตามลำดับ The purposes of this study were 1. To develop mathematics diagnostic test focusing on trigonometric functions for Mathayom Suksa IV, 2. To examine the quality of the diagnostic test and each item, and 3. To construct a manual of mathematics diagnostic test focusing on trigonometric functions for mathayom Suksa IV. The research findings were as follows: The diagnostic test consisted of 6 parts: 1. Functions of sine and cosine, 2. The measurement of the functions of sine and cosine, 3. Other trigonometric functions, 4. Trigonometric functions’ angle, 5. Reading the measurement of functions from trigonometric table, and 6. Writing graph of trigonometric functions. The sample included 957 pupils of Mathayom Suksa IV from schools under the jurisdiction of the Office of general Education in Ubonrachathani Province. They were selected by using the multi-stage sampling technique. The procedure started with contracting a survey test with semi-subjective, multiple choice and a reason stated answer form, which was designed to cover the content and behavioral objectives. The first three items that mast often received wrong answers were used as distracters in the diagnostic test. The diagnostic test was tried out three times. The first and the second tryouts were to improve and analyze its items by using classical Theory. The third tryout was to find out its quality and to construct the manual. This diagnostic test had 6 parts. The number of items in each part of the test was 10 16 4 10 4 and 3 respectively. The cutting point of the scores of the six tests were 8 13 3 8 3 and 2 respectively. The results indicated that the difficulty index ranged from .40 to .82 and the discrimination index ranged from .52 to 1.00. The reliability index of the six tests ranged from .51 to .85. The content validity of the test as evaluated by content specialists was relevant and able to be used as a test. 3. The manual of the test contained the test purposes, structure, characteristics, quality, time required to take the test, test administration, and the test keys. 4. According to the research findings, students had the problems on the following areas in the order from high to low: minscalulating, not understanding the measurement of trigonometric functions, giving wrong measurement to trigonometric functions, and not understanding the signals in the quadrant and the arithmetic respectively
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Address: อุบลราชธานี
Email: arcub@ubru.ac.th
DateCreated: 2545
Issued: 2548-09-22
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
ISBN: 9749541537
Language tha
CoverageSpatial: ไทย
ThesisDegreeName: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: วิจัยและประเมินผลการศึกษา

Grantor: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 titlepage.pdf 174.72 KB419 2015-02-21 12:09:13
2 appendix.pdf 743.49 KB538 2015-02-21 12:10:09
3 bibliography.pdf 145 KB302 2015-02-21 12:10:18
4 chapter5.pdf 297.03 KB319 2015-02-21 12:10:34
5 chapter4.pdf 712.94 KB349 2015-02-21 12:10:55
6 chapter3.pdf 230.24 KB354 2015-02-21 12:11:05
7 chapter2.pdf 861.15 KB394 2015-02-21 12:11:21
8 chapter1.pdf 246.69 KB373 2015-02-21 12:11:30
9 content.pdf 103.61 KB255 2015-02-21 12:11:46
10 abstract.pdf 188.85 KB347 2015-02-21 12:11:57
11 biodata.pdf 29.17 KB217 2015-02-21 12:12:06
ใช้เวลา 0.078978 วินาที
125