00


:
ข้อมูล จำนวนรายการ
Subject จำนวน Detail Document Type
Copyright 2000 - 2019 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. โทร. 02-232-4000
กำลัง ออน์ไลน์
ภายในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 142
ภายนอกเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 268
รวม 410 คน

More info..
นอก ThaiLIS = 4,460 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม = 583 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ = 251 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล = 87 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก = 12 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเอกชน = 11 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์ = 5 ครั้ง
หน่วยงานอื่น = 2 ครั้ง
รวม 5,411 ครั้ง
Database server :
Version 2.5 Last update 1-06-2018
Power By SUSE PHP MySQL IndexData Mambo Bootstrap
มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผ่านระบบ UniNetHelp


Server : 8.199.133
Client : Not ThaiLIS Member
From IP : 34.237.51.159