00


:
ข้อมูล จำนวนรายการ
Subject จำนวน Detail Document Type
Copyright 2000 - 2020 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. โทร. 02-232-4000
กำลัง ออน์ไลน์
ภายในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 71
ภายนอกเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 245
รวม 316 คน

More info..
นอก ThaiLIS = 6,893 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม = 825 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ = 773 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเอกชน = 40 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล = 19 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์ = 12 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก = 4 ครั้ง
รวม 8,566 ครั้ง
Database server :
Version 2.5 Last update 1-06-2018
Power By SUSE PHP MySQL IndexData Mambo Bootstrap
มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผ่านระบบ UniNetHelp


Server : 8.199.132
Client : Not ThaiLIS Member
From IP : 3.227.240.143