00


:

TDC คืออะไร
TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน
  การดำเนินการในปัจจุบันได้ดำเนินการ migrate ข้อมูลจากระบบเดิม เข้าสู่ระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดอบรมการใช้งาน การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้กับสมาชิกใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้สังคม เพื่อให้สังคมได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป
TDC กับฐานข้อมูลอื่นๆ
TDC ได้เตรียมการทำงานที่สามารถเชื่อมโยงคำค้นไปยังฐานข้อมูลอื่น ที่รองรับ Z39.50 ซึ่งจะทำให้การป้อนคำค้นครั้งเดียวสามารถสืบค้นฐานข้อมูล อื่นๆของโครงการได้
เงื่อนไขการใช้งาน
   โครงการนี้เป็นโครงการที่เน้นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ ห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่น ใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้น และจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานเหล่านี้ทุกครั้ง
คำแนะนำและข้อเสนอแนะ
   ท่านสามารถให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ มายังโครงการได้โดย e-mail : tdc@thailis.or.th
RSS คืออะไร ?
RSS ย่อมาจากคำว่า Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary เป็นรูปแบบในการนำเสนอข่าวหรือบทความ ให้อยู่ในรูปแบบมาตราฐาน xml เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ทันที
TDC ให้บริการ RSS อะไรบ้าง ?
รายชื่อข้อมูลใหม่ของเดือนปัจุบัน
หากต้องการรายการของแต่ละหน่วยงานให้ คลิก tab มีอะไรใหม่/ปรับปรุง จากนั้นเลือกกลุ่มหน่วยงานที่ต้องการระบบจะแสดงรายการของแต่ละหน่วยงาน จากนั้นคลิกบนเครื่องหมาย RSS
วิธีนำ RSS ไปติดตั้งที่เว็บไซต์
   เนื่องจาก RSS มีรูปแบบไฟล์ที่เป็น XML ดังนี้นการนำ RSS ไปติดที่เว็บไซต์จึงสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเรียกด้วย JavaScript, การเรียกด้วยสคริปท์ PHP หรือ ASP.Net นอกจากนี้ โปรแกรม CMS ต่างๆ เช่น phpNuke, Mambo ก็สามารถแสดง RSS ได้แล้วเช่นกัน ในขณะนี้ TDC ได้ทำ สคริปท์ไว้ 3 ชนิดคือ แบบ Javascript, แบบ PHP และ Mambo Module ซึ่งจะเพิ่มเติมในระยะต่อไป
การใช้งานผ่าน Z39.50 และ OAI-PMH
  เพื่อให้โครงการ TDC รองรับการใช้งานที่กว้างขวาง และใช้งานที่สะดวกมากขึ้น ThaiLIS พัฒนาช่องทางในการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเพิ่มอีก 2 ช่องทาง คือ Z39.50 , web service ,OAI-PMH สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเชื่อมต่อผ่าน Protocol OAI-PMH ทดสอบได้ที่ http://202.28.199.14/tdcoai/
การติดตามรายชื่อเอกสารผ่าน twitter
  ท่านผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบเอกสารฉบับเต็มได้ที่http://twitter.com/thaidc/
Copyright 2000 - 2020 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. โทร. 02-232-4000
กำลัง ออน์ไลน์
ภายในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 11
ภายนอกเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 89
รวม 100 คน

More info..
นอก ThaiLIS = 393 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม = 42 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล = 7 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก = 3 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเอกชน = 2 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ = 1 ครั้ง
รวม 448 ครั้ง
Database server :
Version 2.5 Last update 1-06-2018
Power By SUSE PHP MySQL IndexData Mambo Bootstrap
มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผ่านระบบ UniNetHelp


Server : 8.199.132
Client : Not ThaiLIS Member
From IP : 3.229.118.253