00


แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ความสัมพันธ์ไทย-อินเดียกับการบรรลุนโยบายมองตะวันออก (Look East)- มองตะวันตก (Look West): วิเคราะห์การพัฒนากรอบความร่วมมือจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ บังคลาเทศ-อินเดีย-เมียนมาร์-ศรีลังกา-ไทย (BIMST-EC) สู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรี (FTA)
Thailand-India Relationship and Achievement of the Look East-Look West Policy: Analysising the Cooperation Framework Development from the Economic Cooperation of Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka and Thailand (BIMST-EC) for the FTA Establishment

ThaSH: เขตการค้าเสรีอาเซียน.
ThaSH: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สำนักหอสมุดกลาง
Address: กรุงเทพมหานคร
Email: dcms@lib.ru.ac.th
Role: คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Role: คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Role: คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Created: 2548
Modified: 2552-10-01
Issued: 2552-10-01
วิทยานิพนธ์/Thesis
application/pdf
CallNumber: ม.ร. ด4735 2548
tha
©copyrights มหาวิทยาลัยรามคำแหง
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 Title.pdf 86.96 KB120 2019-06-17 12:38:26
2 Abstract.pdf 145.45 KB115 2019-03-16 13:50:23
3 Contents.pdf 96.26 KB108 2019-06-24 06:54:34
4 Chapter1.pdf 684.83 KB134 2019-06-24 06:56:04
5 Chapter2.pdf 677.85 KB129 2019-06-24 06:59:37
6 Chapter3.pdf 1.85 MB134 2019-06-24 06:54:46
7 Chapter4.pdf 1.09 MB123 2019-05-15 14:42:27
8 Chapter5.pdf 370.88 KB133 2019-01-16 11:46:38
9 Appendix.pdf 433.25 KB87 2018-12-08 13:06:10
10 Bibliography.pdf 123.68 KB96 2018-05-12 09:10:53
11 Vita.pdf 22.2 KB54 2018-05-12 09:10:54
ใช้เวลา
0.028121 วินาที

Copyright 2000 - 2020 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. โทร. 02-232-4000
กำลัง ออน์ไลน์
ภายในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 58
ภายนอกเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 227
รวม 285 คน

More info..
นอก ThaiLIS = 6,204 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม = 723 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ = 679 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเอกชน = 30 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล = 16 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์ = 11 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก = 3 ครั้ง
รวม 7,666 ครั้ง
Database server :
Version 2.5 Last update 1-06-2018
Power By SUSE PHP MySQL IndexData Mambo Bootstrap
มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผ่านระบบ UniNetHelp


Server : 8.199.133
Client : Not ThaiLIS Member
From IP : 3.227.240.143