00


จากเขตข้อมูล : (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) กดปุ่ม Ctrl หรือ Shift แล้วคลิกบนเขตข้อมูลที่ต้องการ


ขึ้นต้นด้วย ส่วนใดส่วนหนึ่ง ตรงตัว แยกคำตามช่องว่าง
เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน
(เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
กดปุ่ม Ctrl หรือ Shift
แล้วคลิกบนชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน
เลือกชนิดเอกสาร

Copyright 2000 - 2019 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. โทร. 02-232-4000
กำลัง ออน์ไลน์
ภายในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 18
ภายนอกเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 132
รวม 150 คน

More info..
นอก ThaiLIS = 2,973 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม = 516 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเอกชน = 22 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ = 14 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล = 14 ครั้ง
รวม 3,539 ครั้ง
Database server :
Version 2.5 Last update 1-06-2018
Power By SUSE PHP MySQL IndexData Mambo Bootstrap
มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผ่านระบบ UniNetHelp


Server : 8.199.132
Client : Not ThaiLIS Member
From IP : 3.227.233.78