00


ต้องการสืบค้น : จากเขตข้อมูล :
(เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
กดปุ่ม Ctrl หรือ Shift
แล้วคลิกบนเขตข้อมูลที่ต้องการ
ขึ้นต้นด้วย ส่วนใดส่วนหนึ่ง ตรงตัว แยกคำตามช่องว่าง
กดปุ่ม - เพื่อลบเงื่อนไขท้ายสุด กดปุ่ม + เพิ่มเงื่อนไขการสืบค้น
เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน
(เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
กดปุ่ม Ctrl หรือ Shift
แล้วคลิกบนชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน

เลือกชนิดเอกสาร
(เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
กดปุ่ม Ctrl หรือ Shift
แล้วคลิกบนชนิดเอกสาร

จำกัดข้อมูล เฉพาะ ระหว่างปี (yyyy) ถึงปี (yyyy)
จำกัดข้อมูล เฉพาะที่เป็นภาษา
เรียงลำดับการแสดงผล ตาม ลำดับการเรียง
---
Copyright 2000 - 2020 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. โทร. 02-232-4000
กำลัง ออน์ไลน์
ภายในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 58
ภายนอกเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 224
รวม 282 คน

More info..
นอก ThaiLIS = 6,200 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม = 723 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ = 679 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเอกชน = 30 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล = 16 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์ = 11 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก = 3 ครั้ง
รวม 7,662 ครั้ง
Database server :
Version 2.5 Last update 1-06-2018
Power By SUSE PHP MySQL IndexData Mambo Bootstrap
มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผ่านระบบ UniNetHelp


Server : 8.199.133
Client : Not ThaiLIS Member
From IP : 3.227.240.143